.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری راهبردهای یادگیری شناختی (نظریه های راهبردهای یادگیری شناختی)

مبانی نظری راهبردهای یادگیری شناختی (نظریه های راهبردهای یادگیری شناختی)

یادگیری

یادگیری یکی ازمهمترین زمینه ها درروان شناسی امروزودرعین حال یکی ازمشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است. معروف ترین تعریف از یادگیری را کیمبل[۱] ارائه داده است. از دیدگاه کیمبل یادگیری عبارت است ازتغییرنسبتاً پایداردرتوان(سیف،۱۳۸۶) رفتاری که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهدطبق نظر وان شناسان پرورشی، یادگیری، زمانی بهترو تأثیرات آن ماندگارتر خواهد بودکه با فعالسازی ومشارکت هرچه بیشتر فراگیران در امر یادگیری همراه باشد؛ بنابراین امروزه تأکید متخصصان آموزشی،براستفاده از روش های نوین وفعال یادگیری و فراگیر محوری است. انگیزش به عنوان مهمترین شرط یادگیری،یکی ازحیطه های عاطفی است که در آموزش مطرح و با احساس فراگیر نسبت به آموزش در ارتباط است.دانش آموزباانگیزش بالا به یادگیری اشتیاق نشان داده، علاقمند، کنجکاو،سختکوش وجدی است واین دانش آموزبه راحتی موانع و مشکلات رااز یش پای خود برداشته وزمان بیشتری برای مطالعه وانجام تکالیف مدرسه صرف میکند، ه طورکلی نظریه های انگیزش تحصیلی پذیرفته اندکه انگیزش تحصیلی به طور مثبت عملکرد دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد(داداشی،۱۳۸۰)یادگیری یکی ازاساسی ترین فرآیندهای روان شناختی ومطالعه ی یادگیری و یکی ازبا اهمیت ترین شاخه های مطالعاتی درروان شناسی است. از این رو بررسی آن مورد توجه مکاتب مختلف روان شناسی بوده است. اندیشه ورزی درباره منشادانش و یادگیری به وسیله یونانیان باستان و حتی پیش ازآنان وجودداشته است.دراین زمینه افلاطون معتقداست که دانش ارثی است و آدمی از راه اندیشیدن درباره محتوی ذهن خودکسب دانش میکند. ازسوی دیگرارسطو معتقد بود که دانش نتیجه تجربه ی حسی است وارثی نیست(زمانی، ۱۳۹۰). مطالعه از مهمترین و زیربنائی ترین فعالیتهای متعالی ویژه ی انسان است که نقش بسیارحساس درزندگی فرد و پیشرفتِ فرهنگ و تمدن دارد. این کار باید درکلیه افرادازعنفوان کودکی آغازتا دربزرگی دراو نهادینه شود. هر چند شروع مطالعه از هر سنی اگر صحیح و هدفمندآغازگردد،انقلابی درفردایجاد میکند که موجب تحولات شگرفی میشودو ذهن را سریع به پختگی میرساند.دانشمندان و متخصصان تعلیم وتربیت چهار شرط کلی را برای یادگیری کلاسیک و آموزشگاهی افراد لازم و ضروری می دانند که عبارتند از:

  1. استعدادها و توانائی فردی
  2. انگیزه و علاقه
  3. امکانات آموزشی
  4. روش و شیوه های یادگیری و مطالعه (براتی، ۱۳۸۴).

یک روش مطالعه صحیح واصولی می تواندبسیاری ازمشکلات تحصیلی رااز بین ببرد. بررسی های بعمل آمده گویای آن است که افرادی که درزمینه تحصیل موفق بوده اند،روش صحیحی برای مطالعه داشتند.یادگیری مسئله ای است که درسراسرطول زندگی انسان بویژه دردوران دانش آموزی و دانشجویی اهمیت زیادی دارد.چراکه دانش آوزان ودانشجویان همیشه درمعرض امتحان و آزمون قرار دارندوموفقیت درآن آرزوی بزرگشان است. دامنه یادگیری گسترده است و همه ادوار و شئون مختلف زندگی بشری ازرفتارهای ساده گرفته تاهرنوع توانایی،مهارت،عادت،علاقه ورغبت،نگرش و ارزش و بینش وشخصیت انسانی راشامل می شود.شناخت ساده ترین روابط میان اشیا و رویدادهای محیطی تا ادراک پیچیده ترین اصول،قواعدوفرمول های علمی درمحیط های آموزشگاهی و کسب تجارت علمی درمحیط های طبیعی همه وهمه دربهینه یادگیری می کنجد.تلاش های نظریه پردازان وپژوهشگران یاد گیری که همگی به نوعی چگونگی یادگیری انسان وراه های تقویت و بهبود ان را مطالعه می کنند. به مروربه شکل گیری روش هاوراهبردهای اساسی درزمینه های حافظه،یادآوری وفرآموشی، یادگیری، شناخت وفراشناخت انجامید.بخش مهمی ازاین یادگیری ازطریق خواندن کتاب حاصل می شود. کتاب وسیله تکامل نوع بشروابزارانتقال علم ودانش است.(زمانی،۱۳۹۰) هنرِ مطالعه، آموختنی است و بایدروشهای درست مطالعه را مانندسایرفنون آموخت.روش ها سبک های مختلف و متداولی از مطالعه وجود دارد از جمله روش های پس ختام، مردر، مطالعه مشارکتی، پرسیدن دو جانبه و که تمام این روشهای مطالعه به افزایش سطح فراشناخت و بهبود روش مطالعه کمک می کند. انسان همیشه در حال یادگرفتن است (داداشی، ۱۳۸۰).

[۱] Kimball


فهرست مطالب

۳-۲٫ راهبردهای یادگیری شناختی

۱-۳-۲٫ یادگیری

۲-۳-۲٫ راهبردهای یادگیری

۳-۳-۲٫ انواع راهبردهای یادگیری

۴-۳-۲٫ شناخت:

۵-۳-۲٫ راهبردهای شناختی

۶-۳-۲٫ سه دسته از راهبردهای شناختی

۷-۳-۲٫ نظریه هاراهبردهای یادگیری شناختی

۸-۳-۲٫ ارتباط راهبردهای شناختی با نگرش به فناوری ارتباطات و اطلاعات

۴-۲٫ پیشینه پژوهش

۱-۴-۲٫ داخلی

۲-۴-۲٫ خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین

royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری خودکشی و گرایش ...


25000 تومان 14 24 ژوئن 2018
s

مبانی نظری مشکلات بین فردی ...


30000 تومان 16 20 فوریه 2020

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -