.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری مهارت های حرفه ای معلمان(پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری مهارت های حرفه ای معلمان (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

فهرست مطالب

مبانی نظری مهارت های حرفه ای معلمان   

مهارت های حرفه ای معلم و اهمیت آن       

روش های تدریس معلمان     

راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف روان شناسی  

نقش معلم در فرایند یاددهی- یادگیری      

نقش معلم در رویکردهای یاددهی- یادگیری         

آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن        

تحولات جهانی در نظام تعلیم و تربیت          

استفاده از روش ها و تکنولوژی های آموزشی         

فن آوری اطلاعات و ارتباطات          

نوآوری با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران؛ نقش های جدید معلمان  

 رویکردهای کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در کلاس درس           

رویکردهای آموزشی برای پرورش خلاقیت 

طراحی آموزشی       

مراحل طراحی آموزشی       

شیوه های ارزشیابی آموزشی           

انواع شیوه های نوین ارزشیابی        

تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت       

اهمیت دروس  ریاضی و علوم           

پیشینه پژوهش

 پیشینه تحقیقات خارج از کشور          

پیشینه تحقیقات در داخل کشور         

فهرست منابع فارسی و لاتین

 ————————————————————————

مبانی نظری مهارت های حرفه ای معلمان

یونسکو آموزش را کلیدتوسعه جوامع و مسیری می داندکه افراد را برای تحقق توانایی ها و افزایش کنترل برتصمیمات اثرگذار آن ها، توانمند می سازد. کمیسیون بین المللی آموزش یونسکو معتقد است که یادگیری درسراسر زندگی ومشارکت درجامعه از عوامل کلیدی پاسخگویی به چالش های جهان درحال تغییر است.کمیسیون مذکور بر۴ ستون یادگیری یعنی یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای با هم زیستن و یادگیری برای شدن تأکید می نماید. جامعه امروز از فراهم نمودن اجباری آموزش به سمت تمرکز بر کیفیت آموزش و پرورش حرکت کرده و اصلاحات جدید برنامه درسی بر پرورش مهارت های فراگیران، یادگیری چگونه یاد گرفتن، توسعه برنامه درسی واستفاده از راهبردهای متنوع تدریس تأکید می کند. چنین تغییراتی مستلزم تغییر نقش معلم است(لی[۱] و همکاران،۲۰۱۳). نقش معلم از مخابره کننده اطلاعات به یاریگر فراگیری، راهنما وهم درس با دانش آموزتغییر می یابد. این نقش جدید از اهمیت مقام معلم نمی کاهد، بلکه مستلزم دانش و مهارت جدید است. در چنین محیطی، دانش آموز در فرایند یادگیری خود مسئولیت بزرگ تری را برعهده می گیرد،چراکه می بایست بجوید، بیابد، نتیجه بگیرد ودانسته های خود را با دیگران شریک شود. فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای نیرومندی برای پشتیبانی از این سیر تحول به سوی فراگیری دانش آموز محور و نقش جدید معلم و شاگرد فراهم می کند(شمس،۱۳۹۴

پرسشنامه مهارت های حرفه ای معلمان حاجی زاده (۱۳۹۰)

عصرحاضر با چالش های پیچیده و بسیار در جامعه، نحوه انجام کار، برقراری ارتباط با دیگران و نحوه یادگیری ما را تحت تأثیرقرار داده است. عامل اصلی و تازه در این تغییرات، افزایش نقش بنیادی اطلاعات ودانش است. درپیوند بین جامعه ودانش، یادگیری عامل اصلی است. با وجود اهمیت تولیدوتوزیع دانش درجریان انتقال، تاریخ انقضایی دارد که بر توسعه حرفه ای و تمرین معلمی تأثیرگذار است. تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نه تنها بر دنیای اطراف معلم تأثیرمی گذارد بلکه باعث تغییردانش آموزان، معلم،ابزارها ووسایل مورد استفاده برای تدریس می شود. درزمان حاضر، معلمان باید دانش خود را در مورد تغییرات مداوم در فرایند یاددهی-یادگیری دوباره خلق کنند(هایسونگ[۲]،۲۰۱۴).

تغییرات عمیق درساختار، برنامه درسی وجمعیت دانش آموزی مهارت های حرفه ای معلمان را دچاربحران نموده است. فقدان صلاحیت های مرتبط برای برخورد با این موقعیت جدید، باعث شده که بسیاری ازمعلمان مهارت های حرفه ای خود را درتنگنا ببینند. علاوه بر این؛ فشارهای داخلی برای پذیرفتن مسئولیت های جدید توسط معلمان، بین معلومات و دانش قبلی آن ها فاصله انداخته وبحران را عمیق تر و بیشتر نموده است. بنابراین مهارت های حرفه ای معلمان نیاز مبرم به بازسازی مجدد دارد(مورنو[۳]،۲۰۱۷).

معلمان درگسترش آموزش وپرورش نقش کلیدی دارند. مهمترین عامل کیفیت، کنش و واکنش هایی است که میان معلمان ودانش آموزان اتفاق می افتد.عناصراین تعامل،دانش،مهارت و حساسیت معلم از یک سو و انتظارات یادگیری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگی فرهنگی یادگیرندگان ازسوی دیگرهستندکه موفقیت یاشکست آموزش وپرورش را تعیین می کنند. بنابراین به کارگماردن تواناترین وشایسته ترین افراد برای حرفه معلمی حیاتی ترین مسئله است و حیاتی تر از آن برنامه های تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت است که با کیفیت برتر و بالاتر فراهم آیند وبرای معلمان این فرصت پیش آید تا دانش و مهارت خویش را در طول دوران خدمت افزایش دهند. کیفیت هر نظام آموزشی در نهایت به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است(ابراهیمی، ۱۳۹۴).

به نظرگرنت وگیلت[۴](۲۰۱۶) معلمی اثربخش است که باور دارد تمام دانش آموزان می توانند موفق شوند و انتظارات بالایی برای آن ها درنظرمی گیرد. اجتماعات یادگیری در کلاس تشکیل داده و باخانواده دانش آموزان ارتباط برقرارمی کند، درحال یادگیری است وآموزش را با نیاز دانش آموزان تطبیق می دهد، مهارت ها ودانش فراگیران را باور دارد و از آن در آموزش استفاده می نماید، نظارت برخود وعقاید و عملکردش داشته و از سوء گیری و پیش داوری پرهیز می کند.

[۱] -Lee

[۲] – Hyesung

[۳] – Moreno

[۴] -Grant & Gillette

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -