.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری رضایت از زندگی (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری رضایت از زندگی (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

فهرست

رضایت از زندگی
ژنتیک
عوامل موثر بر رضایت از زندگی
شخصیت
ویژگی هاي جسمانی
سن
جنسیت
عوامل شغلی و اقتصادي
الف) در آمد شخصی
تنوع
شغل
آزادي و دموکراسی
مذهب
روابط
اصول رضایت از زندگی
۱-اصل چند بُعدي بودن
۲-اصل ذهنی بودن
الگوهاي رضایت از زندگی
۱) الگوي رضایت از زندگی:
۳-اصل پویا بودن
۲) الگوي کارکرد انطباقی
نظریه هاي رضایت از زندگی
۱-نظریه ونتگوت، مریکو اندرسون
۲٫ نظریه مازلو
۳-نظریه رضایت از زندگی ژان
۴-نظریه ادارکی فرانس
پیشینه پژوهش
پیشینه داخلی
ب) پیشینه خارجی
منابع فارسی
منابع لاتین


رضایت از زندگی

رضایت از زندگی از نظر لغوي به معنی چگونگی زندگی بوده و در اصطلاح مفهومی چند وجهی،نسبی، و متأثر از زمان و مکان و ارزشهاي فردي و اجتماعی است و همچنین داراي ابعاد عینی و بیرو ارایه داد (خوارزمی، ۱۳۸۳: ۴).

رضایت از زندگی بازتا نی، ذهنی و درونی است که نمی توان براي آن تعریفی جامع و مانع ب توازن میان آرزوهاي شخص و وضعیت فعلی او می باشد. به عبارتی هر چه شکاف بین سطح آرزوهاي فردووضعیت عینی وي بیشترگردد،رضایتمندي او کاهش می یابد، اما سطوح آرزوهاي فرد به تدریج با وضعیت وي تطبیق خواهد یافت (اینگلهارت[۲]، ترجمه وتر، ۱۳۹۶).

فلسو پري[۳](۱۹۹۶ ) رضایت از زندگی را به عنوان یک احساس نیک تعریف می کنند که شامل ارزیابی قابل مشاهده و درونی از احساسات نیک مادي، جسمانی، و اجتماعی می باشد که به وسیله ي مجموعه اي منحصر به فرد از ارزشها اندازه گیري می شود(شوکت آبادي، ۱۳۸۵: ۳۲)

مایکالس[۴](۱۹۸۶ ) رضایت از زندگی را تفاوت ادراك فرد از این که اشیا چگونه هستند و چگونه می توانند  باشند، تعریف کرده است.

سوزا و سانجا[۵](۲۰۰۱ ) رضایت از زندگی را به عنوان تفاوت بین آن چه که شخص می خواهد وآن چه که هست بیان می کنند. این دو در حقیقت یک تفاوت بین واقعیت و ایده آل را مطرح کرده اند.رضایتمندي اززندگی بیانگرمیزان ارضاي تمایلات ونیازهاي اساسی انسان است. رضایتمندي را می توان به عنوان ارضاي نیازهاي اساسی وتلقی مثبت و احساس خوشایند افراد به قلمروهاي مختلف زندگی بیان کرد(عظیمی هاشمی، ۱۳۸۳: ۹۸)

[۱] . life satisfaction

[۲] . Inglehar

[۳] . Felse & parry

[۴] . Mayklas

[۵] .Sousa & Sanja

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

نظریه های ادراک شایستگی ؛ ...


15000 تومان 4 ۵ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری تاب آوری، پیشینه ...


18000 تومان 1 ۵ مهر ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -