.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری عزت نفس (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری عزت نفس (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه


فهرست

عزت‌نفس

۲-۳-۱ مزیت‌های برخورداری از عزت‌نفس قوی:

۲-۳-۳ مهارت‌های زندگی و عزت‌نفس

۲-۳-۲ مشکلات ناشی از عزت‌نفس ضعیف:

۲-۳-۴ عزت نفس خانوادگی

۲-۳-۶ عزت نفس اجتماعی

۲-۳-۵ عزت نفس تحصیلی

۲-۵ پیشینه

تحقیقات داخل کشور

منابع

تحقیقات خارج کشور

منابع انگلیسی


عزت‌نفس عموماً مؤلفه ارزیابی‌کننده‌ای از خود پنداره و معرف گستره خود است که شامل جنبه‌های شناختی، رفتاری و نیز عاطفی است. در خالی که این سازه اغلب برای اشاره به مفهوم کلی ارزش شخصی استفاده می‌شود، مفاهیم ظریف مانند اعتماد به خود تلویحاً به‌عنوان یک مفهوم عزت‌نفس در بیشتر حیطه‌های خاص مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین، به‌طور وسیع فرض می‌شود که عزت‌نفس به‌عنوان یک صفت عمل می‌کند؛ یعنی عزت‌نفس در طول زمان در افراد ثابت است. باوجوداین، این اصطلاح رایجی است که با حیطه‌های مختلف روان‌شناسی ازجمله شخصیت (خجالتی بودن)، رفتاری (عملکرد تکلیف)، شناختی (سوگیری اسنادی) و مفاهیم بالینی (اضطراب و افسردگی) در ارتباط است، به‌ویژه تعدادی از پژوهشگران بر کارکردهای انطباقی و خود حمایتی عزت‌نفس تأکیددارند (بلاسکوویچ و تومکا[۱]، ۱۹۹۱، به نقل از گل پرور و جوادی، ۱۳۸۵). اغلب انسان‌ها اهمیت عزت‌نفس را احساس می‌کنند و برای آن‌ها بسیار دشوار و حتی غیرممکن است که نسبت به توصیف‌های دیگران درباره خود مانند: عدم صلاحیت، جاذبه و غیره بی‌اعتنا باشند.

نظریه خود پنداره بیان می‌کند که عزت‌نفس کلی و اختصاصی یکسان نیستند و نمی‌توان یکی را از دیگری استنباط نمود. برای نمونه، عزت‌نفس کلی یک مؤلفه عاطفی و با بهزیستی روان‌شناختی در ارتباط است و عزت‌نفس اختصاصی یک مؤلفه شناختی و با پیامد رفتاری رابطه دارد (مارش[۲]، ۱۹۹۳؛ روزنبرگ، اسکولار، اسکون باخ [۳]و روزنبرگ، ۱۹۹۵؛ به نقل از پالمن و آلایک[۴]، ۲۰۰۰). به مفهوم دقیق کلمه، عزت‌نفس عبارت است از میزان ارزشی که افراد برای خویشتن قائل هستند. سطح بالای عزت‌نفس بیانگر ارزیابی مثبت از خود است و برعکس. به‌عبارت‌دیگر، عزت‌نفس یک ادراک است، نه واقعیت.

[۱] Tomaka, Blascovitch

[۲] Marsh

[۳] Rosenberg, Schoolar., & Schoenbach

[۴] Pullmann, Allik

۹۹۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

نظریه های خوش بینی؛ مبانی ...


15000 تومان 3 ۵ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری مهارتهای مطالعه (نظریه ...


18500 تومان 3 ۶ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری جو روانی-اجتماعی کلاس ...


15000 تومان 1 ۶ فروردین ۱۳۹۸
s

معرفت شناختی؛ پیشینه پژوهش (مبانی ...


22000 تومان 0 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -