.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری هیجان و بی نظمی هیجانی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری هیجان و بی نظمی هیجانی (فصل دوم پایان نامه)

واژه هیجان[۱] را برای اشاره به یک احساس ، فکر و حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات برای عمل بر اساس آن به کار می رود ( گلمن[۲] ، ترجمه فارسی ، ۱۳۸۳) درواقع هیجان یک حالت عاطفی خاص درونی است که با تعبیر و تفسیر موقعیت به شیوه ای خاص شروع شده و مجموعه ای از تغییرات فیزیولوژیکی درونی را ایجاد می کند که در نهایت به بازگشت مجدد تعادل بین ارگانیسم و محیط منجر می شوند . هیجان ها رابطه نزدیکی با انگیزه‌ها دارند و هر دو به یک شیوه رفتار را هدایت می کنند با این تفاوت که هیجان معمولا از طریق محرک های بیرونی و انگیزه با محرک های درونی بر انگیخته می شوند مثلا محرک های بسیاری می تواند در فرد هیجان خشم ایجاد کنند( اتکینسون[۳] و همکاران ۲۰۱۰، به نقل از صالحی ۱۳۹۱)

هیجان رویدادی پیچیده و چند بعدی است که آمادگی برای عمل ایجاد می کند و دارای حداقل ۶ مولفه است : ۱-معمولا یک حالت هیجانی با ارزیابی شناختی ( ارزیابی فرد از معنای شخصی موقعیت هیجانی ) شروع می شود این فرایند ارزیابی اولین بعد هیجان است که مانند ماشه چکان منجر به بروز پاسخ های بعدی مربوط به هیجان می شود ۲-بعد دیگر معمولا بعنوان تجربه ذهنی هیجان شناخته شده است یعنی حالت عاطفی یا تن احساسی هیجان ۳- سومین بعد شامل تمایل فرد به فکر کردن و عمل کردن به شیوه ای خاص است مثلا زمانی که فردی مورد حمله قرار می‌گیرد میل دارد به طرف متقابل به شکل کلامی یا عملی حمله کند ۴- واکنش های درونی بدن که با دستگاه عصبی خودکار بویژه بخش از سیستم عصبی که قلب و دیگر عضلات بدن را کنترل می کند مربوط است ۵- پنجمین بعد هیجان تظاهرات چهره ای یا اعمال ماهیچه ای است که نشانه های مربوط به حالات چهره ای را نشان می دهد ۶-آخرین بعد پاسخ هیجانی است یعنی گرایشات عملی همراه با حالات هیجانی ، مانند بروز پرخاشگری به دنبال هیجان خشم (لازاروس ، ۱۹۹۱، به نقل از اتکیسون و همکاران ، ۲۰۰۳، فریدا[۴]، ۱۹۸۶)

هیچ یک از مولفه هایی که برای هیجان ذکر شد به تنهایی هیجان نیست بلکه ترکیبی از آنها یک حالت هیجانی را ایجاد می کند به علاوه ممکن است هر یک از آنها بر دیگری اثر بگذارد ( مثلا ارزیابی )

شناختی فرد از موقعیت ممکن است به هیجان خاصی منجر شود امروزه نظریه پردازان هیجان در شرف دستیابی به دیدگاه سیستمی هیجان هستند . دراین دیدگاه مولفه های هیجان تاثیر متقابل بر هم دارند.

[۱]-Emotion

[۲]-Golman

[۳]-Atkinson

[۴]-Frijda


فهرست مطالب

هیجان و مولفه های مرتبط با آن و بی نظمی هیجانی
نگاه کلی به مبحث هیجان
ویژگی های اصلی هیجان
هیجان بعنوان یکی از فرایندهای عاطفی
بی نظمی هیجانی و تنظیم هیجان
عوامل مرتبط با مشکلات هیجانی
نگاه کلی به عوامل فردی و محیطی موثر درمشکلات هیجانی
رابطه عملکرد خانواده با مشکلات هیجانی
خلاصه بخش هیجان و تنظیم هیجانی


بخشی از منابع

  • امینی زرار، م، (۱۳۸۲)؛ رابطه راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مجله اندیشه های نوین تربیتی، ۱۸۱-۱۰۸ ،)۹(۹).
  • بشارت، م. ع.، افقی، ز.، آقایی ثابت، س. س.، حبیب نژاد، م.، پورنقدعلی، ع.، و گرانمایه پور، ش. (۱۳۹۲). نقش تعدیل کننده راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی. فصلنامه تازه هاي علوم شناختی، ۴۳-۵۲ ،۱۵٫
  • حسني، جعفر؛ آزاد فلاح، پرویز؛ رسول زاده، طباطبایي، سید کاظم و عشایری، حسن (۱۳۸۷). بررسي راهبردهای تنظیم شناختي هیجان بر اساس ابعاد روان نژندیگرایي و برو نگرایي. تازه های علوم شناختی. دوره ی ۱۱٫ شماره. ۱۳-۱٫
  • Abbott, B.V. (2005). Emotion dysregulation and reregulation: predictors of relationship intimacy and distress. [dissertation], Texas: Texas A & M University
  • Augustine, A. A., & Hemenover, S. H. (2008). On the relative effec-tiveness of affect regulation strategies: A meta-analysis. Cognition & Emotion, 23, 1181-1220.
۱۴۵۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

ارزشیابی آموزشی؛ فصل دوم پایان ...


20000 تومان 0 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

مبانی نظری آموزه های دینی ...


17000 تومان 0 ۲۱ تیر ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -