.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری رضایت شغلی (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری رضایت شغلی (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

فهرست

مبانی رضایت شغلی

تعریف رضایت شغلی

ماهیت رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی

پیامدهای رضایت شغلی

دیدگاه های نظری رضایت شغل

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

نظریه انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ

نظریه سه وجهی آلدرفر

نظریه انتظار وروم

۵  نظریه

برابری آدامز

نظریه جان هالند

پیشینه پژوهش

پیشینه تحقیقات خارج از کشور

پیشینه تحقیقات در داخل کشور

منابع


۲-۳ مبانی رضایت شغلی

۲-۳-۱  تعریف رضایت شغلی

– رضایت شغلی یک متغیر انگیزشی است که احساس افراد را در مورد کل شغل و نیز در زمینه ی جنبه های مختلف آن منعکس می کند. به زبان ساده، رضایت شغلی میزان علاقه و عدم علاقه افراد به شغل شان را نشان می دهد(اسپکتور[۱]،۲۰۰۶؛ ترجمه محمدی،۱۳۸۷).

– رضایت شغلی احساسات مثبت و منفی و نگرش هایی هستند که افراد را در شغل شان نگه می دارد(شولتز و شولتز[۲]،۱۹۹۴).

– رضایت شغلی شامل احساس ها و نگرش هایی است که هر کس نسبت به شغل خود دارد و تمام جنبه های یک شغل مشخص مانند جنبه های خوب و بد، مثبت و منفی در ایجاد احساس رضایت یا نارضایتی تأثیر گذارند(ریجو[۳]،۱۹۹۵؛ ترجمه حسین زاده،۱۳۸۳).

– لوک[۴](۱۹۷۶) رضایت شغلی را به عنوان حالت شخصی مثبت و لذت بخش تعریف می کند که از ارزیابی تجارب شغلی فرد ناشی می شود. بنابراین، خوشحال نگه داشتن افراد در شغل شان، برای کارفرماها در هر سازمانی خوشایند است(مسری[۵]،۲۰۰۹).

– رضایت شغلی شامل خشنودی از جنبه های مختلف شغل و موقعیت های کاری است(فالکنبرگ و شینز[۶]،۲۰۰۷). همچنین رضایت شغلی می تواند به عنوان نتیجه یک چرخه رفتاری یا به عنوان دلیل رفتار در نظر گرفته شود(تیری[۷]، ۱۹۹۷، به نقل از فالکنبرگ و شینز،۲۰۰۷).

 ۲-۳-۲  ماهیت رضایت شغلی

سازمان ها نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهم ترین عامل برای اثربخشی و کارآمدی آنهابه شمار می آید. سازمان ها بدون تلاش و تعهد کارکنان شان موفق نمی شوند. رضایت کارکنان از شغل شان و تعهد نسبت به سازمان شان به عنوان تعیین کننده های عمده اثربخشی سازمانی نگریسته می شوند(مصدق راد و همکاران، ۲۰۰۸ .)

یکی از حوزه های متمایزکننده کارکنان ارزشمند از کارکنان عادی و گاه غیرارزشمند، نگرش  های کارکنان است. رضایت شغلی یکی از مهمترین این نگرش هاست؛ زیرا رضایت شغلی عبارت از احساسات و نگرش های مثبت و منفی است که افراد نسبت به شغل خود دارند(مقیمی و رمضان،۱۳۹۱). رضایت شغلی به عنوان احساس مساعد و مثبت کارکنان به شغل خود، در سازمان، متأثر از نیازها، انگیزه ها و علایق از یک طرف و شرایط شغلی از طرف دیگر است(هومن،۱۳۹۱ ).

عبارت رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغل اش اطلاق می شود. کسی که رضایت شغلی اش در سطح بالایی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد، ولی کسی که از کارش ناراضی است نگرش وی نسبت به کارش منفی است. هنگامی که افراد درباره نگرش کارکنان صحبت می کنند، معمولاً مقصودشان رضایت شغلی است. در واقع این دو (رضایت شغلی و نگرش) به جای یکدیگر به کار برده می شوند (رابینز[۸]، ترجمه پارسائیان و اعرابی،۱۳۹۳). فیشر و هانا[۹]( ۱۹۳۹)رضایت شغلی را عاملی روانی تلقی کرده و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال توصیف می کنند(به نقل از شفیع آبادی،۱۳۹۲). به نظر هاپاک[۱۰]، رضایت شغلی مفهمومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد(شفیع آبادی،۱۳۹۲). همچنین براساس نظر شولتز و شولتز(۱۹۹۴) رضایت شغلی توسط بسیاری از عوامل مربوط به کار تحت تأثیر قرار می گیرد و به احساس کارایی کارکنان که از کار روزانه شان دریافت می کنند، وابسته است. این نکته توسط کارل، کازمیت و البرت[۱۱](۱۹۹۹) مورد حمایت قرار گرفته است. آن ها معتقدند که خود شغل، همکاران، سرپرست و فرصت رشد رضایت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد(به نقل از مسری،۲۰۰۹).

تردیدی نیست که رضایت شغلی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ لذا مدیران حداقل به سه دلیل زیر باید به خشنودی و رضایت افراد و اعضای سازمانی اهمیت بدهند:

۱-  مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفاء می دهند؛

۲-  ثابت شده است که کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمل می کنند؛

۳- رضایت شغلی از کار پدیده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود(رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی،۱۳۹۳).

کاستیلو و کانو[۱۲]( ۲۰۰۴) در بررسی عوامل رضایت شغلی در اعضای دانشکده ای به این نتیجه رسیدند که شرایط کاری حداقل انگیزه و شرایط بهداشتی انگیزه متوسطی را برای انجام کار دارد و در رضایت شغلی شان تأثیر می گذارد. همچنین رضایت شغلی باعث می شود که بهره وری فرد افزایش یافته، فرد نسبت به سازمان متعهد مانده، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شده، روحیه فرد افزایش یافته و از زندگی راضی شده و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش می بیند. عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان شده و روحیه پایین در کار، بسیار نامطلوب است. بنابراین مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه پایین و عدم رضایت شغلی را به طور مستمر زیر نظر گرفته و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند(مقیمی و رمضان،۱۳۹۱).

[۱] Spector

[۲]Schultz & Schultz

[۳] Riggio

[۴] Loke

[۵] Masri

[۶] Falkenburg & Schyns

[۷]Thierry

[۸] Robbins

[۹] Fisher & Hanna

[۱۰] Hoppock

[۱۱] Carrell, Kuzmits, & Elber

[۱۲] Castillo & Cano

۱۶۵۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری هیجانات تحصیلی (پیشینه ...


18000 تومان 1 ۶ مرداد ۱۳۹۷
s

نظریه های یادگیری؛ مبانی نظری ...


20000 تومان 0 ۱ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -