.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری ابعاد جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) پیشینه پژوهشی

مبانی نظری ابعاد جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) پیشینه پژوهشی

 جهت گیری زندگی

  • خوش بینی و بدبینی

آیا خوش بینی و بد بینی  دو قطب یک پیوستارند؟ اگر هستند، پس دلیلی ندارد که ارزیابی های جداگانه ایاز این دو سازه به عمل آوریم. پژوهش های اخیر نشان می دهد که این دو قطب های یک پیوستار نیستند (مارشال و همکاران، ۱۹۹۲). به نظر می رسد بد بینی با حالت نورتیک (روان نژدی) و عاطفه منفی مرتبط است، در حالی که خوش بینی با برون گرایی و عاطفه مثبت مرتبط است. به عبارت دیگر در حالی که خوش بین ها تمایل دارند پذیرای تجارب یا محرک های جدید باشند، افراد بدبین تمایل دارند تعاملاتشان را با دنیای خارج هرچه می توانند کاهش دهند(فرانکن،۱۹۳۹؛ ترجمه اسفند آباد و همکاران،۱۳۸۴).

  • مفهوم خوش بینی

شی یر و کارور (۱۹۸۵) خوش بینی را  به این صورت تعریف کرده اند: خوش بینی انتظاری تعمیم یافته برای رخ دادن پیامدهای خوب به هنگام برخورد با مشکلات مهم زندگی است. شی یروکارور با استفاده از مقیاس جهت گیری زندگی توانستند رابطه ای مثبت بین خوش بینی، سلامتی و بهبودی بعد از عمل جراحی پیدا کنند (شی یر و کارور، ۱۹۸۹). به طور کلی خوش بینی نشان دهنده نگرش مثبت یا پیش آمادگی است برای اینکه چیزهای خوب رخ خواهند داد(فرانکن،۱۹۳۹؛ ترجمه اسفند آباد، محمودی و امامی پور،۱۳۸۴).

عموم مردم خوش بینی را به صورت در نظر گرفتن نیمه پر لیوان، یا دیدن لایه ای براق در هر پدیده، یا عادت به انتظار پایانی خوش داشتن برای هر دررد سر واقعی، در نظر می گیرند. زاویه «تفکر مثبت» از مثبت اندیشی و خوش بینی ، بیانگر آن است که خوش بینی مستلزم تکرار عبارت هایی تقویت کننده با خود است، مانند اینکه «من هر روز به انحاء مختلف دارم پیشرفت می کنم» یا تجسم آنکه همه کارها با موفقیت انجام می پذیرد. در تمامی این موارد، تجلیلاتی ازخوش بینی ومثبت اندیشی وجود دارد، اما با این حال خوش بینی عمیق تر از اینهاست(سلیگمن، ترجمه داورپناه، ۱۳۸۸).


فهرست مطالب

جهت گیری زندگی
خوش بینی و بدبینی
مفهوم خوش بینی
الف) تداوم
ب) فراگیر بودن
ج) شخصی سازی
مولفه زیست شناختی خوش بینی
خوش بینی و امید
خوش بینی و سلامتی
بدبینی و افسردگی
ایجاد خوش بینی
الف)تفکر خوش بینانه
ب)اقدام به عمل
ج) جمع آوری منابع حمایت کننده
د) مقابله با بدبینی
پیشینه پژوهش
الف) پیشینه داخلی پژوهش
ب) پیشینه خارجی پژوهش
منابع فارسی:
منابع لاتین

۱۷۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

نظریه های پیشرفت تحصیلی؛ مبانی ...


17000 تومان 0 ۴ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری بازی درمانی (پیشینه ...


23000 تومان 11 ۲۳ دی ۱۳۹۷
s

شبکه های اجتماعی و نظریات ...


15000 تومان 0 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -