.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری استرس ادراک شده (فصل دوم پایان نامه)نظریه های استرس ادراک شده

مبانی نظری استرس ادراک شده (فصل دوم پایان نامه)نظریه های استرس ادراک شده

فهرست

استرس ادراک شده

نشانگان انطباق (سازگاری) کلی

دیدگاه­های مختلف در مورد استرس

استرس مثبت و استرس منفی

نظریه شناختی- هیجانی

نظریه اجتماعی- شناختی

تأثیر استرس

پاسخ فشار روانی

روش­های کاهش فشار روانی

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین


مقیاس استرس ادراک شده بر اساس مفهوم ارزیابی لازاروس[۱] (۱۹۹۹) توسعه یافت. سنت استرسِ روان شناختی برادراک وارزیابی ارگانیزم ازآسیب احتمالی ناشی از ویارویی با تجارب محیطی انگیزاننده تاکید می­کند. وقتی افراد مطالبات محیط پیرامونی را از مجموعه منابع مقابله ای خویشتن فراتر ارزیابی می کنند، آن ها در معرض استرس قرار می گیرند (پندو و همکاران[۲]، ۲۰۱۳).

در مدل های روان شناختی استرس تاکید می شود که رخدادها فقط بر افرادی اثر می گذارند که آن ها را استرس زا ارزیابی کنند.البته،الگوهای منتخبِ ارزیابی های استرس فقط محصول شرایط محرک یا متغیرهای پاسخ نیستند بلکه فرآوردة تفاسیر افراد از روابطشان با محیط پیرامونی خویش است (ونگ پاکاران و ونگ پاکاران[۳]، ۲۰۱۰).

 اثرگذارترین مدل فرایند ارزیابی به وسیلة لازاروس و فولکمن پیشنهاد شده است. در صورت بندی اصلی این مدل، تاکید شده است ارزیابی یک محرک به صورت تهدید کننده  که ارزیابی اولیه نامیده می شود، بین ارائة محرک و پاسخ به استرس وقوع می یابد. در این مدل فرض می شود که ارزیابی اولیه به عوامل پیشایندی ادراک از ویژگی های موقعیت محرک و ساختار روانشناختی فرد وابسته می باشد (وانگ و همکاران[۴]، ۲۰۱۱)

مقیاس استرس ادراک شده، ارزیابی افراد از میزان استرس زایی موقعیت های مختلف زندگی آن ها را اندازه گیری می کند. به منظور آگاهی از این که افراد چقدر رخدادهای زندگی خویش را غیرقابل پیشبینی وغیرقابل کنترل ارزیابی می کنند،نسخة اصلی مقیاس استرس ادراک شده توسعه یافت (پندو و همکاران، ۲۰۱۳).

اگرتمام نیازهای ما به طورخودکاربرآورده می­شدند، زندگی واقعاً آسان بود، اما در واقع موانع متعدد شخصی ومحیطی، مانع ازاین وضعیت آرمانی می­شوند. این گونه موانع ایجاب می­کنند که به آن­ها سازگارشویم و می­توانند به استرس منجر شوند (بوچر، مینکا و هولی، ۲۰۰۷، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۸۹) آدمیان برای آن که به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازند بایستی کمی فشار روانی احساس کنند. به نظر می­رسد برای آن که دستگاه عصبی درست کار کند بایستی میزان معینی تحریک به آن واردشود.امادرعین حال فشارروانی شدیدیا طولانی دارای اثرهای آسیب­زای فیزیولوژ وروان‌شناختی است.هرگاه نخستین تلاش­های آدمی برای کنار آمدن با مسئله و مشکل به جایی نرسد درآن صورت اضطراب وی بیشتر و تلاش­هایش کم انعطاف می­شود و راه­حل­های دیگرمسئله از نظرش دورمی­ماند. آدمی هنگام مواجه شدن با فشار روانی به آن دسته از الگوهای رفتاری روی می­آوردکه پیش ازآن برای اوکارایی داشته است. به عنوان مثال یک فرد محتاط ممکن است محتاط­تر هم بشود و سرانجام به کلی کناره بگیرد و یک فرد پرخاشگر ممکن است کنترل خود را از دست بدهد و بدون ترس همه چیز را در هم بکوبد (اتکینسون، اتکینسون، اسمیت، بم و نولن- هوکسما[۵]، ۲۰۰۶، ترجمه­ی براهنی و همکاران، ۱۳۹۵).

[۱] Lazarose

[۲] Penedo&…

[۳] Wongpakaran N, & Wongpakaran T.

[۴] Wang

[۵]. Atkinson, Atkinson, Smith, Bam & Nolen- Hoksema

۱۹۵۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری انگیزش خودتعیین گری ...


15000 تومان 4 ۶ فروردین ۱۳۹۸
s

مبانی نظری مهارتهای مطالعه (نظریه ...


18500 تومان 3 ۶ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری الگوهای ارزشيابي و ...


26000 تومان 7 ۱۸ آذر ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -