.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

نظریه مهارتهای ارتباطی و روابط بین فردی (مبانی نظری)

مقاله نظریه مهارتهای ارتباطی و روابط بین فردی (مبانی نظری)

مقدمه

روابط بین فردی[۱]، از مهم ترین مولفه های زندگی انسان از آغاز تولد تا هنگام مرگ است. هیچ یک از توانمندی های بالقوه انسان، جز در سایه روابط بین فردی رشد نمی کند. فراگیری روابط بین فردی صحیح، از اهمیتی بسزا در ایجاد سلامت روانی رشد شخصیت، هویت یابی، افزایش بهره وری شغلی، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سازگاری و خودشکوفایی دارد. افرادی که از مهارتهای ارتباطی ضعیف تری برخوردارند؛ کمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته می شوند و با مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت زیادی روبرو هستند (نوری قاسم آبادی، ۱۳۷۷). در این بین عوامل مختلفی با روابط بین فردی افراد مرتبط است. از جمله این عوامل می توان بر ابعاد کمال‌گرایی[۲] و سبکهای دلبستگی[۳] اشاره نمود که این عوامل خود تسهیل کننده روابط بین فردی می‌باشند.

کمال گرایی سازه اي است که از سال هاي دور، مورد بررسی بسیاري از فیلسوفان وروان شناسان قرار گرفته است، اما در دو دهه اخیر توجه به این سازه بیشتر گردید، بررسی ها نشان می دهد، کمال گرایی نقش با اهمیتی در آسیب شناسی، سبب شناسی و ماندگاري اختلالات روانی ایفاء می کند (هاشمی و لطفیان، ۱۳۸۸). کمال گرايي به عنوان يک ويژگي شخصيتی و انگيزشی،رفتار فرد را تحت تاثير قرار می دهد.هورنای[۴](۱۹۵۰) کمال گرايي را شيوه ای از زندگی می داند که فرد برای رهايي از اضطراب اساسی آن را به کار می بندد. گرچه در مفهوم کمال گرايي به صورت گسترده توجه روانشناسان را به خود اختصاص داده است.اما هنوز به عنوان پديده ای تقريبا” ناشناخته و ناسازگار تعريف شده است ( بشارت، ۱۳۸۳). سازه کمال گرايي می تواند بهنجار يا نوروتيک باشد. از سوی دیگر دلبستگی نیز نقش عمده ای در بروز روابط انسانی ایفا می کند. بالبی[۵] معتقد است که اثر دلبستگی، صرفاً کاهش درد یا ارضای نیاز نیست؛ بلکه بسیار گسترده تر از آن است. دلبستگی ، اثر عمده ای در رشد شخصیت دارد، مانند مؤلّفه های زیر که نتیجه نظام دلبستگی اند : توانایی کنترل احساسات ، توانایی به تعویق انداختن خواست های آنی برای رسیدن به اهداف بزرگ تر ، توان ایجاد رابطه محبت آمیز با دیگران ، احساس آسایش و آرامش ، توانایی انطباق با محیط و مقابله با بحرانهای زندگی ، احساس امنیت عاطفی و تسهیل رشد اجتماعی ( بشارت، خواجوی و پورخاقان، ۱۳۹۱) .

این مقاله را از دست ندهید: مبانی نظری کمال گرایی

روابط بین فردی

دانش بین فردي

شامل مهارتهایی است که به رابطه بین افراد مربوط می شود . دانش بین فردي در محیط کاري به شکل تفویض اختیار، مدیریت تعارض، نفوذ برسایر افراد و استفاده مؤثر از قدرت، نمود پیدا می کند. همان طوريکه افراد قابلیت همکاري مؤثر با دیگران را به دست می آورند، در مورد خودشان نیز اطلاعاتی کسب می کنند و سعی می کنند تا بفهمند که افراد در موقعیتهاي مختلف، چرا و به چه نحو واکنش نشان می­دهند ( عباسی و فانی، ۱۳۸۴).

کسب قابلیت در زمینه نحوه ارتباط با افراد نیازمند یک رویکرد هدایت شده و نظام­مند است که داراي مزیت‌هایی نظیر هدفگذاري واقعی، به کارگیري استراتژیهاي صحیح مسیر شغلی و اتخاذ تصمیم هاي مسیر شغلی می باشد ( همان، ۱۳۸۴).

این مقاله را از دست ندهید: “پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی وابعاد کمال گرایی در پیش بینی روابط بین فردی کارکنان”

مفهوم مهارتهای ارتباطی

امروزه در ادبیات رونشناسی، تلاش بسیاری برای تعریف مهارتهای ارتباطی شده است

مک گوایر و پریستلی[۱۴] می گویند: مهارتهای ارتباطی – اجتماعی به رفتارهایی گفته می شود که شالوده ارتباط های موفق و رو در رو را تشکیل می دهند (فیروزبخت، ۱۳۷۷: ۱۲) کلی[۱۵]  مهارتهای ارتباطی را رفتارهای معین و آموخته شده ای می داند که افراد در روابط میان فردی خود، برای کسب تقویت های محیطی یا حفظ آنها انجام می دهند (همان: ۱۲). هارجی[۱۶]  : مهارتهای ارتباطی – اجتماعی مجموعه ای از رفتارهای هدفمند، به هم مرتبط و متناسب با وضعیت است که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد می باشد می نامند (همان: ۱۳) در تعریف اشلانت و مک فال[۱۷] (۱۹۸۵) مهارتهای ارتباطی همان فرآیندهای مرکبی است که فرد را قادر می سازد به گونه ای رفتار کند که دیگران او را با کفایت تلقی کنند پس مهارت ها، توانایی های لازم برای انجام رفتارهای هدفمند و موفقیت آمیزاند. قربانی (۱۳۸۴) مهارتهای ارتباطی را مجموعه ای از رفتارهایی می داند که کیفیت ارتباط فرد با فرد را مشخص می کند .

با بیان این تعاریف در مورد مهارتهای ارتباطی، می توان  نتیجه  گرفت  مهارتهای  ارتباطی روش ها  و شیوه های ضروری برای یک زندگی سالم و سازنده اند. این مهارتها مجموعه ای از توانایی ها هستند که سبب سازگاری ما با دیگران و شکل گیری رفتارهای مثبت و مفید می گردند.  این توانایی ها ما  را قادر  می سازند نقش مناسب خود را در جامعه به خوبی ایفا نماییم بی آنکه  به خود یا به دیگران آسیب برسانیم. بنابراین، کسی دارای مهارت ارتباطی است که با دیگران طوری ارتباط برقرار کند که بتواند به حقوق، الزامات، رضایت خاطر و یا انجام وظایف دیگران را نادیده بگیرد و در عین حال  بتواند در این  موارد مبادله ای باز و آزاد با دیگران داشته باشد(فیروزبخت، ۱۳۷۷: ۱۲).

این مقاله را از دست ندهید: مبانی نظری سبکهای دلبستگی

منابع فارسی

 • احمدی، سید علی اکبر ، مرادی، مرتضی و کمال آبادی، فرانک (۱۳۹۰) تاثیر رابطه بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان، دوفصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، ص ۱۵۱-۱۳۵٫
 • احمدیان، حمزه، شمسایی، فرشید و رحیمی رهبر، معصومه (۱۳۹۳) ارتباط دلبستگی با روابط بین فردی پرستاران، فصلنامه روان پرستاری، ص ۶۲-۵۵٫
 • اسولیوان، تام و دیگران.(۱۳۸۵) مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه ریشزاده، میرحسن تهران، فصل نو، چاپ اول.
 • ابوالقاسمی، عباس (۱۳۸۲) ارتباط ابعاد کمال گرایی و سبکهای دلبستگی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه C در دانش آموزان دبیرستانی، دانشگاه محقق ادربیل، پیک نور
 • بشارت، محمدعلي (۱۳۸۲) ساخت و هنجاريابي مقياس دلبستگي بزرگسال، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران (گزارش طرح پژوهشي).
 • بيرامي، منصور، فهيمي، صمد، اكبري، ابراهيم، اميري، پيچاكلايي احمد (۱۳۹۱) پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی، مجله اصول بهداشت روانی، ص ۶۴-۷۷
 • بشارت، محمد علی (۱۳۸۴) تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره ششم، ص ۸۱-۹۶٫
 • بشارت، محمدعلي (۱۳۸۳) رابطه كمال گرايي و مشكلات بين شخصي ، دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشگاه شاهد، سال يازدهم-دوره جديد، شماره ۷ .
 • بشارت، محمد علی، خواجوی، زینب و پورخاقان، فاطمه (۱۳۹۱) نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در رابطه بین سبک دلبستگی و عملکرد جنسی، رویش روانشناسی ، ص ۶۴-۵۱٫
 • بشر دوست، سیمین (۱۳۹۰) تدوین مدلی برای پیش بینی  عواطف  مثبت و  منفی  بر اساس  ابعاد کمال گرایی و نیازهای بنیادی روان شناختی در دانشجویان دانشگاهد آزاد اسلامی تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • پیمان، هادی و همکاران (۱۳۹۰) ارزیابی مهارتهای ارتباطی بین فردی اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ص ۱۴۳۶-۱۴۴۲٫
 • حافظی، فریبا و جامعی نژاد، فرحناز (۱۳۸۹) رابطه بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبك هاي دلبستگي با رضايت زناشويي، در كاركنان شركت ملي حفاري خوزستان،روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي)، ص ۵۲-۴۱٫
 • خدابخش، محمد رضا (۱۳۹۱) رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری، نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص ۴۹-۴۰٫
 • رضایی، محمود (۱۳۸۸) نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر، مجله ادب پژوهی، شماره ۱۰، ص ۲۰۶-۱۸۸٫
 • رمضان زاده، حسام، عرب نرمی، بتول و اقبالی هشجین، بهشتیه (۱۳۹۲) بررسی ارتباط بین ابعاد کمالگرایی و خودکارآمدی در دانشجویان دختر شرکت کننده در کلاسهای ایروبیک و سایر دانشجویان، مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره ۴ ص ۶۹-۷۸٫
 • رضاییان، علی (۱۳۷۹)؛ مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
 • رضاییان، علی(۱۳۸۵)؛ مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت،، چاپ هفتم
 • سیاسی، علیاکبر (۱۳۷۴)؛ نظریه های شخصیت، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.
 • شاملو، سعید (۱۳۷۷)؛ مکتبها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، تهران، رشد.
 • صائمیان، صدیقه (۱۳۷۷)؛ ارتباطات انسانی، تدبیر، سال نهم، شماره ۸۷٫
 • ساجدی، سهیلا، آتش پور سید حمید، کامکار، منوچهر و صمصام شریعت، محمد رضا (۱۳۸۷)، تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر روابط بین فردی، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابینا، دانش و پژوهش روانشناسی کاربردی، شماره ۳۹، ص ۱۴-۲۶٫
 • شعیبی، فاطمه (۱۳۹۲) سبک دلبستگی و روابط اجتماعی، انتشار الکترونیکی، ص ۵۸-۱٫
 • شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (۱۳۶۵)، نظريه هاي مشاوره و روان درماني، تهران، نشر مرکز دانشگاهی
 • شولتز، دوان (۱۳۷۵)؛ تاریخ روانشناسی نوین، علیاکبر سیف و دیگران، تهران، رشد، چاپ سوم، ج ۲، ص ۳۲۲٫
 • عبد خدایی محمد سعید، بهروز، مهرام و ایزانلو، زهرا (۱۳۹۰) بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، ص ۵۸-۴۷٫
 • غفوري ورنوسفادراني، محمدرضا(۱۳۸۷). رابطه بين سبك هاي دلبستگي بزرگسالي با رفتارهاي مدني سازماني معطوف به سازمان و همكاران در كاركنان يك كارخانه صنعتي. مجله دانش و پژوهش د ر روانشناسي دانشگا ه آزا د اسلامی واحد خوراسگا ن اصفهان. ۸۳-۱۰۶: شماره ۳۷
 • عباسی، طیبه و فانی، علی اصغر، ۱۳۸۴، مهارتهای شناختی و مدیریت شغلی: بررسی رابطه بین مهارتهای خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در آموزش و پرورش، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ص ۱۰۱-۱۲۰٫
 • فخر موحدی، علی، نگارنده، رضا و صلصالی ،مهوش (۱۳۹۱)، تبیین راهبردهای برقراری ارتباط پرستار بیمار، مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص ۴۶-۲۸٫
 • فیاض، ایراندوخت و کریمی، مرضیه (۱۳۸۹) بررسی مهارتهای ارتباطی بین فردی در سیره معصومان، دوماهنامه تربیت اسلامی
 • فرهنگی، علی اکبر(۱۳۸۰)؛ ارتباطات انسانی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 • قائدنیاي، جهرمی علی، فرمانی شهرضا، شیوا و قائدنیاي جهرمی، مجتبی (۱۳۹۱) رابطه سبک هاي دلبستگی با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران، هشتمین همایش دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور.
 • قربانی، نیما (۱۳۸۷) سبک ها و مهارتهای ارتباطی، تهران، نشر تبلور.
 • قرباني، رقيه (۱۳۸۴) بررسي رابطه ابعاد کما ل گرايي و شيو ه هاي مقابله با استرس با انگيزش تحصيلي در دانشجويان داراي پيشرفت تحصيلي بالا، پايان نامه كارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربيت معلم.
 • قنبری، سعید، جواهری، عابدین، سید موسوی پریسا سادات و  الناز ملحی( ۱۳۸۹)  رابطه  بین  ابعاد  کمال گرایی دانشجویان و روابط مثبت آنها با دیگران، فصلنامه روانشناسی کاربردی، ص ۸۴-۷۲٫
 • کریمی زاد، آرزو، مهنام، امین و یزدچی، محمد رضا و بشارت، محمد علی (۱۳۹۲) رابطه کمال گرایی و ساختار مغز، روان شناسی معاصر، ص ۱۰-۳٫
 • گنجی، حمزه (۱۳۸۴) هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز، مجله روان شناسی کاربردی.
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز و وردي، مبینا وردي (۱۳۸۶). کمال گرایی مثبت/ کمال گرایی منفی، اهواز، نشر رسش.
 • مردانی، مرجان و حیدری، هایده (۱۳۸۹) ارتباط خوشبینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی،ص ۵۲-۴۶٫
 • مصطفايي، فاطمه (۱۳۹۲) مهارت برقراري روابط بينفردي موثر، آرشیو الکترونیکی پلیس http://police.ir
 • نجاریان، بهمن، عطاری یوسف علی و زرگر یداله (۱۳۷۸) ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش کمال گرایی، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز شماره ۳ و ۴ ص ۵۸-۴۳٫
 • نوری قاسم آبادی، ربابه (۱۳۷۷) برنامه آموزش مهارتهای زندگی، سازمان جهانی بهداشت، تهران سازمان بهزیستی کل کشور.
 • نادی، محمد علی و گل شیرازی، نفیسه (۱۳۸۹) مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط بین سبک های دلبستگی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، مدیریت مطالعات ورزشی، ص ۲۶۱-۲۸۰٫
 • نادی،محمد علی؛ گل شیرازی،نفیسه (۱۳۸۹)؛ ارتباط بین سبک های دلبستگی با ادراک از عدالت توزیعی رویه ای و تعاملی در بین کارکنان روان شناسی تحلیلی شناختی  شماره ۱۰ ،ص از ۹۵ تا ۱۰۴
 • وردی، مینا ، مهرابی زاده، مهناز هنرمند و بهمن نجاریان (۱۳۷۸) رابطه کمال گرایی و سرسختی روان شناختی به سلامت روانی و عملکرد تحصیلی، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شمار ۱ و ۲، ص ۷۰-۵۱٫
 • هارجی، الدن و کریستین، ساندرز، دیکسون، دیوید (۱۳۷۷) مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، تهران انتشارات رشد
 • هاشمی، لادن و لطفیان، مرتضی (۱۳۸۸) کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی، فصلنامه شخصیت و تفاوت فردی، شماره ۳، ص ۹۹-۳۷٫
 • هرمزی نژاد، معصومه (۱۳۸۰)رابطه ساده و  چندگانه  متغیرهای  عزت نفس،  اضطراب اجتماعی،  و کمال گرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اهواز

این محصول با ارزش را از دست ندهید: دانلود نمونه پاورپوینت تز ارشد و دکتری

 منابع لاتین

 • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of at-tachment: a psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Benson, E(2006). The many faces of perfectionism. Monitor on psychology 34(10).10-21.
 • Burns, D.D. (2001). The perfectionist’s script for selfdefeat. Psychology Today, 14(11), 34-51.
 • Espenes, G.A .(2002). The type A behavior pattern and coronary heart disease: A critical and personal look at the type Behavior pattern at the turn of the century. International congress series, 1241.99-104.
 • Bartholomew, K. & Horowitz, L.M. (1991). Att achment style among young adult:A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.
 • Burns, D. D. (1980) The perfectionist’s script for selfdefeat. Psychology Today, 14, 34-52.
 • Bowlby, J. (1990). A secure base: Clinical Applications of Attachment Theory: New York. Basic Books.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (2003). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
 • Flett, G. L., Hewitt, P. L., Shapiro, B., & Rayman, J. (2001). Perfectionism, beliefs and adjustment in dating relationships. Behavioral science , 20(4): 289- 311.
 • Feeney,J.A.,& Noller,P.(1990). Attachment style as a predictor of adult Romantic Relationships. Jour- nal of Personality and Social Psychology,58, 282- 292
 • Feeney,J.A.,& Noller,P.(1990). Attachment style as a predictor of adult Romantic Relationships. Jour- nal of Personality and Social Psychology,58, 282- 292.
 • Flett, G.L., Hewitt, P.L., & Dyck, D.G.(1989). Self- oriented perfectionism, neuroticism and anxiety. Personality and Individual Difference.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14: 449-468.
 • Haase, A.M., Prapavessis, H & Owens, R.G. (2001). Perfectionism and eating HaSe’attiwdes in competitive rowers: moderating effects of body mass, weight classification and gender. Psychology and Health, 14,643-657.
 • Hazan,C.,& Shaver,P.(1987) . Romantic love con-ceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology,42, 511-542.
 • Hewitt, P.L & Flett, G.L, (2002). Perfectionism and stress processes in psychopathology. Washington, D.C: American psychological association.
 • Hewitt t, P.L., & Flett, G.L. (2004).The Cognitive and Treatment Aspects Of Perfectionism. Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy,22(4), 233-240.
 • Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectinism in The Self and Social contexts: conceptualization, assessment and association with psychopathology. Journal of personality and Social Psychology, 60: 456-470.
 • Hewitt, P.L., & Flett, G.L. (1991) .Perfectionism In the Self and Social Contexts: Conceptualization, Assessment, and Association with Psychopathology. Journal of personality and social psychology, 60, 456 – 470
 • Martin, J.L. & Ashby, J.S. (2004). Perfectionism and fear of intimacy. The family Journal, 12, 368-374.
 • Riley, C., Shafran, R. (2005). Clinical per- fectionism: A preliminary qualitative analysis. Behavioral and Cognitive Psy- chotherapy, 33, 369-374.
 • Sarafino, E.P. (2006). Health psychology: biopsychosocial interactions. New York, NY: John Wiley & Sons
 • Kornblum, M & Ainaley, M. (2005). Perfectionism and the gifted: study of an Australian school sample. International Educational journal, 6(2), 232-239.
 • Pullen , FJ.(2003). Perfectionism, Procrastination and other self reported barriers to completing the doctoral dissertation, (Unpublished doctoral dissertation). College of the university Iowa. Retrieved from http://www.proquest.com.
 • Peters, C. (2005).Perfectionism . Retrieved from http://www.nexus.edu.au
 • Rice, K.G., Ashby, J.S., & Slaney, R.B. (2009). Self-esteem as a mediator between perfectionism and depression: A Structural equations analysis. Journal of Counseling Psychology, 45, 304-314.
 • Pullen , FJ.(2003). Perfectionism, Procrastination and other self reported barriers to completing the doctoral dissertation, (Unpublished doctoral dissertation). College of the university Iowa. Retrieved from http://www.proquest.com
 • Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002).Clinical perfectionism:’ a cognitive-behavioral analysis.Journal of Behavioral Research ‘and Therapy, 40,773-791.
 • Shafran, R.& Mansell, W. (2005). Perfectionism and psychopathology: a review of research and treatment. Clinical psychology Review, 6 879-906.
 • Schlundt, D. & McFall, R., (1985) ‘New directionsin the assessment of social competence and social skills’, in L’Abate, L and Milan, M (eds) Handbook of Social Skills Training and Research New York: Wiley.
 • Terry – Short, L. A, Owens, R.G, Slade, P.D., & Dewey. M. E (2007) Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663-

۱۷ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

 

۱۲۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مقاله بررسی پرتره در عکاسی ...


7000 تومان 1 ۲ خرداد ۱۳۹۶
s

مدیریت آموزشی و استفاده از ...


25000 تومان 0 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

پایان نامه تاثير بار در ...


10000 تومان 0 ۲۷ تیر ۱۳۹۶

دیدگاه ها