.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

دانلود مقاله سرقت تعزیری و ضوابط قانونی

دانلود مقاله سرقت تعزیری و ضوابط قانونی

مقدمه

سرقت يكي از مهمترين جرائم عليه اموال و مالكيت اشخاص است جرم سرقت در جوامع مختلف بشري كم و بيش شيوع داشته و با گذشت زمان و پيشرفت در صنعت بزهكاران نيز از اسباب و ابزار كاملتر و فني تري استفاده نموده اند . پليس با شناخت اقسام دزديها و طبقات سارقين از يك طرف و قانونگذاران و قضات از طرف ديگر با تدوين قوانين مناسب و نظارت و كوشش در حسن اجراي آنها بايد از اين قبيل جرائم كه هر روز بر پيچيدگي نحوه ارتكاب آنها افزوده مي شود جلوگيري به عمل آورند معمولا سارقين با سرقتهاي جزئي و كوچك كار خود را شروع مي كنند و به تدريج و با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي مدارج تكامل را طي و حرفه اي مي شوند اين جرم به دليل سهل تر بودن ارتكاب آن در مقايسه با جرايمي مثل كلاهبرداري و محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقايسه با جرايم عليه اشخاص بخش اعظم جرايم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي دهد و همين كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ايجاب مي كند .

فهرست

مقدمه

فصل اول : كليات سرقت

گفتار اول : تعريف قانوني سرقت

گفتار دوم : عنصر مادي سرقت

گفتار سوم : عنصر معنوي سرقت

فصل دوم : ضوابط قانوني درباره ي سرقت هاي تعزيري

گفتار اول :‌راهزني تعزيري : عنصر قانوني ، عنصر مادي ، عنصر معنوي

گفتار دوم : ربودن مال از طريق كيف زني و جيب بري و امثال آن ۱-عنصر قانوني ۲- عنصر مادي ۳- عنصر معنوي

گفتار چهارم :‌سرقت جمعي شبانه مسلحانه مقرون به آزار يا تهديد با جمع كيفيات مشدده  : عنصر قانوني ، عنصر مادي ،‌عنصر معنوي

گفتار ششم : سرقت تعزيري شبانه دسته جمعي با همراه داشتن سلاح (غير محاربه) :  عنصر قانوني ، عنصر مادي ، ‌عنصر معنوي

گفتار هفتم : سرقت همراه با يكي از عوامل مشدده : عنصر قانوني ، عنصر مادي ،‌عنصر معنوي

گفتار هشتم :‌ سرقت وسايل و تاسيسات عمومي :‌ عنصر قانوني ، عنصر مادي ،‌عنصر معنوي

گفتار نهم : استفاده ي غير مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز : عنصر قانوني ، عنصر مادي ،‌عنصر معنوي

گفتار دهم : سرقت ساده و عوامل تشكيل دهنده آن : عنصر قانوني ، عنصر مادي ،‌عنصر معنوي

گفتار يازدهم : ربودن علني مال با عنف احتمالي و عوامل تشكيل دهنده ي آن : عنصر قانوني ، عنصر مادي ،‌عنصر معنوي

فصل سوم :‌شروع به جرم در سرقت تعزيري

فصل چهارم :‌موارد تشديد مجازات در سرقت تعزيري

نتیجه گیری

منابع

۷۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

royalit

محصولات مرتبط
s

فصل اول : معرفی ویندوز ...


8000 تومان 0 28 دسامبر 2016

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -