.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری خواب و اختلال خواب (پیشینه پژوهشی اختلال خواب) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری خواب و اختلال خواب (پیشینه پژوهشی اختلال خواب) فصل دوم پایان نامه

از زمانی که بشر به یاد دارد همواره خواب و ماهیت رمزآلود مورد توجه بوده است در قدیم بعضی خواب را حالت حد واسط مرگ و بیداری می دانستند و برخی معتقد بودند که فعالیت مغزی در خواب متوقف می شود. ابوعلی سینا دانشمند ایران در ترجمه خواب می گوید چون برای بدن کار پیوسته و مداوم غیر ممکن است و پس از مدتی کار کردن بدن احتیاج به سکون آرامش دارد تا دوباره کسب نیرو کرده و به حال اول باز گردد و این سکون و استراحت عبارت است از خواب و بالعکس بیداری عبارت خواهد بود از به کار انداختن نفس ولی امروز می دانیم که خواب یک رویداد خاص و فعال زندگی ارگانیک است. کمی پس از نیمه قرن حاضر کلیتمن[۱] و همکارانش کشف کردند که خواب شامل یک سلسله فعالیت مغزی و جسمی است که از نظر کیفی با هم متفاوتند و به طور دوره ای در طول شب تکرار می شوند یکی از این عوامل بعداً به وسیله خود این محقق رم[۲] نامیده می شد، با حرکات سریع چشم همراه است. سپس خواب را به صورت نرم ورم[۳] مشخص نمودند. از زمانی که گالی ین[۴] در عصر باستان به وجود بی نظمی های تنفسی و قلبی در خلال خواب اشاره کرد تا عهد متخصصان فیزیولوژی در قرن هجدهم به جز توجه به تجلیات علایم چشم در وهله های مختلف خواب توسط فونتانا به هیچ گونه پدیده تازه ای در این قلمرو، دست نیافتند. در قرن نوزدهم، وابستگی ویژگی های خواب با جنبه های روانی و خواب دیده ها توسط موی برجسته شد و هروه دوسن دنیس[۵] نیز بر اساس مشاهدات ظریف و دقیقی که بیشتر جنبه شخصی داشتند به گونه ای بدیع در پیشرفت این زمینه، مشارکت کرد. این دو مولف نخستین کسانی بودند که زمینه تصاویر نیمه خواب را مورد بررسی قرار دادند. از نخستین سالهای قرن حاضر، توسط محققانی که چون لهرمیت، پیه رون و دیگران پژوهش های فیزیولوژی واقعی در قلمرو خواب آغاز شدند. این محققان تأثیر خواب بر ارگانیزم و سازش های نظام عصبی- نباتی و همچنین بازتاب های این نظام در خلال خواب را توصیف کردند. اما بررسی دقیق علامت های الکتریکی فعالیت های کرتکس، مستلزم دست یابی به فن جدیدی بود؛ فنی که با کشف «موج نمای الکتریکی»[۶] مغز به دست آمد و راه را بر پژوهش- های گسترده تر و کاویده تر گشود. و بر اساس استقرار الکتروفیزیولوژی، معلومات سنتی درباره خواب دگرگون شده روی آورد تجربی نسبت به آن، وارد عصر علمی خود گردید، تحلیل و سنجش در این قلمرو از سطح مشاهده شخصی فراتر رفت و به جهش عظیم دست یافت.

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو همکاران) ۱۳۸۸

در سال هفتاد و پنج میلادی اولین انجمن اختلالات خواب با پنج عضو در آمریکا تأسیس گردید. در اواخر دهه هشتاد با توجه به شیوع قابل توجه آپنه تنفسی خواب در جامعه (چهار درصد در میان آقایان خانم های سی تا شصت ساله) و در دسترس بودن درمان قابل قبول و ساده، مراکز و کلینیک های خواب در آمریکا گسترش فراوانی یافت. و در دهه نود مراکز خواب در تمام دنیا رو به گسترش گذاشت. امروز کلینیک های خواب به درمان گروه زیادی از بیماران مبتلا به اختلالات خواب می پردازند که به طور کلی شامل کسانی می شود که در طی روز خواب آلوده اند، در طی شب خواب راحتی ندارند، در خواب راه می روند، حرف می -زنند و … در کشور ما این تخصیص بسیار جوان و بلکه در محله جنینی است امید با آشنایی مردم و متخصصین با این ضرورت پزشکی امروز، این رشته جایگاه مناسب خود را در پزشکی کشور ما نیز باز می کند(هومن ۱۳۸۴).

[۱] -Kleitman, N

[۲] REM

[۳] NREM & REM

[۴] -Galien, C

[۵] -Hervey de saint venis, L

[۶] -Electro encephalogram


فهرست مطالب

بخش اول:اختلال خواب

۲-۲-۱٫تاریخچه­ ی خواب

۲-۲-۲٫خواب طبیعی

۲-۲-۳٫مراحل خواب از جوانی تا پیری

۲-۲-۴٫انگیزه خواب

۲-۲-۵٫دیدگاه های مختلف درباره خواب

۲-۲-۶٫اختلالات خواب

۲-۲-۷٫اختلالات اولیه خواب

۲-۲-۸٫اختلال مربوط به تنفس

۲-۲-۹٫ریتم شبانه روزی

۲-۲-۹٫نابهنجاریهای خواب

۲-۲-۱۰٫اختلال کابوس

۲-۲-۱۲٫راه رفتن در خواب

۲-۲-۱۳٫اختلال های خواب توام با یک اختلال روانی دیگر

۵-۲٫بخش سوم: پیشینه ی تحقیق

۱-۵-۲٫تحقیقات داخلی

۲-۲-۱۴٫اختلالات خواب ناشی از یک حالت طبی عمومی

۲-۵-۲٫تحقیقات خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین

royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری هیجان و بی ...


17000 تومان 3 15 اکتبر 2018
s

مبانی نظری استرس شغلی (پیشینه ...


30000 تومان 13 13 جولای 2019
s

نظریه های یادگیری در کودکان ...


32000 تومان 3 11 ژوئن 2020

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -