.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری جنسیت مدیرعامل

نقش هیئت مدیره

برای گسترش بازار سرمایه باید اعتماد صاحبان سرمایه را جلب کنیم. که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران عمل کرده و شرکت را با تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین دو گروه مدیریت می‌کنند.(جنسن و مکلینگ[۱]،۱۹۷۶)

در واقع افزایش عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش تعداد سرمایه گذاران، کاهش حجم معاملات و کاهش منافع اجتماعی می‌شود. با استفاده از حاکمیت شرکتی، مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران کاهش می‌یابد.(گمپرس [۲]و همکاران،۲۰۰۳) از سوی دیگر، با توجه به ساختار حاکمیت شرکتی متفاوتی که در سایر کشورها به دلیل شرایط اقتصادی متفاوت آن‌ها وجود دارد، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است.

در واقع نقش هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. اعضای هیئت مدیره سعی می‌کنند رفتار مدیران ارشد را کنترل کنند، اقدامات آن‌ها را با منافع سهامداران و سایر ذینفعان هماهنگ کنند و مسئولیت نظارت بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی را بر عهده دارند.(دیمیتروپالوس[۳]،۲۰۱۰) از سوی دیگر، هیئت مدیره با ایجاد محدودیت در رفتار مدیران، از اقدامات فرصت طلبانه و سودجویانه آن‌ها در کیفیت و قابلیت اطمینان گزارشگری مالی جلوگیری می‌کند.

در حاکمیت شرکتی، داشتن هیئت مدیره موثر و کارآمد هدف است. راه رسیدن به این هدف، ارزیابی ویژگی‌های هیئت مدیره است. اثربخشی هیئت مدیره با توجه به اندازه و ترکیب آن بررسی می‌شود. بنابراین، رابطه بین ویژگی‌های هیئت مدیره و عملکرد شرکت و ارزش آن مورد توجه ذینفعان مختلف از جمله بازارهای مالی است.(بحری ثالث و همکاران،۱۳۹۲)


فهرست مطالب:

royalit

محصولات مرتبط

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -