.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مدلهاي پديده كرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزيابي تلفات آن در شبكههاي واقعی


مدلهاي پديده كرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزيابي تلفات آن در شبكههاي واقعی

چكيده:

هدف از اين تحقيق، بررسي پديده كرونا در خطوط انتقال انرژي الكتريكي، انواع و تأثيرات آن و نيز مدلهاي ارائه شده در مورد اين پديده و ارزيابي تلفات ناشي از آن ميباشد.

ابتدا اصول تخليه الكتريكي، انواع آن- شامل تخليههاي مثبت و منفي در الكترودهاي مختلف – و نتايج آزمايشگاهي و نظري مربوطه ارائه ميگردد. پس از آن پديده كرونا در خطوط انتقال معرفي ميشود. تأثير انواع گوناگون هاديها در شدت اين پديده، بهكمك نتايج تجربي ملاحظه ميشود. سپس تأثيرات محيطي از قبيل آب و هوا، ذرات معلق و … مورد تحليل قرار ميگيرد. تلفات كرونا معرفي شده و مدلهاي نظري تبيين ميشود. در نهايت مطالعاتي كه در اين حوزه در برخي كشورها از جمله سوئد ارائه مي گردد و در انتها پيشنهاداتي در راستاي انجام مطالعات جديد و بومي مطرح ميشود.

فهرست مطالب

چكيده ۱

مقدمه ۲

فصل اول : پديده كرونا در خطوط انتقال ۳

۱) مقدمه ۴ -۱

۲- ) مكانيسم كرونا ۴ ۱

۳-۱ ) مفهوم تلفات كرونا ۱۵

۴) تاثير شرايط سطحي و جوي ۲۲ -۱

۵) خط تكفازه و ارزيابي اثرات كرونا با روش قفس ۳۶ -۱

فصل دوم : تلفات كرونا ۴۰

۱) مقدمه ۴۱ -۲

۲) تلفات كرونا در آب و هواي بدون ابر ۴۱ -۲

۳-۲ ) تلفات كرونا در آب و هواي طوفاني ۴۲

۴) ارزيابي تلفات كرونا ۴۸ -۲

۵) تلفات كرونا در بارندگي شديد براي هندسههاي مبنا ۵۲ -۲

۶) مقايسهي تلفات كرونا با تلفات مقاومتي ۵۴ -۲

فصل سوم: ارزيابي، تحقيق و نظارت بر بهرهبرداري در مورد تلفات كرونا

(كشور سوئد)

۵۵

۱) نظارت بر بهرهبرداري وكاهش تلفات كرونا ۵۶ -۳

۲) بازبيني تلفات كرونا ۵۹ -۳

۳) ارزيابي تلفات كرونا ۶۰ -۳

۴) جمع بندي نتايج حاصل از اين پروژه ۶۸ -۳

فصل چهارم: همبستگي ميان اندازهگيريها و ارزيابيهاي كامپيوتري از

تلفات كرونا در خطوط قدرت

۶۹

ز

۱) مشخصات مدار انتقال در آزمايشات ۷۰ -۴

۲) نتايج اندازهگيريهاي آزمايشي ۷۰ -۴

۳) مدل كرونا ۷۳ -۴

۴) ضريب حالت سطح ۷۳ -۴

فصل پنجم : پيشنهادات ۷۵

° مراجع

مقدمه:

با افزايش ميزان مصرف انرژي در جهان و روبه اتمام رسيدن منابع انرژي فسيلي، توجه ويژهاي به مقوله تلفات انرژي شده است. چنانكه ميدانيم پس از توليد انرژي الكتريكي در نيروگاههاي متمركز، بهكمك خطوط انتقال اين انرژي به مناطق مصرف منتقل ميشود و از طريق پستها و خطوط فوق توزيع و توزيع در اختيار مصرفكننده- ها قرار ميگيرد. در كليه حوزهها اعم از توليد، انتقال و توزيع، تلفات الكتريكي بخش قابل توجهي از انرژي را به گرماي بيحاصل مبدل ميسازد. قسمت عمدهاي از اين تلفات مربوط به خطوط ولتاژ بالاي انتقال است و در اين ميان پديده كرونا بيشترين تأثير را دارد. براي بهبود وضعيت و كاهش اين تلفات، شناخت اين پديده، روشهاي ارزيابي تلفات ناشي از آن و ارائه مدل ضروري است. هدف اصلي ما در اين پروژه آشنايي با انواع تخليههاي الكتريكي، پديده كرونا، تبيين مفهوم تلفات كرونا، نحوه ارزيابي و محاسبه تلفات و در نهايت معرفي مدلهاي ارائه شده در اين مورد است.

۱۷۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :,
royalit

محصولات مرتبط
s

function ieClicked() { ...


22000 تومان 0 ۱۸ تیر ۱۳۹۶
s

function ieClicked() { ...


25000 تومان 0 ۱۶ تیر ۱۳۹۶
s

function ieClicked() { ...


8000 تومان 0 ۲۰ تیر ۱۳۹۶
s

سمینار بررسی کمانش حرارتی در ...


10000 تومان 0 ۱۸ تیر ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -