.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری تنظیم هیجانی (پیشینه پژوهشی) پایان نامه تنظیم هیجانی

مبانی نظری تنظیم هیجانی (پیشینه پژوهشی) پایان نامه تنظیم هیجانی

فهرست

تنظیم هیجانی

۱-۲-۲-مفهوم و کاربرد هیجان

الف – وظایف کنار آمدن

ج- خود اعتبار بخشی

۲-۲-۲-ویژگی های اصلی هیجان

۳-۲-۲-چرخه توجیهی هیجان

۴-۲-۲-مفهوم و تعریف تنظیم هیجانی

۵-۲-۲-کاربردهای تنظیم هیجانی در زندگی

۷-۲-۲-راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

۱-۷-۲-۲-راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان

۶-۲-۲-شیوه های ایجاد تنظیم هیجانی

۲-۷-۲-۲-راهبردهای سازش نایافته تنظیم هیجان

۱-۲-۷-۲-۲-انواع راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان

۹-۲-۲-نظریات و دیدگاه های شخصیتی مرتبط با تنظیم شناختی هیجان

نظریه سارتر [۱]

کم تنظیمی

بیش تنظیمی

۸-۲-۲-تنظیم هیجان و ساختارهای مرتبط با آن

نظریه کلی[۲]

نظریه لیپر[۳]

نظریه آیسنک[۴]

نظریه بیسیک[۵]

نظریه دونالد مایکنبام[۶]

نظریه آلبرت اليس[۷]

نظریه سولومون کوربیت[۸]

نظریه لازاروس[۹]

نظریه آرون بک[۱۰]

منابع


۲-۲-تنظیم هیجانی

۱-۲-۲-مفهوم و کاربرد هیجان

 قبل از پرداختن به مفاهیم زیربنای تنظیم هیجانی ابتدا باید به تعریفی از هیجان پرداخت. واژه ای که روان شناسان وفلاسفه بیش ازیک قرن دربارهی معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته اند. در طول تاریخ روان شناسی، تحقیق و ارائه ی نظریه در مورد هیجان با نوسانات چشم گیری مواجه بوده است. برخی از این نظریه ها عبارتند از: انقلاب رفتاری که توسط اسکینر به پا گرفت و انقلاب شناختی که علاقه مندی به هیجان را کم رنگ کرد (سبحانی نژاد و یوز باشی، ۱۳۸۷).

در هر صورت از آغاز دهه ۱۹۸۰ هیجانات مورد بهره برداری قرار گرفته و در پهنه ی وسیعی از زیر شاخه های روان شناسی، علوم اعصاب و سلامت به طور قوی رواج یافته است. به خصوص تمرکز بر روان شناسی مثبت و طب تن و روان، آن را احیاء کرد. هیجان به احساس و افکار همراه آن و حالات روان شناختی و محدوده ای از تکانه ها برمی گردد (گلمن[۱]، ۱۳۸۷).

درفرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی هیجان چنین تعریف گردیده است« هرتحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس،عاطفه وهدایت هرحالت ذهنی قدرتمندیا تهییج شده»(گلمن، ۱۳۸۷). گلمن (۱۳۸۷) واژه ی هیجان را برای اشاره به یک احساس، فکر و حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات برای عمل بر اساس آن بکار می برد. از نظر برخی از نظریه پردازان مجموعه ای از هیجانات جهان شمول هستند: مانند خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت، شرم. هر یک از این هیجانات یک هسته واحد دارند. به عبارت دیگر شکل اصلی هر هیجان درافراد مختلف یکسان است. اما در جوامع مختلف تحت تأثیر شرایط فرهنگی خاص آن جامعه، شکل بروز هیجان متفاوت است. امروزه بر اثرات روان شناختی هیجان تأکید زیادی می شود واین موضوع عموما پذیرفته شده است، که هیجان به جای تداخل با سایر ظرفیت های شناختی، موجب افزایش آنها میشود. علاوه بر این، اتفاق نظرهای زیادی وجود دارد که هیجان ها منبع اولیه ی انگیزش هستند (گلمن، ۱۳۸۷).

تحقیق درباره فایده یا وظیفه ی هیجان با کتاب جلوه ی هیجان ها در انسان و حیوانات چارلز داروین[۲] شروع شد. داروین در جریان تحقیق کردن دربارهی هیجان ها به این نتیجه رسید که هیجان ها به حیوانات کمک می کنند تا با محیط اطرافشان سازگار شوند. برای مثال، دندان نشان دادن سگ هنگام دفاع از قلمرو خود به او کمک می کند تا با موقعیت های خصومت آمیز مقابله کند (با دفع کردن حریفان). بنابراین هیجان ها برای انتخاب طبیعی برگزیده شده اند (داروین ۱۸۷۲؛ به نقل از ریو[۳]،۱۳۸۹). در نتیجه فواید هیجان ها عبارتند از :

الف – وظایف کنار آمدن

 هیجانها یک مرتبه روی نمی دهند، بلکه وقوع آنها دلیل دارد. از نقطه نظر کار کردی، هیجانها به این دلیل تکامل یافتند که به حیوانات کمک کردند به تکالیف اساسی زندگی رسیدگی کنند. حیوانات برای زنده ماندن باید دور و برشان را کاوش کنند، روابط را برقرار و حفظ کنند، به شرایط اضطراری فورا توجه کنند، از گزند دوری جویند، تولید مثل کنند، مبارزه کنند، و مراقبت شوند و مراقبت کنند. هریک ازاین رفتارها را هیجان به بار میآورد وهر یک به سازگاری فرد با محیط های مادی و اجتماعی متغیر، کمک می کند (ریو، ۱۳۸۹).

ج- خود اعتبار بخشی

 واکنش های هیجانی ما به دیگران و رویدادها می توانند اطلاعات مهمی را درباره ی موقعیت ها به ما دهند. هیجان ها می توانند علایم یا اخطارهایی باشند که اتفاقی در حال رخداد است. هم – چنین جلوه های هیجانی بر نحوه ی تعامل افراد تأثیر می گذارند. به طوری که جلوه ی هیجانی یک نفر می تواند موجب واکنش های رفتاری گزینشی در نفر دوم شود. برای مثال، وقتی کودکان بر سراسباب بازی دعوا میکنند، کودکی که خشم یا غم نشان می دهد در مقایسه با کودکی که این هیجان را نشان نمی دهد، به احتمال بیشتری آن اسباب بازی را تصاحب میکند. جلوه های هیجانی به صورت غیر کلامی به دیگران می رساند که رفتار قریب الوقوع احتمالی فرد چه خواهد بود. اگر اسباب بازی گرفته شود، کودکی که خشم نشان می دهد از احتمال حملهی قریب الوقوع خبر میدهد، در حالی که کودکی که ابراز غم می کند، از احتمال گریه کردن خبر می دهد. این علامت که فرد احتمالا حمله یا گریه خواهد کرد اغلب باعث تصاحب دوباره ی اسباب بازی از دست رفته می شود (ریو، ۱۳۸۹). هرگاه این اتفاق به شکل افراطی روی دهد، هیجان ها به عنوان واقعیت ها عمل می کنند. به عنوان مثال اگر احساس شایستگی می کنم، پس من شایسته ام ” (امیدی و یعقوبی، ۱۳۹۰).

 

۱۹۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پیشینه پژوهشی انگیزش (مبانی نظری) ...


20000 تومان 1 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
s

مبانی نظری شخصیت (پیشینه پژوهشی) ...


16500 تومان 1 ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
s

ارزشیابی آموزشی؛ فصل دوم پایان ...


20000 تومان 0 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

1-1- کنترل فرآیند نیازآذری (1382) در ...


15000 تومان 0 ۸ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -