.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری هویت و ابعاد هویت (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری هویت و ابعاد هویت (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

فهرست

مقدمه

۲- دید گاه ها و  نظریه های هویت

۱-۲ دیدگاه اریکسون درباره ی هویت

۲-۲ دیدگاه مارسیا درباره ی هویت

۳-۲ دیدگاه کرتینر درباره ی هویت

۴-۲ دیدگاه برزونسکی درباره ی هویت

۶-۲ دیدگاه مانفرد کان درباره ی هویت

۵-۲ دیدگاه جرج هربرت مید درباره ی هویت

۷-۲ دیدگاه ریچارد جنکینز درباره ی هویت

۱-نظریه کنترل فرایند

۲ –نظریه ی کنش متقابل نمادی

 ۸-۲ دیدگاه آنتونی گیدنز درباره ی هویت

نظریه هایی در مورد ابعاد مختلف هویت

۳ –نظریه جدا افتادگی اجتماعی

۳-نظریه ساختاری هویت

نظریه پردازان نو  اریکسونی

۵ –نظریه تربیت

۶-نظریه مقوله بندی

۱۰- ۲ رویکردهای موجود در بحث هویت

۱۱-۲ کاربرد مباحث مطرح شده در مشاوره و روان درمانی

الف) پژوهش های انجام شده در داخل کشور

ب) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

منابع                                                                                                                                               


مقدمه

  هویت شامل شباهت با خودی و تفاوت وتمایز با غیر خودی ها و دیگران است. داشتن هویت انسانی و شایسته دارای نشانه هایی است از قبیل : جنس اعتماد به نفس ، احساس رضایت مندی ، قدرت مقابله با مشکلات ، جهت گیری مثبت و شایسته در مواجهه با رویدادها وداشتن اراده ی مقاوم برای پیشبرد برنامه ها . در مقابل نداشتن هویت دارای آثار و علایمی است مانند : سردرگمی ، بی توجهی به فرصت ها ، فرار از مسئولیت ها ی اجتماعی ، احساس از خود بیگانگی و نیز تقلید بی منطق و سطحی از دیگران ( یوسفی ، ۱۳۸۳ ، به نقل از نوابخش و همکاران ،۱۳۸۴ )

۱۷۳۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری مهارت های زندگی ...


18000 تومان 1 ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری تاب آوری، پیشینه ...


18000 تومان 1 ۵ مهر ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -