.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری ذهن آگاهی (پیشینه پژوهشی ذهن آگاهی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری ذهن آگاهی (پیشینه پژوهشی ذهن آگاهی) فصل دوم پایان نامه

مفهوم ذهن آگاهی

ذهن آگاهی به معنی توجه به زمان حال به شیوه ای خاص،هدفمند وخالی ازقضاوت است.ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر انچه اکنون هست،بدون قضاوت و بدون اظهار نظر درباره انچه اتفاق میافتد.یعنی تجربه واقعیت محض بدون توضیح. در سال های اخیر علاقه روز افزونی به بررسی مهارت های ذهن آگاهی در ارتباط با حالت پذیرنده ای از ذهن است،که فقط انچه را که درلحظه کنونی درحال رخ دادن است را موردمشاهده قرارمیدهد. (ملکی و همکاران ۱۳۹۲).

ذهن آگاهی ریشه درعهد باستان دارد.و آن را هم در فرهنگ شرقی و هم در فرهنگ های غربی می توان یافت.

آگاهی: این جنبه ای از انسان است که باعث می شود شما از تجربه های خود اگاه باشید وازآن ها خبر داشته باشید. بدون آگاهی، هیچ چیز ی برایتان وجود نخواهد داشت.

توجه و دقت: توجه عبارت است از آگاهی متمرکز، یاد گرفتن ذهن آگاهی، توانای شما برای حفظ توجه را افزایش می دهد و خواهید توانست هر جا و طور که اراده می کنید توجه خود را متمرکز نگاه دارید.

به یادآوردن: این جنبه از ذهن آگاهی درباره ای این موضوع است. که چگونه می توان همیشه به یادبیاوریدکه ازلحظه ای به لحظه ای دیگر،به تجربه های خود توجه کنید. افراد خیلی زود و اسان فراموش می کنند که حواس جمع باشند (گنجی و حمزه،۲۰۰۹).


فهرست مطالب

۲-۴-۳ مفهوم ذهن آگاهی.. ۴۷

۲-۴-۳-۲ جایگاه تاریخی روش ذهن آگاهی.. ۴۸

۲-۴-۳-۲-۱ موج اول رفتاردرمانی.. ۴۸

۲-۴-۳-۲-۲ موج دوم رفتاردرمانی.. ۴۹

۲-۴-۳-۲-۳ موج سوم رفتاردرمانی.. ۵۱

۲-۴-۳-۴ نظریه شخصیت در ذهن آگاهی.. ۵۳

۲-۴-۳-۵ نظریه آسیب شناسی  در ذهن آگاهی.. ۵۴

۲-۵-۱ پیشینه پژ وهش… ۵۶

۲-۵-۱-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۵۶

۲-۵-۱-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۵۸

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری درگیری شغلی (پیشینه ...


16500 تومان 2 ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری کیفیت زندگی (پیشینه ...


20500 تومان 1 ۵ مهر ۱۳۹۷
s

مبانی نظری کار گروهی 2-1-  تولید ...


20000 تومان 2 ۶ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -