.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقاله رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی

پایان نامه رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی

فهرست مطالب

فصل اول – كليات تحقيق ۱

مقدمه ۲

بيان مسئله ۴

اهميت و ضرورت تحقيق ۵

هدف كلي تحقيق ۶

اهداف جزئي ۶

فرضيه هاي تحقيق ۶

واژه ها و متغيرهاي تحقيق ۶

تعاريف عملياتي و نظري ۷

فصل دوم پيشينه و ادبيات تحقيق۸

پيشينه نظري – رضايت زناشويي  ۹

ناخشنودي و طلاق در خانواده و علل آن ۱۲

دوازده باور و انتظار مخرب ۱۴

تاريخچه هوش هيجاني ۱۹

ظهور و مفهوم هوش هيجاني  ۲۰

دو رويكرد در تعريف هوش هيجاني ۲۷

هوش غير شناختي ۲۹

دانستنيهاي هوش هيجاني ۳۱

مولفه هاي هوش هيجاني ۳۵

عوامل هوش هيجاني ۳۶

سنجش براي هوش هيجاني ۳۸

جايگاه هيجانات ۴۰

مقياسهاي مبتني بر روشها و رويكردهاي اندازه گيري ۴۴

نقش هوش عاطفي در تفكر و رفتار انسان ۵۴

نظري گلمن ۵۹

نظريه باران ۶۰

نظريه كامپوس و گرمويان ۶۱

الگوي رابطه اي هيجان در خارج و داخل كشور ۶۱

تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور ۶۴

فصل سوم – روش شناسي پژوهش ۶۶

روش تحقيق ۶۷

جامعه مورد مطالعه ۶۷

نمونه و روش نمونه گيري ۶۷

ابزار و اندازه گيري ۶۷

اعتبار و رواتي ۶۸

روش اجراي تحقيق ۷۰

روش آماري و تجربه و عامل داده ها ۷۰

فصل چهارم – يافته ها وتجربه و تحليل داده ها  ۷۱

جدول ۱-۴۷۲

تحليل داده ها ۷۳

جدول ۲-۴۷۴

جدول ۳-۴۷۵

جدول ۴-۴۷۶

جدول ۵-۴۷۷

جدول ۶-۴۷۸

فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري ۷۹

خلاصه يافته ها و نتيجه گيري  ۸۰

محدوديت ها ۸۱

پيشنهادات ۸۲

چكيده ۸۳

فهرست منابع و سايت ها ۸۴

مقدمه

رضايت مندي زناشويي تا حدودي به شرايط زندگي زن و شوهر ها بستگي دارد در مجموع هنگامي كه با شرايط تنش زاي زندگي مواجه شوند ، خطر بيشتري آنها را تهديد مي كند اما اگر اين خانواده پيش از مواجه با فشار رواني خانواده اي با ثبات و استوار باشد ، كمتر در معرض خطر خواهد بود برخي از يافته هاي اختصاصي تر در زير خواهد آمد ، درآمد كم و ناامني شغلي با رضايت مندي زناشويي پائين همراه است ( چرلين ۱۹۷۹) ( يلينت ۱۹۷۷) هنگامي كه زوجين دائما درباره پول نگراني داشته باشند رضايت مندي زناشويي پائين خواهد بود به ويژه براي شوهرها ، رضايت مندي شغلي با خشنودي زناشويي رابطه دارد اما موفقيت شغلي نيز ممكن است مسائل و مشكلات خاص خود را داشته باشد معلوم شده است كه اگر شوهران پردرآمد مجبور باشند قسمت عمده اي از زمان را بيرون از خانه به سر ببرند ، رضايت مندي زناشويي كاهش مي يابد ( ديزارد ۱۹۶۸) شايد اين نكته درست باشد كه عشق مي تواند به هر چيزي غلبه كند ، اما غالبا چنين نيست زوجهاي غير رمانتيك ، همانگونه كه از اسم آن بر مي آيد پيش از آنكه خود را متعهد به ازدواج كنند بررسي ديزارد درباره اثرات زمان صرف شده براي كار به جاي بدون در خانه ظاهرا مي تواند حاكي از آن باشد كه اگر زنان در خارج از خانه كار بكنند ازدواجها به خطر مي افتد كه اگر چنين چيزي درست باشد آگاهي از اين نكته نسبت به زنان شاغل و متاهل در بيرون از خانه از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۴ دو برابر شده است يعني ۴۳ درصد در سال ۱۹۷۴ موضوعي نگران كننده خواهد بود ، امروزه اين نسبت افزايش يافته است خوشبختانه لاسكي هيچ گونه مدركي دال بر اينكه سازگاري زناشويي با اشتغال اين زنان رابطه دارد پيدا نكرد در حقيقت برك ووير ۱۹۷۶ دريافتند هنگامي كه زن در بيرون ازخانه كار مي كند گاهي اوقات از لحاظ هوش هيجاني دچار تغييراتي مي شود كه مي تواند تاثير بسزايي در زندگي و روابط زناشويي آنها داشته باشد يك منبع بسيار با اهميت رضايت مندي در ازدواج را عبارت است از ياداشتهايي كه طرفين به يكديگر مي دهند ( را سالت ) ۱۹۸۰ دريافت كه بسياري از عوامل باعث استحكام ازدواج مي شوند اين عوامل عبارتند از هزينه هاي ترك خانواده ( آيا مي توانيم هر خانواده را حمايت كنيم ؟ والدين ما چه خواهند گفت و مطالب ديگر كه تمام اينها از لحاظ هيجان و هيجان طلبي و حتي هوش هيجاني مي تواند تاثير گذار باشد گاهي اوقات در زندگي متاهلي مشكلاتي به وجود مي آيد كه هم رضايت زناشويي را كاهش مي دهد و هم اينكه هوش هيجاني زنان و يا مردان را دچار مشكل مي كنند ( اند روا ساپينگتون به نقل از حميد رضا شاهي برواتي ۱۳۸۵)

 بيان مسئله

شادكامي كلي زناشويي با رضايت مندي جنسي رابطه دارد زوجهاي شادكام نسبت به زن و شوهر ناشاد از زندگي جنسي خود خشنود ترند كه اثبات شده است كه ناشادي از زندگي جنسي مي تواند در هوش هيجاني تاثير بسزايي داشته باشد پتول و ويرنيگ (‌۱۹۸۵) دريافتند كه صميميت جنسي در ازدواج با صميمیت عاطفي رابطه دارد اما علت اين همبستگي ها روشن نیست شايد رضايت مندي جنسي به اين خاطر منجر به يك ازدواج شادتر مي گردد كه بر پاداشهاي مرتبط با زوجين مي افزايد اما اين احتمال نيز وجود دارد كه در يك ازدواج خوب به ويژه ازدواجي كه در آن ارتباط و تبادل نظر خوبي نيز به چشم مي خورد ، آگاهي از اين نكته كه براي هر كدام از طرفين چه چيزي از لحاظ جنسي لذت بخش است آسانتر مي باشد ممترز و جانسون معتقدند كه مشكلات هيجاني اغلب به خاطر ارتباط ضعيف در زندگاني زناشويي است قسمتي از درمان آنها براي مشكلات جنسي عبارت است از كمك به زوجها براي بهبود رابطه كلي خود با طرف مقابل كه مي تواند در هوش هيجاني تاثير بسزايي داشته باشد ( ناتن وجوانينگ ۱۹۸۵) متوجه شدند برنامه اي كه به طورخاص براي بهبودكاركردهيجاني زن وشوهرها طراحي شده است گاهي اوقات موجب خشنودي زناشويي نيز مي شود و به نظر مي رسد كه احتمالادر برخي موارد ، رفتار جنسي ضعيف هم مي تواند در هيجانات تاثير بسزايي داشته باشد واضح است كه عشق براي افراد مختلف معنایي متفاوت دارد در كل ، عشق به مجموعه اي از احساسات مثبت و عميق اشاره مي كند كه معطوف به فردي ديگر است براي اينكه زندگي زناشويي به خشنودي بينجامد بايد احساسات عميق اعلام شود و پاسخي مناسب از طرف مقابل دريافت كند بديهي است كه ازدواج اولين تعهد عاطفي و حقوقي است كه ما در بزرگسالي قبول مي كنيم به علاوه انتخاب همسر و انعقاد پيمان زناشويي نقطه ي عطفي در پيشرفت شخصي تلقي مي شود و بي ترديد يكي از مهمترين تصميم هايي كه ما در طول زندگي خود مي گيريم انتخاب يك شريك زندگي است كه اين مقوله مي تواند با هوش هيجاني و هيجانات آدمي بخصوص زوجين نقش بسزايي داشته باشد و به نظر       مي رسد در جامعه امروزي سه دليل اصلي براي رضايت و همگام آن با خصوصيات فردي ديگر عشق و هم نشيني و تحقيق انتظار ما باشد . (ناتن و جوانینگ ۱۹۸۵)

آيا بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل رابطه معني دار وجود دارد ؟

اهميت و ضرورت تحقيق

رضايت مندي زناشويي را نمي توان صرفا بر اساس فشارهاي رواني بيروني تبيين كرده زيرا تمامي ازدواجها دست كم با چند فشار رواني مواجه هستند . در بسياري از خانواده ها فقر و تعدد فرزندان و بيماري وجود دارد اما در عين حال موفق بوده و بسياري از ازدواجهايي كه هيچ كدام  از اين موارد در آنها وجود نداشته است به شكست منتهي شده اند تفاوت ازدواجهاي شادكام و خوب با رضايت بالا و ازدواجهاي ناشاد و حداقل تا حدودي مي بايست در پرتو شيوه اي تبيين كرد كه طرفين به فشار رواني پاسخ مي دهند و يا با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و اين موارد مي توان در هيجانات تاثير مثبتي بگذارد كه گاهي اوقات از لحاظ رواني و روحي باعث مشكلاتي در فرد به وجود مي آمد و اين مسئله كه همسران چگونه مي توانند يكديگر را بهتر بشناسند به گفتگو اولين ابزار براي به حداقل رساندن كژ فهمي در ازدواج تبادل پيام است اگر زن و شوهرها در وضعيت گشوده و بي پرده با يكدگير صحبت كنند احتمال اينكه يك نفر بدون آگاهي طرف مقابل تغيير كند وجود نخواهد داشت و طرفين از آنچه ديگري را خشنود يا ناخشنود مي سازد بيشتر مطلع بوده و اگر همسر او درباره امري ناراحت و ناراضي باشد متوجه اين قضيه مي شود بك وجونز ( ۱۹۷۳) دريافتند كه ارتباط ضعيف را يجترين مشكل ازوداجهاي پردردسر است كه هر كدام مي تواند در هوش هيجاني تاثير بسزايي داشته باشد .

۸۷ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۹۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه رابطه شيوه هاي ...


7000 تومان 0 ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
s

مقاله رابطه باورهای دینی و ...


8000 تومان 0 ۵ مرداد ۱۳۹۶
s

پایان نامه بررسي رابطه بين ...


20000 تومان 2 ۱۰ تیر ۱۳۹۶
s

پایان نامه طراحی دریچه های ...


6500 تومان 0 ۹ اسفند ۱۳۹۶

دیدگاه ها