× دسته بندی ها

مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرد

مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرد

مقدمه

در اختلال هيپوكندريا فرد نگران سلامت خود و ابتلاء به اختلالات بدي فرضي است كه عمده شكايت اين افراد در رابطه با بيماريهاي بدي است و شكاياتي كه به الگوي مرضي منطقي محدود نمي شود مثلاً ممكن است از نوعي ناراحتي و درد غير عادي در ناحيه معده و سينه و سر و دستگاه تناسلي يا ساير قسمتهاي بدن شكايت كند .

نظريه هاي اوليه درباره اختلالات رواني بخصوص بيمار انگاري بود كه شيطان در درون فرد مبتلا جايگزين شده و موجب اختلال رفتاري گرديده است . به تعبير ديگر نظريه هاي اوليه درباره رفتار نا بهنجار و تبيين نابهنجاري نيروهاي جادوئي و ماورالطبيعه مانند ديو شيطان و ارواح خبيثه بودند بنابراين ، براي درمان فرد مبتلا كوشش شد تا شيطان از درون وي بيرون رانده شود به همين دليل آنان را شلاق مي زنند و اين اختلالات و بيماريها كه بيماري انگاري جزء آسيب شناسي رواني به حساب مي آيند كه رفتار و احساسها و هيجانهاي افراد را از نظر برخورد با محيط و جامعه مورد بحث قرار مي دهد و همچنين چگونگي احساس متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد آنان را مورد بررسي قرار مي دهد و محدوده رفتار ناسازگار از ترسهاي مزمن كه نارحت كننده است اما موجب از بين رفتن كامل فعاليت فرد نمي شود تا تعريف شديد واقعيت و ناتواني در ارتباط با ديگران را شامل مي شود و گاهي فقط فرد از رفتارناسازگار خويش ناخشنود است كه در اين مواقع باعث مي شود كه مشكلات بدني خود را دو برابر بيشتر كند و اين مسائل باعث دستخوش آشوب ونگراني مي شود بررسي مسئله آسيب رواني و پرداختن به موضوع هيپوكندريا در بين زنان متاهل و مجرد و يا شاغل و غير شاغل و يا حتي از لحاظ جنسيت مورد بررسي قرار مي گيرد  و اينكه كدام يك از جنسيتها بيشتر دچار اين عارضه و خود بيمار انگاري  مي شود البته با توجه به آمار بدست آمده در چند سال اخير ميزان هيپوكندريا در مردان بيشتر از زنان است و بر عكس اختلالات تبديلي يا هيستري در بين زنان بيشتر است تا نسبت به مردان و تعيين اينكه شخص تا چه اندازه اي مي تواند بر مشكلات خود واقف باشد و آنها را سپري كند به دو عامل بستگي دارد .

۱- خصوصيات شخص يعني مهارتها به نگرشها

۲- ماهيت فرد كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است .

بيان مساله

تغييرات فوق العاده سريع دروني فشار خاصي بر تواناييهاي سازگاري فرد وارد مي سازند كه باعث ايجاد مشكلات رواني دروني بسياري بر روحيه افراد مي شود هر چند بايد متذكر شد كه سازگاري موفقيت آميز فرد در يك موقعيت به موفقيت وي را در موقعيتهاي ديگر تضمين مي نمايد كه بخش عمده رفتارهايي كه در آسيب شناسي رواني مورد بررسي قرار مي گيرد مربوط است بر شكستها و ناشايستگيهاي فرد . اين شكستها عمدتاً عبارتند از شكست فرد در سازگاري با محيط براي رسيدن به اين مقصود فرد مي كوشد تا بين آنچه انجام مي دهد يا مايل است انجام دهد از يك سو و آنچه محيط از وي انتظار انجام دادن آن رادارد از سوي ديگر تعادل برقرار نكند كه به صورت ناسازگاري اين موارد باعث ايجاد اختلالات بيماري انگاري  در فرد مي شود كه فرد جهت جلب توجه ديگران هميشه از موارد و بيماريهايي رنج مي برد و اين مسئله مورد نظر است و اينكه آيا زنان و افرادي كه شاغل يا مجرد يا متاهل هستند از لحاظ خود بيمار انگاري در مورد بالاتري قرار دارند تا افراد ديگر .

سوال مسئله

آيا خود بيمار انگاري ( هيپوكندري ) در بين دانشجويان زن متاهل بيشتر از دانشجويان دختر مجرد است ؟

اهداف تحقيق

هدف كلي بررسي هيپوكندريا در بين زنان متاهل دانشجو و دختران مجرد دانشجو ۲۵-۲۰ ساله مسئله ازدواج است كه تاثير ازدواج را بر هيپوكندري بررسي مي شود و اينكه آيا زنان متاهل بيشتر از خانم هاي مجرد در معرض خطر هستند .

و با توجه به اينكه مسئوليت متاهلين بيشتر است با توجه به اينكه مشغول به تحصيل هستند آيا تفاوتي بين آنها با خانم هاي مجرد ديده مي شود و آيا شيوه زندگي بر هيپوكندري اهميت دارد و نقش ازدواج دراين امر چقدر است .

اهميت و ضرورت تحقيق

توجه به اين نكته ضروري است كه ملاك تعيين رفتار  طبيعي فقط اين است كه اجتماع آن را نپذيرد بلكه رفتار طبيعي رفتاري است كه رفاه فرد در سر انجام رفاه جامعه را تامين نمايد كه عدم ايجاد اين محيط آرام باعث ايجاد بيماريهاي رواني از جمله افسردگي ، هيپوكندري يا هيستري و موارد ديگر  مي شود كه اميد است با پژوهشهاي انجام شده سعي كنيم كه راه حلهاي مناسبي جهت از بين رفتن اين عارضه در كشور شويم و آسيب شناسي رواني عملي است كه در آن كوشش مي شود با به كار گرفتن اصول اساسي رفتار نا بهنجار شناخته شده و علل آن مورد بررسي قرار بگيرد كه منظور از اصول روان شناسي عبارت است از احساس و ادراك و شخصيت و يادگيري و اين موارد كه باعث كاهش اختلالات رواني گردد و اين پژوهشهاو بررسي آنها مي تواند در محيط خانواده و جامعه مورد بحث و بررسي قرار گيرد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه ۲
بيان مساله ۴
سوال مسئله ۵
اهداف تحقيق ۵
اهميت و ضرورتتحقيق ۶
فرضيه تحقيق ۷
تعريف عملياتي ۷
تعريف نظري ۷
فصل دوم
اختلالات شبه جسماني ۹
خود بيمار انگاري چيست ۹
شروع وشيوع خود بيمار انگاري ۱۰
خود بيمار پنداري در نوجوان ۱۱
ضوابط تشخيص خود بيمار انگاري بر اساس dsmiv 12
اختلالات بدني و اختلالات تجزيه اي ۱۴
نمونه اي فلج هيستريايي ۱۸
معيارهاي افتراقي اختلالات تبديلي از اختلالات بدني ۲۱
هيستري گروهي ۲۲
شرايط ايجاد اختلالات تبديلي ۲۴
علل مولد خود بيمار انگاري ۲۵

ديدگاه مختلف در مورد خود بيمار انگاري ۲۸
فصل سوم
جامعه تحقيق ۳۲
نمونه تحقيق ۳۲
روش نمونه گيري ۳۲
ابزار تحقيق ۳۳
روايي و اعتبار ابزار تحقيق ۳۴
طرح تحقيق ۳۴
روش آماري ۳۵
متغيرهاي تحقيق ۳۵
فصل چهارم
جدول ۱-۴ ۳۷
تجزيه و تحليل داده ۴۱
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري ۴۳
پيشنهادات ۴۵
محدوديت ها ۴۵
منابع ۴۶

۵۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مقاله ضرورت محل یابی خطا ...


8000 تومان 0 ۲۷ تیر ۱۳۹۶
s

پایان نامه بررسي انواع اضافه ...


15000 تومان 0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
s

پایان نامه بررسی میزان تاثیر ...


30000 تومان 0 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

پایان نامه موسيقي درماني و ...


7000 تومان 0 ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

دیدگاه ها