.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقیاس ادراک شیوه فرزندپروری والدین (POPS) 1997

مقیاس ادراک شیوه فرزندپروری والدین[۱](POPS) 1997

این مقیاس توسط گرولنیک و همکاران در سال ۱۹۹۷ تدوین شده است. نسخه کالج این مقیاس ۴۲ گویه، ۲۱ گویه برای مادر و ۲۱ گویه برای پدر دارد(گویه ها در دو نیمه برای مادر و پدر تکرار شده اند). این مقیاس ۶ خرده مقیاس را می سنجد که شامل درگیری مادر، درگیری پدر، حمایت مادر از خودمختاری، حمایت پدر از خودمختاری، گرمی مادر و گرمی پدر است.

گویه ها بر اساس طیف لیکرت: در واقع درست نیست=۱؛ تا حدودی درست است=۴؛ کاملا درست است=۷  تنظیم شده اند.

[۱] Perception of parenting styles

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -