.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری اختلال شخصیت (پیشینه پژوهشی اختلال شخصیت) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری اختلال شخصیت (پیشینه پژوهشی اختلال شخصیت) فصل دوم پایان نامه

فهرست

۲-۳-۱ شخصیت مرزی ۴۱
۲-۳-۱-۱ مفهوم اختلال شخصیت ۴۱
۲-۳-۱-۲ انواع اختلال شخصیت ۴۱
۲-۳-۲ مفهوم شخصیت مرزی ۴۲
۲-۳-۳ ویژگی های تشخیصی شخصیت مرزی ۴۳
۲-۳-۴ انواع شخصیت مرزی از دیدگاه میلون ۴۵
۲-۳-۴-۱ شخصیت مرزی نــاامید ۴۵
۲-۳-۴-۲ شخصیت مرزی تکانشی ۴۶
۲-۳-۴-۳ شخصیت مرزی کج خلق ۴۶
۲-۳-۴-۴ شخصیت مرزی خود تخریبگر ۴۷
۲-۵-۱ پیشینه پژ وهش ۵۶
۲-۵-۱-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۶
۲-۵-۱-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۸
منابع فارسی و انگلیسی


مقدمه

اختلال های شخصیت به دسته ای از اختلال های رفتاری گفته می شود که با الگوهای دیگراختلا ل های روانی، مانند روان رنجور ی وروان پریشی تفاوت دارد. اصطلاح اختلال های شخصیت برای تو صیف الگوی رفتاری خاصی که برای دیگران زیان اور است یا منبع لذت و پاداش دهنده ای ان الگو ی رفتاری از نظظر اجتماعی مضر یا غیر قانونی شناخته شده است بکار می رود (کریمی۱۳۸۰). این گونه اختلال ها که در حقیقت شیوه هایی نا مناسب برای حل مساله و کنار امدن با فشار روانی شمرده می شود، غالبا در اوان نوجوانی بروز کرده و در سر تا سر زندگی ادامه دارند.معمولاً در مبتلا یان به اختلال شخصیت بر خلاف مبتلایان اختلال عاطفی یا اضطرابی، رنج یا اضطراب ندارند و انگیزشی برای تغییر رفتار از خویش نشان نمی دهند: تماس با واقعیت را از کف نمی دهند و نابسامانی چشم گیری در رفتار آنان مشاهده  نمی شود (ریتا، ۱۳۹۰).

   انواع اختلال شخصیت

انجمن روان پزشکی آمریکا در کتاب راهنمایی تشخیص و امار ی اختلالات روانی یازده نوع اختلال شخصیت را به سه گروه: نمایشی، مضطرب و ترسو، خود محور  تقسیم کرده است (هرسن و ترنر، ۱۳۸۸).

گروه نمایشی: شامل اختلالات پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال است. این گونه افراد به سبب داشتن اشتغالات ذهنی خاص،معمولا کارهایی انجام می دهند که از نظر دیگران عجیب است.

گروه مضطرب وترسو: اختلالاتی چون شخصیت نمایشی، خودشیفته، ضد اجتماعی و شخصیت مرزی دراین دسته قرارمیگیرند. مبتلایان به این اختلالات غالبا افرادی هیجانی، خود نما، متلون، بازیگر و بی ثبات بشمار می آیند.

گروه خود محور: اختلالات شخصیت گوشه  گیریا دوری گزین، اتکالی (وابسته)، وسواسی، شخصیت فعل پذیر و پر خاشگر (نافعال- پر خاشگر). را در بر می گیرد. این گونه افراد معمولا افرادی پریشان و وحشت زده اند (حسینی، ۱۳۸۸).

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری مهارت های خودآگاهی ...


19000 تومان 1 ۳ آذر ۱۳۹۷
s

1-1- کنترل فرآیند نیازآذری (1382) در ...


15000 تومان 0 ۸ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری اضطراب؛ پیشینه پژوهش ...


15000 تومان 0 ۹ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -