.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری نگرش نسبت به فناوری (نظریه های نگرش نسبت به فناوری) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری نگرش نسبت به فناوری (نظریه های نگرش نسبت به فناوری) فصل دوم پایان نامه

نگرش،عبارت است موضوعات،ایده­ها،اشیاء،کنش­ها، اشخاص و گروه­ها مشتمل بر یک عنصر شناختی،یک عنصراحساسی ویک عنصررفتاری که ارزیابی مثبت یامنفی قرارگیرند(کاسین و همکاران، ۲۰۳:۲۰۱۱).

یکی ازپیشگامان بررسی نگرش آلپورت(به نقل ازبوردنزو هوروویتز،۱۵۸:۲۰۰۲)، بر این عقیده است که نگرش حالت ذهنی وراکدآمادگی است که به وسیله تجربه شکل می­گیرد و روی پاسخ فرد به اشیاء و وضعیت­هایی که با آن مرتبط است، تاثیر می­گذارد.

براساس مباحث آلپورت[۱](۱۹۳۵)نگرش­ها به صورت پویابرروی پاسخ افرادبه اشیاءافراد و موقعیت ­هاتاثیرمی گذارندوبه طورمستقیم به اعمال ورفتارمامربوط می­شوندبه طورکلی رابطه­ی نگرش و رفتار بسته به موضوع، با پیچیدگی­های زیادی مواجه است (فازیو،۲۰۰۰).

 فیش باین وآیزن[۲](۱۹۷۵)درچارچوب نظریه عمل منطقی[۳]معتقدند،نیت عنصر ماقبل هر رفتاری است. خودِ نیت، به وسیله­ی نگرش به رفتارهنجارهای ذهنی(عقیده داشتن فردبه اینکه افراد مهم از او انتظار انجام یاعدم انجام رفتاری مشخص دارند)و(ارزیابی فردازرفتار)تعیین می­شود. نگرش به رفتار، ازدو عامل اعتقادات رفتاری(عقیده داشتن نسبت به نتایج انجام رفتار)وارزیابی نتایج(ارزشی که به نتیجه میدهند )ناشی می­شود؛وبالاخره،هنجارهای ذهنی،ناشی ازاعتقادات هنجاری(عقیده فردبه این که هریک ازافرادمهم ازاوانتظارداردبه شیوه­ی مشخصی عمل کند)وانگیزه­ی تبعیت(تمایل فردبه همسو یی باانتظارات مردم) است.طبق الگوی عمل منطقی، پیوندنزدیکی بین نگرش(به عنوان حاصل جمع انتظار ضرب درنتایج ارزش)ورفتاروجوددارد(بوهنرووانک، ۲۰۹:۱۳۸۲).

نگرش دریک تعریف ساده عبارت است ازحالت عاطفی مثبت یامنفی نسـبت بـه یک موضوع  نگرش ممکن اسـت خودآگـاه یـاناخودآگـاه باشـد.بررسی هانشان میدهند که نگرش موفـق تـرین پیش بینی کننـده رفتاراست وبه واکنش فرد نسبت بـه تمـامی موضـوعات و موقعیت هاي وابسته به نگرش،تأثیرمستقیم داردوازآنجایی که این نگرشهابخشی ازخودانگارة فردهستند،موجب تأثیربر رفتار وي میشوند؛بنابراین،رفتارفرددرقبال یک موضوع معمولاً برنگرش مثبت یامنفی اونسبت بـه آن موضـوع دلالت دارد.ثرندایک درفرایندیادگیری برنگرش فراگیری تأکیدمیکنـدوآن رانـوعی آمـادگی می داندکه یادگیرنده باخودبه موقعیت یـادگیري مـی آورد.نگرش هایی که در رفتار انسان شکوفا می شوندازتجربیات فردسرچشمه می گیرند.اگرتجربیات یادگیرنده درموردآموزش مثبت باشد،نگرش مثبتی بـه یادگیري وآموزش پیدامیکندپیشرفت بیشتری داردواگرتجارب اودر ایـن مـورد منفی باشد نگرش منفی پیدامیکندپیشرفت کمتري دریادگیري دارد.محیط آموزشی میتواندبر نگرش دانشجویان نسبت بـه فعالیـتهـاي یـادگیري تأثیربگذارد.بنابراین،دسـت اندرکـاران آمـوزش هـاي الکترونیکـی بایـدوري سیاست گذاري وزیربرنامه میکنندکه فراگیران درقبال آموزش هاي الکترونیکـی نگرش مثبتی کسب کنند(خندقی وحسین زاده، ۱۳۸۹).

[۱] Alport

[۲] Fishbein, M. Ajzen

[۳] Reasoned Action Theory


فهرست

۲-۲٫ نگرش نسبت به فناوری

۱-۲-۲٫ نگرش و تاثیر آن بر یادگیری

۲-۲-۲٫ فناوری اطلاعات وارتباطات

۳-۲-۲٫ مفهوم فناوری اطلاعات

۴-۲-۲٫ سير تحول فناوري آموزشي

۵-۲-۲٫ مزایا ‌فناوری‌ و‌ اطلاعات ‌در ‌آموزش

۶-۲-۲٫ تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه طریق بر آموزش

۷-۲-۲٫ توانمندی های به کارگيری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت

۸-۲-۲٫ مشكلات فناوري اطلاعات و ارتباطات

۹-۲-۲٫ مدل پذیرش فناوری

۱۰-۲-۲٫ متغیرهای بیرونی موثربر پذیرش فناوری اطلاعات

۴-۲٫ پیشینه پژوهش

۱-۴-۲٫ داخلی

۲-۴-۲٫ خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین

royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -