.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقاله مقایسه فرقه جبریه و شیعه و جنبه های تمایز و اشتراک آن

مقایسه فرقه جبریه و شیعه و جنبه های تمایز و اشتراک آن

فهرست مطالب

محقق ۲
چکیده ۶
فصل اول (کلیات)
مقدمه ۸
پرسش های تحقیق : ۹
نام و عنوان علم ۹
تعريف علم و ويژگيهاى آن ۱۰
رابطه علم كلام با علم فرق و مذاهب اسلامى ۱۲
پيشينه تاريخى و اقسام كتابهاى علم مذاهب ۱۲
علل پيدايش فرقه هاى اسلامى ۱۳
نخستين اختلاف : شيعه و اهل سنت ۱۵
دومين اختلاف : خوارج ، مرجئه و معتزله ۱۶
اختلاف سوم : جبريه و قدريه ۱۷
فصل دوم(فرقه جبریه)
معنی جبر ۲۰
تاریخ جبریه ۲۰
معرفی فرقه جبریه ۲۱
عدم استقلال جبریه ۲۱
جبریه در فهرست فرقه‌های مبتدع ۲۱
جبریه در آثار فرقه‌نگاری زیدی و اسماعیلی ۲۱
اختلاف در دسته‌بندی‌ها ۲۲
چگونگی ظهور جبریه ۲۲
اقدام حسن بصری ۲۲
قدریه از مخالفان بنی امیه ۲۲
گزارش قاضی عبد الجبار ۲۳
تقسیم جبریه به سه گروه ۲۳
نمایندۀ دسته اول ۲۳
نمایندۀ دسته دوم ۲۴
بزرگ‌ترین گروه جبرگرا ۲۴
آیات قرآنی مورد توجه جبرگرایان ۲۴
زمینه گرایش به جبر ۲۴
اتهام معبد جهنی ۲۵
جبریه در معرض انتقاد ۲۵
اشاعره معتقد به خلق افعال عباد ۲۵
اختلاف در کافربودن جبریه ۲۶
فصل سوم (شیعه)
معنای لغوی ۲۸
معنای اصطلاحی ۲۸
فرقه های شیعه ۲۸
وجه تسمیه ۲۸
امامان شیعه ۲۹
تاریخ پیدایش تشیّع ۲۹
سکوت علی ۳۰
شیعه در زمان پیامبر ۳۰
فرق شیعه ۳۰
غلو در شیعه ۳۱
شیعیان و استقامت ۳۱
وظیفه شیعیان ۳۲
فصل چهارم (نتیجه گیری و پیشنهادات)
نتيجه گيري و ارائه راهکارها ۳۴
۱- تکيه بر اشتراکات مذهبي ۳۴
۲- پرهيز از دامن زدن به اختلافات ۳۴
۳- حفظ حرمت يکديگر ۳۴
۴- گفتگوي رهبران مذاهب اسلامي ۳۵
۵- تعميق روابط کشورهاي اسلامي ۳۵
مراجع ۳۶

چکیده

۱ – جبریه به دو دسته خالصه و متوسطه تقسیم می‌شوند. گروه نخست براى انسان هیچ قدرتى قائل نیست و همه را به خدا نسبت می‌دهد و گروه دوم براى آدمى قدرت را اثبات می‌کند ولى آن را در فعل مؤثر نمی‌داند.

۲ – اینکه عقیده به جبر در چه زمانى در میان مسلمانان مطرح شده روشن نیست ولى در قرن اول هجرى گروه‌هایی با عقیده به جبر یافت شده‌اند. در کتب فرق و مذاهب اولین فرقه اى که به نام جبریه نامیده شده مرجئه جبریه هستند. و تنها فرد معتقد به ارجاء و جبر که آراى او در دست است جهم بن صفوان است و جهمیه همان گروهی‌اند که جبریه خالص و محض‌اند.

۳ – عقاید مهم جهمیه از این قرار است:

الف ) شناخت خدا براى ایمان کافى است و اقرار و عمل خارج از ایمان است.

ب ) انسان مجبور است و اراده و اختیارى از خود ندارد.

ج ) خداوند را نمی‌توان به صفتى از صفاتى که مخلوقات را به آن توصیف می‌کنیم توصیف کرد.

د) کلام خدا حادث است و مخلوق.

ه‍) علم خدا به امور حادث، حادث است.

و) خداوند را حتى در قیامت هم نمی‌توان دید.

ز) بهشت و جهنم ابدى نیستند.

مقدمه

۱- در هر دین و آیین پس از رحلت بنیان گذار آن دین، اختلافاتی در میان پیروان دین رخ می دهد و این اختلافها گاه به قدری عمیق است که سبب پیدایش مذاهب مختلف می گردد. موضوع این اختلافات متعدد است ولی مهمترین آنها اختلافات عقیدتی است که محل بحث ماست.

۲- علم فرق و مذاهب اسلامی علمی است که به شیوه توصیفی و تاریخی درباره مذاهب اسلامی بحث می کند و به معرفی آنها می پردازد.

۳- علم کلام اسلامی از هر سه لحاظ روش، غایت و موضوع با علم فرق و مذاهب اسلامی تفاوت دارد. روش کلام، عقلی – نقلی است ولی روش علم مذاهب صرفاً نقلی و تاریخی است. غایت علم کلام استنباط عقاید و دفاع از آنهاست ولی غایت علم مذاهب معرفی مکاتب اعتقادی است. موضوع علم کلام، اعتقادات دینی و موضوع علم مذاهب، فرقه های اعتقادی است.

۴- کتابهای نوشته شده در مورد ملل و نحل سه دسته اند: الف) کتابهایی مثل ملل و نحل شهرستانی و الفصل ابن حزم که همه فرق، اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی، را معرفی می کنند؛ ب) کتابهایی مثل مقالات الاسلامیین اشعری و الفرق بغدادی که درباره همه مذاهب اسلامی است؛ ج) کتابهایی مثل فرق الشیعه نوبختی و المقالات اشعری که مختص یکی از مذاهب اسلامی است.

۵- پیدایش مذاهب مختلف در اثر پیدایش اختلافات میان مسلمانان بوده است که علل این اختلافات عبارت اند از: الف) خلأ رهبری مورد قبول همه مسلمین پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)؛ ب) تعصبات قبیله ای؛ ج) پیروی از هوای نفس گرایش به منافع مادی و لجاجت؛ د) فتوحات مسلمین و گسترش حوزه جغرافیایی اسلام و ورود ادیان و عقاید دیگر

۶- اولین اختلاف اعتقادی مهم، اختلاف بر سر امامت و خلافت پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود که سب پیدایش دو فرقه اهل تسنن و شیعه شد.

۷- دومین اختلاف در سپاه امام علی علیه السلام در سالهای ۳۶ و ۳۷ ه رخ داد که مبدأ پیدایش فرقه خوارج شد. فرقه های مرجئه و معتزله نیز در واکنش به آرای خوارج شکل گرفتند.

۸- اختلاف سوم در مورد مسأله جبر و اختیار انسان بود که به پدید آمدن فرقه جبریه و قدریه انجامید.

پرسش های تحقیق

۱ – ضمن تعریف علم فرق و مذاهب اسلامی و بیان ویژگی های آن، تفاوت آن را با علم کلام اسلام توضیح دهید.

۲- تفاوت فرقه های جبریه و شیعه امامی در چه چیزی است؟

۳- آیا فرقه های جبریه و شیعه امامی وجه اشتراکی دارند؟

۴ – کتابهای مربوط به علم مذاهب اسلام چند قسم اند؟ از هر قسم چند مورد مثال بزنید.

۵ – علت پیدایش مذاهب و فرق مختلف اسلام چیست؟ آیا عوامل دیگری هم به نظر شما دخالت داشته است؟

۶ – اختلاف پیرامون هر یک از مسائلی مانند امامت – ایمان و کفر – جبر و اختیار سبب پیدایش چه فرقه هایی شده است.

نام و عنوان علم 

اين علم بر خلاف ساير علوم اسلامى از يك نام مشخص و منحصر به فرد برخوردار نيست و در طول سده هاى گذشته عناوين مختلفى را براى اين علم به كار برده اند. اما در مجموع معروفترين تعبير، يكى فرق و مذاهب و ديگرى ملل و نحل بوده است .

از لحاظ لغوى ، فرق ، جمع فرقه به معناى گروهى از مردم است . مذاهب ، جمع مذهب به معناى راءى و عقيده مى باشد. ملل ، جمع ملة به معناى دين و شريعت است و بالاخره نحل ، جمع نحلة و به معناى ادعا به كار مى رود.

هر چند تعبير ((فرق و مذاهب )) و نيز ((ملل و نحل )) در اصطلاح گاه به جاى يكديگر به كار مى رود اما چنين مى نمايد كه اكثرا از عنوان دوم در معنايى عامتر و شاملتر استفاده مى شود. ((ملل و نحل )) معمولا به معناى گرايشهاى مختلف فكرى و اعتقادى در اديان و نيز پيروان آنها به كار مى رود، در نتيجه شامل فرق و مذاهب اسلامى و غير اسلامى مى شود. اما از ((فرق و مذاهب )) خصوص فرق و مذاهب اسلامى قصد مى شود. به هر حال در اين كتاب اين تعابير به يك معنا يعنى فرق و مذاهب اعتقادى دين اسلام به كار مى رود.

در هر دين و آيين معمولا پس از رحلت پيامبر يا بنيان گذار دين ، در ميان پيروانش اختلافاتى رخ مى دهد و اين اختلافها گاه به قدرى عميق است كه باعث پيدايش مذاهب و مكاتب مختلف مى گردد و پيروان دين را. گروههاى متعدد تقسيم مى كند. اين اختلافها مى تواند در موضوعات مختلفى چون موضوعات سياسى ، فقهى ، اخلاقى ، و اعتقادى باشد. معمولا مهمترين و شديدترين اختلافها، اختلافهاى اعتقادى و كلامى است ؛ از اين رو، در اين كتاب تنها به فرق و مذاهبى پرداخته مى شود كه منشاء پيدايش آنها آراى خاص اعتقادى و كلامى بوده است .

اما درباره پسوند ((اسلامى )) در عنوان ((فرق و مذاهب اسلامى )) بايد گفت كه وقتى يك مذهب را با اين عنوان توصيف مى كنيم منظور اين نيست كه تمام مطالب آن مذهب منطبق بر اسلام يا مستقيما برگرفته از متون اسلامى است ، بلكه منظور اين است كه آن مكتب در حوزه تفكر اسلامى رشد و پرورش يافته است و آراى آن غالبا با استناد به منابع اسلامى طرح شده است ، هر چند ممكن است در نحوه استناد و استنباط از متون دينى اشتباهاتى رخ داده باشد يا حتى اساسا انحرافى از مبانى دينى به شمار آيد.

۴۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۰۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :,
royalit

محصولات مرتبط
s

چکیده قصه گویی و قصه خوانی ...


6000 تومان 1 ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
s

مهارت مذاکره برای حل و ...


5000 تومان 0 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
s

مقاله تحول در سیستم های ...


5000 تومان 0 ۵ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

    یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
    پاسخ دادن

    ببخشید برای خرید باید رمز دوم داشته باشم؟