.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری جو روانی-اجتماعی کلاس (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری جو روانی-اجتماعی کلاس (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

فهرست

مبانی نظری جو روانی اجتماعی کلاس

تئوری­های جو روانی اجتماعی کلاس

تئوری ورودی-خروجی

تئوری جامعه شناختی

تئوری اکولوژیکی

پیشینه­ی پژوهش­ های داخلی و خارجی

پیشینه­ داخلی

پیشینه­ ی پژوهش خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین


مبانی نظری جو روانی اجتماعی کلاس

مفهوم تأثیرگذاری مدرسه[۱] ازسال ۱۹۷۰ مورد توجه واقع شده است. نتیجه ای که از تحقیقات  انجام شده گرفته شده این است که مدرسه ای که یک کودک  درآن حاضر می شود بر موفقیت اوتأثیردارد. همبستگی های موثردرمدرسه شناسایی شده اندکه یکی ازآنها،جوروانی – اجتماعی کلاس[۲] است(بولندر[۳] ۱۹۹۷). مفهوم محیط یادگیری در سال ۱۹۳۰ ریشه دارد. لوین[۴] (۱۹۸۴) (همانگونه که فراستر[۵] ۱۹۸۱ هم می گوید) و مورای[۶] دیدگاه هایی تئوریکی را ارائه کرده اند که هم محیط وهم  تعاملات باویژگیهای شخصی افرادرا به عنوان شاخصه های رفتار اجتماعی شناسایی می کنند. مفهوم سازی جو روانی-اجتماعی کلاس برگرفته از تحقیقات روانشناختی اجتماعی است وریشه درمدل مورای (۱۹۳۸)، مفهوم گتزل و تلن[۷] (۱۹۶۰) از کلاس به عنوان  یک نظام  اجتماعی و مدل والبرگ[۸]  (۱۹۷۱) از جو کلاس دارد.

تقاضاها، موانع وانتظارات  درجوکلاس( فشار محیط[۱])، یک نظام اجتماعی را تعریف کرد که جوروانی–اجتماعی اش درمدل مورای (۲۰۱۵) (وهمچنین فراسر،۱۹۸۱) نهفته است. جو روانی– اجتماعی کلاس برای یادگیری به عنوان کمپلکس فشار محیطی مفهوم سازی کمپلکس متناظر آن یعنی نیازهای شخصی ارتباط دارد. مورای، اصطلاح “فشار آلفا”[۲] را برای توصیف به کارمی بردکه از سوی یک ناظر بی طرف ارزیابی می شود و اصطلاح  ” فشار بتا”[۳] را برای توصیف محیط ادراکی ازسوی حاضرین در محیط ارزیابی می شود . طبق نظر مورای ، نیازهای شخصی تحت عنوان  ویژگیهای انگیزشی شخصیت تعریف میشوندکه معرف تمایل به حرکت درجهت  اهداف خاص هستند درحالی که فشار محیط ، ویژگی های موقعیتی خارجی است که ازبروز نیازهای شخصیتی درونی شده حمایت میکند. تئوری سازگاری محیط – شخص استرن[۴] (۲۰۱۶) که مبتنی برمدل مورای است می گوید که سازگاری بیشتر بین نیازهای شخصی و فشار محیطی باعث رشد پیامد هایی می شود.

پرسشنامه جو روانی-اجتماعی کلاس فریزر، گیدینگز و مک روبی ۱۹۹۵

مدل گتزل وتلن(۱۹۶۰) نیز دال برآن هستند که کلاس های مدرسه، نیازهای شخصیتی، انتظارات  ازنقش وجوروانی– اجتماعی کلاس با رفتارهای گروهی مثل یادگیری در تعامل بوده وپیش گوی انها هستند.جوروانی اجتماعی کلاس، محصول سبک فعالیتی معلم و شیوه ای است که باکمک  ان ملزومات نقش و نیازهای شخصیتی متعادل می شوند(دنگ[۵] ۱۹۹۲). کلاس به عنوان یک نظام اجتماعی[۶] با قوانین نقش ها وانتظارات خاص رفتاری تعریف می شود و با مدرسه  هم به عنوان  یک نظام اجتماعی درارتباط بوده و به تبع، با جامعه  هم به عنوان  یک نظام  اجتماعی درارتباط است وبه همین منوال.جالب اینکه،رفتارهای هدف[۷] یک نظام اجتماعی در رفتارهای هدف نظام اجتماعی مرتبط دیگر، در هم تنیده اند. در خود کلاس، رفتار هدف از طریق ادغام  قوانین،تعریف نقش ها وتنظیم انتظارات برای عملکرد وظایف مربوطه محقق می شود.برای تحقق رفتارنقش نیزمیتوان ازآموزش معلم واز یادگیری دانش آموزان حرف زد(گتزل، ۱۹۶۰).

[۱] Environment press

[۲] Alpha press

[۳] Beta press

[۴] Stern’s person-environment congruence theory

[۵] Deng

[۶] Social system

[۷] Goal-behaviors

[۱] School effectiveness

[۲] Psycho-social climate

[۳] Bolender

[۴] Lewin

[۵] Fraser

[۶] Murray

[۷] Getzels & Thelen

[۸] Walberg’s model

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری مهارتهای مطالعه (نظریه ...


18500 تومان 3 ۶ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی و مفاهیم نظری حاکمیت ...


18900 تومان 0 ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
s

نظریه های خوش بینی؛ مبانی ...


15000 تومان 3 ۵ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری هیجانات تحصیلی (پیشینه ...


18000 تومان 1 ۶ مرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -