.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری تفکر انتقادی (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری تفکر انتقادی (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

تفکرانتقادی یکی ازموضوعات اساسی وبنیادی است که ازدیربازموردتوجه متفکران، نویسند گان، برنامه ریزان آموزشی، روانشناسان و… بوده است. علاقه به توسعه تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیده جدیدی نیست.منشأچنین علاقه ای به آکادمی سقراط برمیگردد.سقراط با پرسش های ماهرانه، فرد را به تفکر و بیان افکار خود کمک می کرد.امروزه به نظر می رسد که مقدار اطلاعات دردسترس از طریق کامپیوتر و وسایل ارتباطی از توانایی افراد در استفاده از اطلاعات پیشی گرفته است. درچنین بستری دیگرکافی نیست که محافل آموزشی به منزله مخزن دانش ومعلمان به مشابه سخنران و انتقال دهنده اطلاعات عمل کنند، بلکه شاگردان باید مهارت خود را درتفکرواستدلال افزایش دهندواطلاعات موجودرا پس ازپردازش مورداستفاده قرار دهند( سلطان قرایی و سلیمان نژاد، ۱۳۸۷).  

سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی درسال ۱۹۸۹ درپاریس کنفرانسی با حضور متخصصان کشورهای مختلف تشکیل دادکه موضوع آن پرورش وتقویت تفکربود.پس از آن در سال ۱۹۹۱ محتوای مباحث جلسات به صورت کتاب منتشر گردید. اموزه مجلات و نشریاتی مثل رهبری آموزی وآموزش آن، فلسفه ونظریه های تربیتی به موضوع تفکربه طورعام وتفکر انتقادی به طورخاص میپردازندکه نشانگر توجه به این موضوع میباشد. همچنین فیلسوفان و روانشناسان مقالات متعددی درباره ی ماهیت تفکرانتقادی وحمایت ازآموش آن منتشرکردند(فاسیون،  ۲۰ ۱۱).چنین توجهی نسبت به تفکرانتقادی ناشی ازبررسی اهداف آموزش وپرورش درسطح جهان است،چراکه به این نتیجه رسیدندکه به منظور بهبودعملکردتحصیلی وموفقیت دانش آموزان به جای آموزش سنتی نیازهست که آنان را به تفکرونقدکردن دروس وادارکنند(سلطان قرایی و سلیمان نژاد، ۱۳۸۷).


فهرست مطالب

تفکر انتقادی[۱]

سیر تاریخی به تفکر انتقادی

مهمترین تعاریف و دیدگاهها درباره ی تفکر انتقادی

دیویی:

رابرت انیس:

انجمن روانشناسی آمریکا:

فاسیون:

پاول:

لیپ من:

گلیزر:

استرنبرگ:

ویژگی های افراد دارای تفکر انتقادی:

آموزش تفکر انتقادی:

تحلیل( analysis):

تفسیر(interpretation):

ارزشیابی(evaluation):

استنباط(inference):

توضیح(explanation):

خودتنظیمی(Self- Regulation):

موانع تفکر انتقادی:

اجزای اصلی تفکر انتقادی:

مهارتهای تفکر انتقادی

پیشینه پژوهشی

منابع

۱۷۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری هویت و ابعاد ...


17300 تومان 1 ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری خواب و اختلال ...


21000 تومان 0 ۱۶ تیر ۱۳۹۸
s

مبانی نظری درگیری شغلی (پیشینه ...


16500 تومان 4 ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
s

نظریه های یادگیری؛ مبانی نظری ...


20000 تومان 1 ۱ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -