× دسته بندی ها

مقاله رابطه معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه رابطه معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول(کلیات)
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱ بيان مسأله ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت ۸
۴-۱ اهداف تحقيق ۹
۱-۴-۱ هدف کلی ۹
۲-۴-۱ اهداف فرعی ۹
۵-۱ فرضیه‌‌های تحقیق ۱۰
۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۱۰
۱-۵-۲- فرضیات فرعی ۱۰
۶-۱ تعاریف متغیرها ۱۰
۱-۶-۱ تعریف مفهومی ۱۰
۲-۶-۱ تعریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم (ادبيات و پيشينه تحقيق)
۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲ عملکرد تحصيلي ۱۴
۱-۲-۲ عوامل مهم تأثيرگذار بر عملکرد تحصيلي ۱۶
۲-۲-۲خانواده و عملکرد تحصيلي ۱۷
۳-۲-۲ شيوه كنترل ‌دانش‌آموزان در مدرسه ۲۰
۳-۲ اهداف پیشرفت ۲۶
۱-۳-۲ هدف چیست ۲۶
۲-۳-۲ ساختارهای هدف ۲۷
۳-۲ -۳ اهداف پیشرفت ۲۸
۴-۳-۲ دیدگاه های اهداف پیشرفت ۲۹
۱-۴-۳-۲ دیدگاه دو بعدی دوئک و گلت(۱۹۹۸) ۲۹
۲-۴-۳-۲ دیدگاه سه بعدی اهداف پیشرفت ۳۰
۳-۴-۳-۲ دیدگاه چهار بعدی اهداف پیشرفت ۳۱
۵-۳-۲ نظریه های اهداف پیشرفت ۳۲
۱-۵-۳-۲ نظریه میس(۲۰۰۶) ۳۲
۲-۵-۳-۲ نظریه ایمز و ارچر(۱۹۸۸): ۳۳
۳-۵-۳-۲ نظریه اندرمن و میگلی(۱۹۹۷) ۳۴
۶-۳-۲ اهداف پیشرفت و ارتباط آن با متغیرهای مختلف ۳۴
۱-۶-۳-۲ گرایش به هدف و رابطه آن با پیامدهای انگیزشی و شناختی ۳۴
۲-۶-۳-۲ اهداف و رابطه آن با اسناد ها و کارآمدی ۳۴
۲-۳-۶-۳ اهداف و رابطه آن با پیامدهای هیجانی ۳۴
۴-۶-۳-۲ اهداف و رابطه آن با پیامدهای رفتاری ۳۵
۴-۲ باورهای معرفت شناختی ۳۵
۱-۴-۲ مفهوم باور های شناختی ۳۵
۲-۴-۲ نظریه های مربوط به باورهای معرفت شناختی ۳۹
۱-۲-۴-۲ نظریه های تک بعدی ۳۹
۱-۱-۲-۴-۲ مدل پري(طرح هوش و اخلاقی) ۳۹
۲-۱-۲-۴-۲ مدل بلنکی: شیوه هاي دانستن زنان ۴۱
۳-۱-۲-۴-۲ مدل تفکر تأملی باکسترمگولدا ۴۲
۲-۲-۴-۲ نظریه چند بعدي معرفت شناسی ۴۷
۱-۲-۲-۴-۲ مدل شومر ۴۷
۲-۲-۲-۴-۲ دیدگاه هافر و پینتریج ۵۰
۵-۲ پیشینه تحقیق ۵۱
۱-۵-۲ پیشینه داخلی ۵۱
۲-۵-۲ پیشینه خارجی ۵۳
۶-۲ چهارچوب نظری ۵۵
فصل سوم (روش شناسی پژوهش)
۱-۳ مقدمه ۵۸
۲-۳ روش تحقیق ۵۸
۳-۳ جامعه آماری ۵۸
۴-۳ نمونه و روش نمونه گیری ۵۹
۵-۳ روش اجرا ۵۹
۶-۳ ابزار اندازه گیری ۵۹
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۱
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)
۱-۴ مقدمه ۶۳
۲-۴ توصیف داده ها ۶۳
۱-۲-۴ متغیرهای جمعیت شناختی ۶۳
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
۱-۵ مقدمه ۷۴
۲-۵ یافته‌ها ۷۴
۳-۵ بحث و نتیجه‌گیری ۷۵
۴-۵ پیشنهادات تحقیق ۷۸
۱-۴-۵ پیشنهادات کاربردی ۷۸
۵- ۲-۴ پیشنهادات پژوهشی ۷۸
۵- ۵ محدودیت‌ها ۷۹
پیوست ۸۰
منابع
منابع فارسی ۸۷
منابع انگلیسی ۹۰

مقدمه

عملکرد­تحصيلي و مسايل مربوط به آن يکي از دغدغه­هاي اصلي نظام آموزش و پرورش کشورهاست چرا که مسئولين و تصميم گيرندگان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در سراسر دنيا توسعه و پيشرفت جامعه شناسان را در توسعه و پيشرفت نظام آموزشي مي دانند و اين توسعه و پيشرفت از طريق عملکرد تحصيلي دانش آموزان در مدرسه و کلاس درس عملياتي مي گردد. عوامل گوناگونی بر عملکردتحصیلی افراد تاثیر گذاشته که متخصصان تعلیم ‌و‌‌ تربیت آنها را به چهار دسته عوامل­فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده‌اند (ميكائيلي، افروز و قلی زاده، ۱۳۹۱). یکی از متغیرهای تاثیرگذار در عملکرد تحصیلی اهداف پیشرفت می باشد. اهداف پيشرفت  يكي از جديدترين رويكردهايي است كه در سه دهه اخير به حيطه روانشناسي انگيزش وارد شده است. اين نظريه عمدتاً حاصل تلاش روانشناساني است كه در حيطه هاي انگيزش، رشد، روانشناسي اجتماعي و روانشناسي تربيتي فعاليت مي كنند. در واقع جهت گيري هدف بيانگر الگوي منسجمي از باورهاي فرد است كه سبب مي شود تا فرد به روش هاي مختلف به موقعيت ها گرايش پيدا كند، به فعاليت بپردازد و در نهايت پاسخي را ارائه دهد و در آن زمينه هسته مفهومي همه نظريه ها و مدل هاي متعددي كه به بحث پيرامون رويكرد هدف پيشرفت پرداخته اند، قصد و نيت فعاليت و رفتارهاي مرتبط با پيشرفت متمركز هستند. در اين رويكرد به جاي پرداختن به اينكه دانش آموز در موقعيت پيشرفت به چه چيز ميخواهد برسد، ادراك دانش آموز از چرايي تلاش در موقعيتهاي پيشرفت را محور بحث قرار مي دهد(ايمز[۱]،۱۹۹۲). رویکرد هدف پیشرفت بیان می کند که تفسیر معانی ذهنی افراد از موفقیت به دو روش اصلی صورت می گیرد که مطابق با دو هدف پیشرفت اولیه-اهداف تکلیف و اهداف خود می باشد فردی که هدف وظیفه(هدف تسلط یا یادگیری) را برای خود برمی گزیند موفقیت یا ساختار شایستگی را بر حسب تسلط یا بهبود وظیفه تعریف می کند. یکی دیگر از موضوعاتی که بر عملکرد تحصیلی تاثیرگذار است باورهای معرفت شناختی هستند. پری[۲](۱۹۷۰) آغازگر تمرکز باور معرفت شناختی بر یادگیری بود. باورهاي معرفت شناختی به صورت باورهای شخص درباره ماهیت دانش از ابعاد مختلف تشکیل شده که تقریبا مستقل از یکدیگر اعمال نفوذ می کنند. ابعاد دانش ساده/قطعی و یادگیری سریع/ ثابت به صورت تجربی مورد تایید برخی محققین قرار گرفته اند. تصورات هر یادگیرنده و نیز فعالیت های ضروری مرتبط با آموزش و یادگیری از باورهای فرد در خصوص دانش تاثیر می پذیرند. گویی که این باورها می توانند کیفیت و کمیت رفتار آموزشی فرد را شکل دهند.

پیشنهاد: معرفت شناختی؛ پیشینه پژوهش (مبانی نظری)

بيان مسأله

عملکرد تحصیلی یکی از مهمترین سازه هایی است که از دیرباز مورد توجه بوده و تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است، متخصصان تعلیم و تربیت همواره کوشیده اند شرایطی را فراهم نمایند تا دانش آموزان بیشتر کارایی تحصیلی را از خود نشان دهند. امروزه مهمترین نقش مدارس این است که دانش آموزان را در عملکرد تحصیلی یاری نمایند(سیف، ۱۳۸۶). به طور کلی اصطلاح عملکرد تحصیلی به میزان یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمونهای مختلف درسی مثل ریاضیات، دیکته، تاریخ و نظیر این ها سنجیده می شود اشاره می کند(شعاری نژاد،۱۳۸۰). عملکرد تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی، عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد و معلم برای افزایش سطح انگیزش دانش آموز نسبت به یادگیری موضوعهای مختلف درسی باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طریق دانش آموزان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری اعتماد به نفس کسب کنند(شاوران، سلیمی، همایی، ۱۳۸۷).

می توان گفت عملکرد تحصیلی به معنی سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است که آیا فعالیتهای آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانش آموز به نتایج مطلوب رسیده است و به چه میزانی(سیف،۱۳۸۸).

چنانچه بخواهیم موقعیتهایی ایجاد کنیم تا دانش آموزان موفق تری پرورش دهیم ضروری است عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی را بشناسیم و برنامه ریزی دقیق در همین راستا داشته باشیم.

یکی از این عوامل که روانشناسان برای تبیین عملکرد تحصیلی ارائه کرده اند اهداف پیشرفت است. اهداف پیشرفت را به عنوان اهداف رفتاری می­دانند که در یک موقعیت وابسته به احساس شایستگی بوسیله فرد ادراک یا دنبال می‌شود(کاپلان و فلوم[۳]،۲۰۱۰). می‌توان اهداف پیشرفت را بعنوان یک چارچوب ذهنی، شناختی و اجتماعی قلمداد کرد که شخص را در تفسیر موقعیتها، پردازش اطلاعات، رویارویی با تکلیف و مقابله با چالش ها راهنمایی می کند. اهداف پیشرفت الگوی منسجمی از باورهای فرد می باشد که به واسطه آن فرد به شیوه های مختلف به موقعیت ها گرایش پیدا می کند، در آن زمینه به فعالیت می پردازد و نهایتاَ پاسخ را ارایه می دهد(ایمز و آرچر، ۱۹۸۸).

مفهوم اهداف پیشرفت اساساَ ناظر بر دلایل فراگیران برای انجام دادن تکالیف است(براتن و استرامسو[۴]، ۲۰۰۴). اخیرا برخي از محققان با تقسيم اهداف عملکردي به دو بعد اهداف رويکرد – عملکرد و اجتناب – عملکرد نظريه اهداف دوئک را گسترش داده و در پژوهش‌ها اهداف تبحري، اهداف رويکرد – عملکرد و اهداف اجتناب – عملکرد را مدنظر قرار داده‌اند(اليوت و چرچ[۵]، ۱۹۹۷؛ اليوت و هارکوايچ[۶]، ۱۹۹۶؛ دوپيرات و مارين[۷]، ۲۰۰۵) مطابق این دیدگاه افرادی که اهداف رویکرد- عملکرد را انتخاب می‌کنند فعالیت به منظور پیشرفت و نشان دادن خود به دیگران را نوعی مبارزه تلقی می‌کنند و این نوع ادراک از فعالیت در آنها هیجاناتی تولید می‌کند که باعث می‌شود آنها به فعالیت و تکاپو افتاده و تمرکز بیشتری بر روی تکالیف درسی داشته باشند و تکالیف درسی برای آنها جذاب می‌گردد. بنابراین چهار نوع جهت گیری هدفی ترسیم می شود که عبارت هستند از:

۱)هدف تسلط-گرایش: اهداف فراگیران، یادگیری تا حد امکان، چیره شدن بر چالش ها یا افزایش سطح شایستگی شان است.

۲)هدف تسلط- اجتنابی: فراگیر به منظور پرهیز از فقدان تسلط یا شکست در یادگیری تا جایی که امکان دارد فعالیت می کند.

۳)هدف عملکرد-گرایش: فراگیر می خواهد توانایی، برتری یا ارزش شخصی خود را به دیگران ثابت کند.

۴)هدف عملکرد- اجتناب: فراگیر از اینکه نزد همکلاسی هایش بی کفایت یا ناتوان به نظر آید پرهیز می کند یعنی فراگیر صرفاَ برای پرهیز از شکست تلاش می کند(مشتاقی،۱۳۹۱).

مشتاقی(۱۳۹۱) در پیش بینی عملکردتحصیلی و عزت نفس براساس جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان نشان داد که بین جهت گیری تسلط-گرایش، عملکرد-گرایش، عملکرد- اجتناب و عملکرد تحصیلی رابطه معنی داری وجود داشت و جهت گیری تسلط-گرایش و عملکرد-گرایش پیش بین های مثبت و جهت گیری عملکرد- اجتناب پیش بین منفی متغیر عملکرد تحصیلی هستند.

همچنین اهداف پیشرفت به جهت گیری هدفی فرد اشاره دارد و آن عبارت است از: بازنمایی شناختی دانش آموزان در مورد دلایل درگیرشدن در رفتارهای مرتبط با پیشرفت و هنجارهایی که برای قضاوت یا ارزیابی عملکرد به کار می رود(پنتریچ۲۰۰۰). نتایج حاصل از مطالعات پنتریچ و دی گروت[۸](۱۹۹۰)و پنتریچ(۱۹۹۹)نشان داد که بین پذیرش اهداف تسلط و کاربرد راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی یک رابطه مثبت وجود دارد. اهداف پیشرفت به عنوان بازنمایی شناختی دلایلی که افراد برای قضاوت یا ارزیابی عملکردشان استفاده می کنند اشاره دارد (پنتریج ۲۰۰۰). لا و نی[۹](۲۰۰۸) دانش آموزان ممکن است اهداف متفاوتی را دنبال کنند، برخی از آنها ممکن است مطالب درسی را به منظور رشد توانایی و درک و فهم و پیشرفت به سوی یک معیار مطلق، مطالعه نمایند. کاپلان و مائهر[۱۰](۲۰۰۲) مدلی از تئوری هدف پیشرفت پیشنهاد کردند که در آن هدف پیشرفت دانش آموزان در یک زمینه ی اجتماعی- فرهنگی چندگانه شکل می گیرد و نوع جهت گیری هدف، محصول تجارب قبلی و کنونی فرد در موقعیت ها است این مدل شناختی اجتماعی بر نقش تعیین کننده ی محیط های روانشناختی که کودکان تجربه می کنند تاکید می نماید.

نتایج پژوهش های حوزه اهداف پیشرفت، از تاثیرات متفاوت اهداف پیشرفت بر عملکرد‌ تحصیلی دانش‌آموزان حکایت دارد. برای ‌مثال نتایج برخی از پژوهش‌ها(وایلترز و همکاران[۱۱] ،۱۹۹۶؛ الیوت و مک گریگور[۱۲]، ۲۰۰۱) حاکی از رابطه ی مستقیم بین اهداف گرایش به تسلط و عملکرد تحصیلی است. در حالی که بیشتر پژوهش ها از فقدان معناداری این دو متغیر خبر می دهد(الیوت و مک گریگور، ۲۰۰۱؛ گرین و همکاران[۱۳]،۲۰۰۴؛ حجازی و همکاران، ۱۳۸۷؛ روگت [۱۴]، ۲۰۰۸).

باورهای معرفت شناختی به عنوان یکی دیگر از عوامل مرتبط با عملکردتحصیلی شناخته شده است. باور معرفت شناختی نگاه بنیادین فراگیر به دانش و مولفه های آن است(کمالی و همکاران، ۱۳۹۱). در سال های اخیر دست اندرکاران سیستم های آموزشی و روانشناسان تربیتی درباره باورهای معرفت شناختی و عقاید یادگیرندگان نسبت به ماهیت علم، یادگیری و دانستن علاقه وافری نشان داده اند(هوفر[۱۵]، ۲۰۰۴؛ به نقل از رضایی، ۱۳۸۸). باورهای مردم در خصوص ماهیت دانش و فرایند یادگیری را باورهای معرفت شناختی نامیده اند که با بسیاری از جنبه های یادگیری آموزشگاهی ارتباط دارد. در این زمینه می­توان چنین گفت که هرچه اعتقاد دانشجویان و دانش­آموزان به انسجام و یکپارچگی دانش ضعیف­تر باشد درکی ضعیف­تر از مطالب درسی خواهند داشت و کمتر می توانند بر یادگیری خود نظارت داشته باشند. در این زمینه این گونه نیز می توان بیان داشت که هر چه به سریع و ناگهانی بودن فرایند یادگیری اعتقاد قوی تری وجود داشته باشد پیشرفت تحصیلی کمتر است(سیف، ۱۳۸۸). معرفت شناسی شاخه ای از فلسفه است که با ماهیت دانش و یادگیری سر و کار دارد. همچنان که ذکر گردید مطالعه تجربی این حیطه به مطالعات پیاژه باز می گردد که با طرح معرفت شناسی تکوینی این فرضیه را مطرح ساخت که اگر بفهمد دانش چگونه نزد کودکان ساخته می شود آنگاه می فهمد که دانش چیست. آغازگر پژوهش های تجربی پری(۱۹۷۰) بود که با مصاحبه هایی که با گروه دانشجویان اجام داد با طرح مواضعی در شکل گیری باورهای معرفت شناختی به بررسی تحول باورها پرداخت. شومر(۱۹۹۰)اولین کسی بود که به بررسی باورها با استفاده از پرسش نامه پرداخت و باورها را در طبقات کم و بیش مستقلی معرفی کرد: ۱) توانایی یادگیری ذاتی است ۲) دانش امری حتمی است و قطعیت دارد ۳) دانش مقوله ای ساده است ۴) یادگیری سریع اتفاق می افتد. شومر(۲۰۰۴) در ادامه تحقیقات خود با ارائه مدل هایی که در آن نقش زمینه های فرهنگی بسیار مشهود و قابل توجه است به جای مرحله از(transition) صحبت کرده است. نکته قابل توجه در مدل های ارائه شده توجه به نقش معلم، همسالان و خانواده در شکل گیری باورهای افراد نسبت به دانش و یادگیری است که از نظر شومر(۲۰۰۴) باورهای افراد نسبت به جهان را نیز می­توان از خلال مطالعه این باورها تبیین کرد. امروزه دانشمندان علوم رفتاری و تعلیم و تربیت، بر تربیت همه جانبه دانش آموزان تاکید می کنند و براین باورند که یادگیری واقعی زمانی اتفاق می افتد که فرد در یادگیری خود نقش فعالی داشته باشد. نتایج برخی مطالعات حکایت از این دارند که باورهای معرفت شناختی با متغیر عملکرد تحصیلی(کانو[۱۶]، ۲۰۰۵؛ چان و همکاران[۱۷]، ۲۰۰۱؛ اسکراو و اولافسون[۱۸]، ۲۰۰۲) ارتباط دارد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این پژوهش مساله اصلی بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی، اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی بود.

اهمیت و ضرورت

متغیر عملکردتحصیلی به عنوان یکی از متغیرهای عمده در نظام آموزشی ملاحظه می شود که برای شناسایی عوامل موثر در آن تحقیقات فراوانی در زمینه های نظری و تجربی برپا شده است. با شناسایی عوامل مؤثر بر عملکردتحصیلی از قبیل متغیرهای شناختی و انگیزشی می توان داده های ضروری برای برنامه ریزان آموزشی فراهم کرد تا با توجه به غایت های پرورشی، بتوان برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت را صورت داد. همچنین شناخت ویژگی های مرتبط با فرد از جمله اهداف پیشرفت لازم و ضروری است(اليوت و موراياما،۲۰۰۸). اهداف پیشرفتی که دانش آموزان برای تحصیلشان دنبال می کنند بر کیفیت عملکرد افراد تاثیر می گذارد. داشتن هدف پیشرفت می تواند نقش مهمی را در عملکرد تحصیلی فرد داشته باشد در واقع پیشرفت و عملکرد تحصیلی از پیامدهای اهداف پیشرفت است. نوع هدفی که ما انتخاب می کنیم مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به هدف مشخص می کند در واقع رابطه مثبتی میان میزان تلاش و عملکرد افراد و پیشرفت تحصیلی آنها وجود دارد. به هر میزان فرد تلاش و عملکرد بهتری داشته باشد پیشرفت تحصیلی و رسیدن به هدف برای فرد بهتر است(شهرزادی،۱۳۹۲). باورهای درباره‌ی دانش ممکن است بر تصورات شخص فرایندهای تحصیلی و فعالیت‌های ضروری برای تکمیل تکالیف تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر، باورها ممکن است رفتار تحصیلی را تشکیل دهند. برخی از مطالعات نشان داده اند که باورهای معرفت شناختی به عنوان پیش بین‌های عملکرد تحصیلی عمل می کنند. در سال‌های اخیر نقش باورهای افراد درباره‌ی ماهیت دانش و دانستن(باورهای معرفت شناختی) مورد توجه صاحب­نظران قرارگرفته­است. بنابراین بررسی رابطه بین متغیرهای اهداف­پیشرفت، باورهای معرفت شناختی با عملکردتحصیلی از مسایل­مهمی است که روانشناسان آموزشگاهی­و تربیتی برآن علاقمند بودند زیرا عملکردتحصیلی دانش آموزان در تعالی و مسیر وضعیت مشخص آنان در جامعه نقش بسزایی دارد و معلمان می توانند با کنترل عوامل فردی عملکردتحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهند.

با توجه به آنچه گفته شد، پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی، اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر انار ضروری به نظر می‌رسد‌‌‌.

 

 


قسمتی از منابع

منابع فارسی

ابوالقاسمی، مهدی و میرالی‌رستمی، ام‌کلثوم.(۱۳۹۲). بررسی عوامل مؤثر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه تهران به‌منظور ارائه مدلی برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آن‌ها. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، ۱۵ (۵۸)، ۸۴ – ۶۷٫

برزگر، کاظم؛ سعدي، اسماعیل؛ ابراهیمی، صغری و فرخی، نورعلی.(۱۳۹۲). ارائه مدلی براي عملکرد شیمی دانش آموزان، براساس باورهاي معرفت شناختی، ادراك از محیط یادگیري سازنده گرا و راهبردهاي انگیزشی و شناختی ِسطح بالا.  فصلنامه روان شناسی تربیتی. سال هشتم، شماره بیست وششم.

پورشافعی، هادی.(۱۳۷۰). بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه شهرستان قاین ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران

حجازی، الهه؛ رستگار، احمد؛ کرمدوست، نوروزعلی؛ قربان جهرمی، رضا (۱۳۸۷). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت، درگیری شناختی و تلاش (آزمون مدل دوئک). مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. سال ۳۸، شماره ۲٫

حجازي، الهه؛ رستگار، احمد؛ قربان جهرمی، رضا.(۱۳۸۹). الگوي پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی- نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلی، مقاله

منابع انگلیسی

Ames, C.(1992). Classrooms: Goals structures  and  student  motivation. Journal  of  Education  psychology, 79,406-414.

Ames, C & Archer, J, (1988).Achievement goals in the classroom: Students, learning strategies and Motivation processes.Journal of Educational psychology, 80, 260-267.

Braten, I & Stromo, H. I, (2004). Epistemological beliefs and implicit theories of intelligence as predictors of achievement goals. Contemporary Education Psychology, 29(4), 371- 388.

Cano., F.(2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. british journal of education psychology.75, 203-221.

Chan, C.K., & Sachs, J. (2001).Beliefs about Learning in Children’s Understanding of Science Texts, Contemporary Educational Psychology. 26, 192-210.

Conley., A.M.,Pintrich., P.R.,Vekiri., I, Harrison., D.(2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students.Contemporary Educational Psychology. 29, 186–۲۰۴٫

۱۰۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۳۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود هفت پروژه رشته کامپیوتر ...


12000 تومان 0 ۲۹ دی ۱۳۹۵
s

پایان نامه موسيقي شعر در ...


10000 تومان 0 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

چكيده در این پژوهش به بررسی ...


10000 تومان 1 ۶ دی ۱۳۹۵

دیدگاه ها