.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری راهبردهای یادگیري (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری راهبردهای یادگیري (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

رویکرد دانش آموزان به یادگیري[۱]  خطی از پژوهش هایی است که به توصیف و ارزیابی راه هایی می پردازدکه دانش آموزان براي تجربه وکنترل موقعیت هاي یادگیري به کار می برند.  بیگز ( ۱۹۹۱ ) راهبردهاي یادگیري را شیوه هایی که دانش آموزان طی انجام تکالیف تحصیلی شان به کارمیگیرندو بر نتایج یادگیري آنان تأثیر دارد، تعریف کرده است. همچنین کانو[۲](۲۰۰۵) برای عقاید یادگیرندگان درباره مفاهیم یادگیرياصطلاح راهبردهاي یادگیري را به کار برد و این عقاید را شامل تجربه و تعریف یادگیرندگان از یادگیري و راهبردهایی که به این منظور به کار می گیرند، تعریف کرده است.

دیسر (۲۰۰۳) درتوضیحشان از راهبردهاي یادگیري، انگیزه را وارد کرده، و بیان کردند که راهبردهاي یادگیري به تفاوتهاي فردي در مقدار توجه و انگیز ه ي افراد ، هنگام مواجهه با یک موقعیت یادگیري، اشاره می کند.

 مارتن و سالجو (۱۹۷۶؛ به نقل از آرسال، ۲۰۱۰) براي اولین بار اصطلاح راهبردهاي یادگیري را مطرح کردند. آنان براي نشان دادن گرایشهاي دانش آموزان به یادگیري و شیوه ي مواجهه آنان با تکالیف یادگیري، دومفهوم راهبردعمیق و راهبرد سطحی را به کار بردند. مارتن و سالجو دربررسی خود بر روي دانشجویان، متوجه تفاوت آشکاري در سطوح پردازش اطلاعات در آنان شدند و این تفاوت را پردازش هاي سطحی و عمیق نامگذاري کردند. در حالت اول دانشجویان فقط به متنی که براي آزمون به آ نهاداده شده بود، توجه داشتند، اما در راهبرد عمیق، دانشجویان به محتواي متن توجه داشتند و منظور نویسنده را از آنچه که میخواسته بگوید، به خوبی درك میکردند.

اما پیش ازان ها آزوبل[۳] (۱۹۶۳) اولین کسی بود که اصطلاح یادگیری های  معنی دار و طوطی وار را مطرح کرد. طبق دیدگاه آزوبل، دانش آموزان در یادگیري معنادار، فعالانه ، دانش قبلی را به مفاهیم جدید مرتبط میکنند، اما دریادگیري سطحی، عقاید، اطلاعات و مفاهیم را حفظ می کنند، یا به بخشهاي کوچکترتقسیم میکنند، ونمی توانند بین آن ها رابطه اي برقرار کرده و کلیتی ازمفاهیم به وجود آورند.در مطالعه ای که ویلیام و کاوالو[۴] (۱۹۹۵) انجام دادند یادگیری طوطی واررا حفظ کردن. دانش هنگام یادگیري، و یادگیري معنادار را تلاشی براي ارتباط اطلاعات قدیمی به جدید تعریف کرده اند همان گونه که ناواک[۵](۱۹۹۸) مطرح کرده است. بسیاری از دانش آموزان گرایش به یادگیری معناداری در یادگیری علوم ندارند(بندورا، ۲۰۱۱).

در واقع آنچه که مارتن و سالجو ( ۱۹۷۶ ) و آزوبل مطرح کردند شبیه هم است و تفاوتی نمی کند کدام یک از اصطلاحاتی که آ نها مطرح کردند ، به کارگرفته شود عمیق یا معنادار و سطحی یا طوطیوار. آنچه مهم است، بودن یا نبودن فهم و درك مطلب هنگام مطالعه است. واضح است که راهبردهای عمیق وسطحی ، دو سطح متفاوت پردازش اطلاعات هستند. استفاده از هر یک ازاین راهبردها بر نوع فعالیتهایی که یادگیرندگان هنگام یادگیري به کار میبرند مؤثر است. همچنین نتایج متفاوتی درپی دارد راهبردهاي عمیق با فعالیتهایی مانند ارتباط دادن مفاهیم با یکدیگر، تحلیل کردن، دوباره تفسیر کردن، رسیدن به یک معناي شخصی از مطالبی که مطالعه شده است (براتون، هلگ و استراموس، ۲۰۰۵).

[۱] students’ approaches to learning

[۲] Cano

[۳] Ausubel

[۴] Williams & Cavallo

[۵] Novak


فهرست مطالب

راهبردهای یادگیري

مفهوم راهبردهای یادگیری

نظریه های مربوط به راهبرد های یادگیری

مدل شمک

مدل انتویستل

مدل بیگز

پیشینه نظری متغیر های پژوهش:

 راهبرد های یادگیری:

پیشینه پژوهش داخلی

پیشینه پژوهش خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین

 

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری اضطراب؛ پیشینه پژوهش ...


15000 تومان 0 ۹ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری دوستی های متقابل ...


18000 تومان 1 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
s

پیشینه پژوهشی مهارت های مطالعه ...


20000 تومان 0 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -