.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری خودکنترلی و نظریه های آن (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری خودکنترلی و نظریه های آن (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

۱۲-۲ خود کنترلی

خود کنترلی به ویژگی روان شناختی مرتبط با کنترل و نظارت شخص بر رفتار خود اشاره داشته و نشانگر آن است که شخص قادر به تعویق انداختن رفتار خویش و هدایت دوباره ی آن به شیوه ای روشن و هدفگر است . بر اساس تعریف گاف(۱۹۷۵،به نقل از مهرام و ساکتی ،۱۳۸۳) پایین بودن این ویژگی در فرد ، باعث رفتار مبتنی بر تکانش و لذت قلبی شده و فرد به سختی می تواند تکانه های خود را به تعویق اندازد.

خود کنترلی(خود نظارتی) از جمله مفاهیمی است که در رابطه با کار افراد مورد بررسی قرارگرفته است .خود کنترلی اولین بار در سال۱۹۷۴ توسط اشنایدر گسترش یافت .به این معنی است که شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایدار است .(کاشال و کوانتس ،۲۰۰۶ ) اشنایدر می گوید مردم در یک بحث کلی به دو دسته تقسیم می شوند :افراد با خود کنترلی بالا وافراد با خود کنترلی پایین که هر کدام ویژگی های دارند (به نقل از کجلدال ،۲۰۰۳ )برخی افراد نسبت به موقعیت های اجتماعی حساس هستند و ظاهر خود را متناسب با موقعیت رایج تنظیم می کنند ،این افراد را دارای خود کنترلی بالا می نامیم .در مقابل افرادی هستند با خود کنترلی پایین که تمایل دارند فکر و احساس خود را بیان نمایند ،تا این که آن را مناسب با موقعیت سازماندهی کنند .(اشنایدر۱۹۷۴ )همچنین خود کنترلی به عنوان تفاوت های مهم فردی و قابل سنجش ویژگی های رفتاری تعریف می شود ،که بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است (کرتنیر و کینیکی ،۱۳۸۴ )چندین مطالعه اثر خود کنترلی را در محل کار بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که افراد دارای خود کنترلی بالا دارای کیفیت های زندگی و سلامت رفتاری بالایی هستند.(سوید من و همکاران۲۰۱۴ )به علاوه مشکلات کمتری درکارشان دارند(لی هی و یونیک۲۰۱۳ )بنابراین کارهایی مثل فروشندگی و پست های مدیریت را انتخاب می کنند .(دای و کلیدف،۲۰۰۳ )بلکلی و همکاران(۲۰۰۳ )بین خود کنترلی و رفتار شهر وندی رابطه ای را به دست آوردند که طبق آن سرپرستان با خود کنترلی بالا بهتر می توانند رفتار شهر وندی خود را سازمان دهی و زیر دستان را هدایت کنند . تحقیقات بریک و همکاران (۲۰۰۵)موید آن است که بین خود کنترلی و ((برون گرایی))استواری هیجانی وگشاده ذهنی رابطه وجود دارد.از نظر کاشال و کوانتس (۲۰۰۶ )نیز افراد دارایخود کنترلی بالا توانایی بالاتری در حل تعارضات دارند .

۱۳۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری رضایت از زندگی ...


15000 تومان 1 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
s

مبانی نظری ابعاد جهت گیری ...


17000 تومان 0 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
s

مبانی نظری آسیب‌پذیری لرزه ای ...


20000 تومان 0 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -