× دسته بندی ها

مقاله شبکه های اجتماعی ، روابط بین فردی و سلامت روانی دانشجویان

پایان نامه  شبکه های اجتماعی ، روابط بین فردی و سلامت روانی دانشجویان

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول کلیات تحقیق۲

۱-۱مقدمه۳

۲-۱بیان مسئله۴

۳-۱ضرورت پژوهش۸

۴-۱اهداف۹

۴-۱-۱اهداف کلی۹

۴-۱-۲اهداف جزئی۹

۵-۱فرضیهای تحقیق۱۰

۵-۱-۱فرضیه اصلی۱۰

۵-۱-۲فرضیه های فرعی۱۰

۶-۱تعاریف متغیرها۱۰

۶-۱-۱تعریف مفهومی۱۰

۶-۱-۲تعاریف عملیاتی۱۱

فصل دوم ادبیات تحقیق۱۲

۲-۱مقدمه۱۳

۲-۲شبکه های اجتماعی۱۳

۲-۲-۱تحلیل شبکه های اجتماعی۱۳

۲-۲-۲امارهای شبکه های اجتماعی۱۵

۲-۳-۳قابایت های شبکه های اجتماعی۱۷

۲-۲-۴ شبکه های اجتماعی در ایران۱۸

۲-۲-۵علل گرایش نوجوانان به اینترنت  ۳۰

۲-۲-۶اینترنت وخانواده   ۳۱

۲-۲-۷مزایای شبکه های اجتماعی از دیدگاه کلی۳۳

۲-۲-۸پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی۳۷

۲-۲-۹دلایل روانشناختی گرایش به شبکه های اجتماعی  ۴۰

۲-۲-۱۰کاربران فعال شبکه های اجتماعی۵۱

۲-۲-۱۱کاربران غیر فعال  شبکه های اجتماعی  ۵۳

۲-۳سلامت روان  ۵۵

۲-۳-۱مفاهیم سلامتی ۵۸

۲-۳-۲مفهوم سلامت روان ۵۸

۲-۳-۳تاریخچه سلامت روان  ۶۰

۲-۳-۴سلامت روانی در اسلام ۶۱

۲-۳-۵تحولات وگسترش اختلالات روانی ۶۲

۲-۳-۶اهداف سلامت روان  ۶۳

۲-۳-۷نظریه های سلامت روان ۶۴

۲-۳-۸ملاک های سلامت روان۶۷

۲-۳-۹پیشگیری های سلامت روان۶۹

۲-۳-۱۰بهداشت روانی در دوره نوجوانی۷۰

۲-۳-۱۱بهداشت روانی در خانواده  ۷۰

۲-۳-۱۲سلامت روان در دانشجویان۷۱

۲-۴ارتباطات میان فردی ۷۲

۲-۴-۱ارتباط۷۳

۲-۴-۲ارتباط میان فردی۷۵

۲-۴-۳موانع ارتباط میان فردی ۷۷

۲-۴-۴اجزای مهارت میان فردی ۷۹

۲-۴-۵راهکارها برای تقویت روابط بین فردی ۷۹

۲-۴-۶انواع روابط بین فردی ۸۱

۲-۴-۶-۱ارتباط کلامی ۸۱

۲-۴-۶-۲علایم ارتباط غیر کلامی ۸۳

۲-۴-۷عوامل موثر بر روابط بین فردی ۸۴

۲-۵پیشینه تحقیق۸۶

۲-۵-۱پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور۸۶

۲-۵-۲-پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور۹۱

۲-۶چارچوب نظری۹۶

فصل سوم (روش شناسی پژوهشی۹۸

۱-۳مقدمه۹۹

۲-۳روش تحقیق۹۹

۳-۳جامعه آماری۹۹

۴-۳نمونه وروش نمونه گیری۱۰۰

۵-۳روش اجرا۱۰۰

۶-۳ابزار اندازه گیری۱۰۱

۷-۳روش تجزیه وتحلیل۱۰۳

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها۱۰۴

مقدمه۱۰۵

۱-۴توصیف دادها۱۰۵

فصل پنجم۱۱۶

۵-۱مقدمه۱۱۷

۵-۲-یافته ها۱۱۷

۵-۳نتیجه گیری۱۲۲

۵-۴محدودیتهای تحقیق۱۲۵

۵-۵پیشنهادهای کاربردی۱۲۶

۵-۶پیشنهادهای پژوهشی۱۲۷

منابع۱۲۸

منابع خارجی۱۳۵

فهرست جداول

جدول۱-۴-وضعیت شرکت کنندگان بر حسب جنسیت۱۰۵

جدول۲-۴ وضعیت شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی۱۰۶

جدول۳-۴ وضعیت شرکت کنندگان بر حسب سطح تحصیلات۱۰۷

جدول۴-۴-خلاصه شاخص های توصیفی۱۰۸

جدول۵-۴-ماتریس همبستگی بین متغیرها۱۰۹

جدول۶-۴-خلاصه تحلیل رگرسیون همزمان پیش بینی سلامت روان۱۱۰

جدول ۷-۴-خلاصه ضرایب رگرسیون پیش بین سلامت روان ۱۱۰

جدول۸-۴-خلاصه تحلیل رگرسیون چند متغیره ۱۱۳

جدول۹-۴-خلاصه تحلیل رگرسیون همزمان پیش بین خود کار امدی۱۱۴

جدول۱۰-۴-خلاصه ضرایب رگرسیون پیش بینی خود کار امدی۱۱۴

۱-۱مقدمه

بهداشت روانی یا سلامت روان همان قدرت سازگاری فرد با محیط واطرافیان است. همچنان که از جسم خود مراقبت می کنیم از  روح خود نیز باید مراقبت نماییم تا زندگی بهتری داشته باشیم. ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و کنارآمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساسی بهداشت روانی است. جوامع مختلف سعی می کنند تا سیاست های مربوط به بهداشت روانی را سازماندهی کنند. اصل کلی در این تلاش سالم سازی محیط فردی و اجتماعی است که افراد جامعه را در بر می‌گیرد.(میلانی۷۳)

در دنیای پر ارتباط امروز به لحاظ کمی وکیفی،شبکه های اجتماعی محبوبترین بخش های فضای مجازی برای عموم مردم می باشند ازانجایی که کاربران شبکه های اجتماعی معمولا ناشناخته هستند دربعد سلامت روان میتوانند آسیب ها جبران ناپذیر برفرد وارد نمایند ازجمله تضعیف سلامت روان، نقض حریم خصوصی افراد، تضیف مهارتهای اجتماعی، اعتیاد به شبکه های مجازی برخوردار باشد. عوامل مؤثر در بهداشت روانی را می توان به دو دسته،عوامل فردی همچون ژنتیک،مهارتهای یادگیری، مهارتهای زندگی، اعتماد به نفس، قدردانی ، باورها واعتقادات فردی،  لذت بردن از زندگی،  نداشتن کشمکش،  تغذیه،  عدم اعتیاد، که اینها عوامل فردی تاثیر بر سلامت روانی است  و عوامل اجتماعی، خانواده، مدرسه وجامعه تقسیم کرداز آنجا که انسان نمی تواند به طور انفرادی زندگی کند و خود را از تأثیرات دیگران بدور نگاه دارد به همین سبب بهداشت و سلامت روانی فرد تحت تأثیر عوامل اجتماعی نیز هست از عوامل تعیین کننده سلامت روان بهره مندی از حمایت های اجتماعی به معنای اقدامهای کمکی در شرایط سخت زندگی برای نوع بشر است که شامل تواناییهای شخصی شناخت موقعیتها ودانستن چگونگی برقراری مناسبات اجتماعی وشناخت عوامل دردسرساز میباشد . از اینرو به عنوان عوامل مهم در بهداشت روانی محسوب می شوند . اساس رفتار بشر تحت تأثیر یاد گیریهای محیطی است که از دوران کودکی آغاز می شود . اگر خانواده ،مدرسه و اجتماع با ارزشهای صحیح حاکم وظایف خود را بر آوردن نیازهای گوناگون کودک به خوبی انجام دهند موفقیت فرد در زمان بلوغ و بزرگسالی افزایش می یابد.(ایرانلو۹۰)

به طور کلی منشأ بسیاری از اختلالهای روانی ناکامیهاو تعارض هایی هستند که برای شخص اهمیت دارند ولی او از حل آنها عاجز است . شرایط فشارزای محیطی ،ناکامی فرد و سازگاری اجتماعی و وقایعی که موجب استرس می شوند در پیدایش بیماریهای روانی نقش مهمی دارند . زندگی آدمی هیچگاه به دور از مشکلات نیست و موانع متعددی گاه اورا از رسیدن به هدفهایش باز می دارند . راه و روش طبیعی برای از بین بردن این موانع و یاغلبه آنها این است که فرد بر تلاش و کوشش خود بیفزاید   ناکامیهای طولانی مدت موجب فشار روانی خواهند شد وعوامل محیطی که شامل طیف وسیعی از حقوق مدنی، سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی فرد را در بر می گیرد میتواند بر سلامت روان تاثیر بگذارد(مرعشی۷۶)

در ابتدا این فصل شبکه های اجتماعی بیان گردیده و سپس به آمارهايي دربارة شبکه هاي اجتماعي پرداخته شده است. در ادامه سلامت روانی  و نظریه های مرتبط با آن موردبررسی قرار گرفته و در ادامه روابط بین فردی  و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشینه داخلی و خارجی بیان شده است

۲-۲ شبکه هاي اجتماعي

۲-۲- ۱  مفهوم شبکه‌هاي اجتماعي

شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با این که عمر خیلی زیادی ندارند، به خوبی توانسته اند جای خود را در زندگی مردم باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت، در شبکه های اجتماعی مجازی کنار هم گرد آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند. شبکه های اجتماعی، نقش پررنگی در دنیای امروز دارند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. این سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیرگذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده به مراتب نقش بیشتر و مهم تری را در زندگی بازی خواهند کرد(الکس، به نقل از کیا و نوری مزدآبادی،۱۳۹۱).

پیشنهاد: پیشینه شبکه های اجتماعی و نظریه ها (پیشینه پژوهش)

شبکه های اجتماعی، یکی از انواع رسانه های اجتماعی به شمار می روند. رسانه های اجتماعی در سال های اخیر در زندگی آنلاین و آفلاین کاربران اینترنتی، آن چنان تأثیرگذار بوده اند که شکل های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه های جدید تأثیر پذیرفته است. امروزه رسانه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده اند. شبکه های اجتماعی بخشی از رسانه های اجتماعی هستند که با اهداف مختلفی ایجاد شده و کاربران بسیار زیادی را به خود جذب کرده اند. امروزه بعضی از شبکه های اجتماعی با سرویس هایی که ارائه می دهند و با کاربری هایی که دارند، خود به یک رسانه خبری تبدیل شده و اثرات عمیقی بر وقایع مختلف در دنیای واقعی گذاشته اند؛ به خصوص بر زندگی افرادی که در آن عضو هستند. به عبارت ساده تر، یک شبکه اجتماعی، سایت یا مجموعه سایتی است که به کاربرانی که دوست دارند علاقمند ی ها، افکار و فعالیت های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم با آنان به اشتراک بگذارند این مکان را می دهد. شبکه های اجتماعی به خصوص آن هایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند مکان هایی در دنیای مجازی هستند که مردم خود را به طور خلاصه معرفی می کنند و ارکان برقراری ارتباط بین خود و هم فکرانشان را در زمینه های مختلف مورد علاقه فراهم می کنند(همان)

بالغ بر يک قرن است که مردم، شبکه اجتماعي مجازي را براي اشاره‌هاي ضمني به مجموعه روابط پيچيده ميان افراد در سيستم‌هاي اجتماعي در تمامي مقياس‌ها از روابط بين فردي گرفته تا بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌دهند. بارنس (۱۹۴۵)[۱] براي نخستين بار از اصطلاح قاعده‌مند براي مشخص کردن الگوهايي از رشته‌ها استفاده کرد که مفاهيم را مشخص مي‌کنند و به صورت رايج توسط عوام و دانشمندان علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد: گروه‌هاي محدود(مانند:قبايل و خانواده‌ها) و طبقات اجتماعي (مانند: جنسيت و قوميت)(لينتون[۲]، ۲۰۰۶).

تحلیل شبکه‌هاي اجتماعي از طريق احکام نظري و روش‌ها و تحقيق‌هاي مربوط به آن از يک صنعت ضمني به معبري تحليلي براي پارادايم‌ها تغيير يافته‌است. برهان‌هاي تحليلي از کل گرفته تا جزء؛ از ساختار گرفته تا روابط و افراد، از اخلاق گرفته تا رفتار، همگي شبکه‌هاي سراسري را مورد بررسي قرار مي‌دهند که در آن‌ها، همه رشته‌ها شامل روابط ويژه‌اي در ميان جمعيت ِتعريف شده‌اند و يا شبکه‌هاي فردي را مورد بررسي قرار مي‌دهندولمن[۳]، (۱۹۸۸)

گرايش‌هاي تحليلي متعددي تحلیل شبکه‌هاي اجتماعي را تميز مي‌دهند: هيچ فرضي وجود ندارد که گروه‌ها، بلوک‌هاي بناکننده اجتماع هستند. اين معبر براي مطالعه سيستم‌هاي اجتماعي با محدوديت کمتر باز است از اجتماعات غيرمحلي گرفته تا لينک‌هاي درون وبگاه‌ها(لينتون، ۲۰۰۶).

تحلیل شبکه‌هاي اجتماعي علاوه بر سروکار داشتن با اشخاص(افراد، سازمان‌ها، ايالات) به عنوان واحد هاي گسسته تحليل، برروي چگونگي ساختار رشته‌ها که اشخاص و روابط ميان آن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد نيز تمرکز مي‌کند. تحلیل شبکه‌هاي اجتماعي چشم انداز متناوبي را ايجاد مي‌کند که در آن افراد نسبت به ارتباطات و رشته‌هاي ميان آن‌ها در شبکه از اهميت کمتري برخوردار است. اين معبر ايجاد شده‌است تا براي توضيح بسياري از پديده‌هاي جهان واقعي مفيدواقع شود، اما مجال کمتري براي نمايندگي ‌هاي فردي باقي مي‌گذارد تا توانمندي‌هاي فردي شان روي موفقيت تأثيرگذار باشد زيرا بخش زيادي از اين توانمندي‌ها درون ساختار شبکه باقي مي‌ماند(عاملی، ۱۳۸۹).

شبکه‌هاي اجتماعي براي بررسي چگونگي تأثيرات متقابل ميان تشکيلات، توصيف بسياري از اتصالات غيررسمي که مجريان را به يکديگر متصل مي‌کند، نيز مورد استفاده قرار گرفته‌است و در اين زمينه‌ها نيز به خوبي برقراري ارتباطات فردي ميان کارمندان در سازمان‌هاي مختلف عمل مي‌کند. شبکه‌هاي اجتماعي نقش کليدي در موفقيت‌هاي تجاري و پيشرفت‌هاي کاري ايفا مي‌کنند. شبکه‌ها راههايي را براي شرکت‌ها فراهم مي‌کند که اطلاعات جمع‌آوري کنند، از رقابت بپرهيزند و حتي براي تنظيم قيمت‌ها و سياست‌ها با هم تباني کنند(واسرمن[۴]، ۱۹۹۴).

[۱] Bar nes-1

. Linton-2

-۳٫ Wellman

. Wasserman10

۲-۳ سلامت روان

۲-۳-۱ مفاهیم سلامتی

معنای لغوی سلامتی کامل بودن است. این واژه در زبان های انگلوساکسون از ریشه ای گرفته می شود که واژه های کامل، بی عیب[۱]و مقدس[۲] هم از آن گرفته شده اند(حسینی،۱۳۸۱).

به نظر اریکسون[۳] سلامتی در کمال است که گاه به صورت تمامیت، وحدت و یا کمال «خود» تعریف شده است. به نظر اریکسون فرد سالم از خصایصی برخوردار است:۱- اعتماد به خویشتن و اعتماد به دیگران۲- توانایی کنترل خویش و احساس و اینکه می تواند خود را کنترل کند۳- توانایی پذیرش مسئولیت۴- شایستگی و مهارت۵- داشت هویت واحد و روشن۶- توانایی برقراری صمیمانه با دیگران۷- توانایی راهنمایی دیگران به خلاق بودن۸- پذیرفتن خود بعنوان یک شخص واحد آنچنان که هست(شعاری نژاد ،۱۳۸۱).

ویکتور فرانکل[۴] می‌گوید اشخاص سالم از ویژگیهایی برخوردارند که عبارتند از: ۱٫ در انتخاب عمل شان آزادند۲- شخصاً مسئول هدایت زندگی و گرایشی هستند که برای سرنوشت خود برمی‌گزینند۳٫ بر زندگی شان تسلط آگاهانه دارند ۴٫ در زندگی معنای مناسب خود یافتند ۵٫ به آینده می نگرند و به هدفها و وظایف آتی عمل می کنند(خوشدل، ۱۳۷۹).

پیشنهاد: سلامت روانی و نظریه های آن (پیشینه پژوهش)

سلامتی را می توان در مفهوم های زیر بررسی نمود:

الف) مفهوم زیست پزشکی: سلامت به طور نسبی به عنوان «عدم بیماری» در نظر گرفته می شود و اگر کسی بیمار نباشد سالم محسوب می شود.

ب) مفهوم بوم شناختی: مفهوم بوم شناختی فرضیه جالبی را پیش کشیده و سلامت را به عنوان تعادل پویا بین انسان و محیط زیست و بیماری را به صورت بدی تنظیم وجود انسان با محیط زیست در نظر می گیرد. (حیدری و محمودی،۱۳۸۷).

انجمن بهداشت روانی امریکا افراد سالم را با سه خصوصیت عمده زیر معرفی می کنند:

 1. افراد سالم از لحاظ روانی احساس راحتی می کنند. خود را آنگونه که هستند می پذیرند، از استعدادهای خود بهره مند می شوند و بیشترین بهره را از آنان می برند. آنها درمورد عیوب جسمانی و ناتوانی های خود شکیبا بوده و از آن ناراحت نمی شوند. افراد مورد اشاره دیدگاهی واقع گرایانه دارند و دشواری های زندگی را سهل می انگارند. آنها وقت کمی را در نگرانی، ترس، اضطراب و یا حسادت سپری می کنند، اغلب آرامند و نسبت به عقاید تازه گشاده رو هستند و دارای طیب خاطر و طبعی شوخ هستند و اعتماد به نفس بالایی نیز دارند. آنها از حضور در جمع لذت می برند، اما به تنها بودن نیز اهمیت نمی دهند و وحشتی از آن ندارند. شاید مهمتر از همه ی این ها برخوردار از سیستم ارزش هستند که از تجربه شخصی شان سرچشمه می گیرد.
 2. افراد سالم احساس خوبی نسبت به دیگران دارند. آنها می کوشند تا دیگران را دوست بدارند و به آنان اعتماد کنند و تمایل دارند دیگران نیز آنها را دوست داشته باشند و به آنها اعتماد نمایند. چنین افرادی قادرند که با دیگران روابط گرمی داشته باشند و این روابط را ادامه دهند. آنها با احساس یکی بودن با جامعه، نسبت به دیگران احساس مسئولیت می کنند.
 3. افراد سالم قدرت روبرو شدن با نیازمندی های زندگی را دارند. این افراد معمولا نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می کنند و با مشکلات با همان شیوه که رخ می دهد برخورد می کنند. آنها در مورد آنچه که می توانند انجام دهند، دارای پندارهای واقع گرا هستند، بنابراین آنها تا آنجا که ممکن است محیط خود را شکل می دهند و تا جایی که ضرورت دارد با آن سازگار می شوند. از تجارب بنیادین زندگی لذت می برند، اما هرگز شیفته ی خود نمی شوند. آنها به بررسی تجارب و تبادل با دنیای خارج از خود می پردازند و بیشترین تلاش خود را صرف آنچه که انجام می دهند می کنند و پس از آن نیز احساس خرسندی نصیب شان می شود(بنی جمال و احمدی، ۱۳۷۰).

بلاستر[۵]جامعه شناس انگلیسی در کتابی که در زمینه ارزیابی سلامت در سال۱۹۹۰ نوشته است، بر این چند نکته درباره ی سلامت به طور کلی تاکید داشته است(ترکان، کبیر و حاکمی، ۱۳۸۶).

 1. سلامت مفهومی چند بعدی[۶]است. فرد ممکن است از یک نقطه نظر سالم و از نقطه نظر دیگر در شرایط بیماری قرار داشته باشد. بسیاری از افراد ممکن است علی رغم اینکه به مشکلات و بیماری های متعدد دچار باشند(نظیر پادرد، میگرن، مشکل دید، افسردگی …) خود را همچنان سالم به حساب بیاورند. ممکن است فرد بیماری جسمانی مشخصی نداشته باشد اما به دلیل ناخرسندی روحی- روانی، خود را بیمار تلقی کند.
 2. تعریف از سلامت بهنجار می تواند در بردارنده ی میزان معینی از علائم یا نشانه های بیماری باشد که به جنس یا تجربه ی فرد با هنجارهای اجتماعی در افراد تفاوت پیدا می کند. در واقع اینکه فردی بگوید هیچ نشانه ای از بیماری ندارد غیرعادی تلقی می شود.

۲-۴ ارتباطات میان فردی[۱]

۲-۴-۱ ارتباط

در دهه های اخیر توجه به بحث ارتباط و ارتباطات باعث شده که تعابیر و تعاریف گوناگونی از این مفهوم ارائه شود. تفاوت ها و اختلاف ها در این اظهارنظرها و تعاریف بیشتر ناشی از انتظاراتی است که رشته های مختلف از دیدگاه نظری با موضوع ارتباط برخورد داشته‌اند. شاید بتوان گفت ارسطو اولین اندیشمندی باشد که برای نخستین بار ارتباط را چنین تعریف کرده است:« ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران»(ارنسون[۲]، ترجمه شکرکن،۱۳۸۶).

کارل هاولند(۲۰۰۶)[۳]در کتاب ارتباط اجتماعی می نویسد:«ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال یک محرک (معمولاعلامت بیانی) از یک فرد(برقرارکننده ارتباط) به فرد دیگر(گیرنده پیام) به منظور تغییر رفتار».

به نظر اسمیت(۲۰۰۴)[۴]« ارتباط فراگرد انتقال اطلاعات، احساسات، حافظه ها و فکرها در میان مردم است».

ارتباط از مؤلفه های اصلی زندگی اجتماعی است. هنگامی که ارتباطی را برقرار می کنیم دو خواسته اصلی داریم: ۱)تولید احساسات مثبت و ۲) رسیدن به هدف. ارتباط زمانی مؤثر است که هر دو طرف به خواسته های خود برسند. شاید روابط بین فردی تنها عاملی است که می توان در آن دو برنده داشت.

نگاهی اجمالی به تعاریف موجود از ارتباط این سه سوال را به وجود می آورد: ارتباط چیست؟ در ارتباط چه چیزی منتقل می شود؟ شرط لازم برای ایجاد ارتباط چیست؟ این سوالات نشان دهنده این موضوع است که بین صاحب نظران علوم ارتباطات در تعریف ارتباط یک وحدت رویه و یکسانی دیده نمی شود. برخی آن را یک عمل انسانی، برخی یک روش و کارکرد و بعضی فراگرد دانسته اند. در این که چه چیزی منتقل می شود نیز این اختلاف عقیده به چشم می خورد. به عقیده عده ای این پیام است که منتقل می شود و برخی معتقدند این حافظه، مظاهر فکری و ایده است که منتقل می شود و در نهایت کسانی نیز هستند که شرط ایجاد ارتباط را اقناع دیگران، همانندی و اشتراک دو فکر می دانند. اما با توجه به تعاریف مطرح شده از سوی محققان و اندیشمندان حوزه علوم ارتباطات تعریف ارائه شده از طرف دکتر مهدی محسنیان راد(۹۴) به نظر تعریفی جامع می باشد. به عقیده دکتر مهدی محسنیان راد اساس و پایه مباحث ارتباط بر این تعریف استوار است که« ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده مشروط بر اینکه در گیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود»(همان).

پیشنهاد: نظریه های روابط بین فردی(پیشینه پژوهش)

باید توجه داشت که در ارتباطات فقط پیام های کلامی مبادله نمی شود بلکه پیام های غیرکلامی مثل اشاره، حرکات و … نیز نقش دارند.

ارتباط یک فرایند است.( هولی و کالابرس(۱۹۸۵)[۵] ارتباط را فرایند ارسال و دریافت پیام می دانند. ولی از دیدگاه فیسک و گادی نست[۶](۲۰۰۳)  مولفه های فرایند ارتباط عبارتند از: برقرارکنندگان ارتباط، پیام، رسانه، کانال، سروصدا، فیدبک و بافت.

 1. برقرارکنندگان ارتباط(ارتباط گران): در مدل های قبلی ارتباط یک منبع و یک گیرنده وجود داشت و زمانی که منبع پیامی به گیرنده ارسال می کرد فرایند ارتباط صورت می پذیرفت. اما اخیرا محققان و پژوهشگران متوجه شده اند که ارتباط گران به طور همزمان هم فرستنده پیام هستند و هم گیرنده آن.
 2. پیام: افکار، ایده ها یا پاسخ های ما به شرایط درونی خویش که قصد ابرازشان را داریم.
 3. رسانه: شیوه خاص انتقال پیام می باشد.
 4. کانال: مجرای انتقال پیام می باشد. فیسک عنوان می کند امواج نوری، صوتی، رادیویی و کابل ها می توانند پالس های نوری با انرژی الکتریکی را حمل کنند.
 5. سر و صدا: سر و صداها مزاحمت های صوتی می باشند که در عمل ارتباط خلل ایجاد می نماید و به نحوی باعث تحریف پیام می شود که خود نوعی پارازیت در اختلال ارتباط می باشد.
 6. فیدبک یا بازخورد: قبل از بازخورد پیام باید توجه داشت هنگامی که پیام معنی هایی را در ذهن گیرنده متجلی می نماید گیرنده پس از تفسیر و ارزیابی این معانی، پس فرست خود را می سازد و این پس فرست ها را می توانیم در جریان صحبت با دیگران دریافت نماییم(مثل تکان دادن سر) یعنی قبل از انجام فیدبک در جریان ارتباط هنگامی که فرستنده پیام موفق به دریافت پس فرست می شود از چگونگی برخورد گیرنده با پیام آگاهی پیدا می کند. مجموعه پس فرست ها به عنوان یک پیام تلقی می شوند و گاهی گیرنده ممکن است جلوی ارسال پس فرست های خود را بگیرد که در این حالت خود سانسوری رخ داده است. که البته در این صورت فرستنده موفق به دریافت پس فرست گیرنده نمی شود. حال بازخورد یا فیدبک زمانی انجام می گیرد که پس فرست دریافتی در فرستنده تفسیر و ارزیابی می شود و در ادامه ی رمزگذاری و پیام سازی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین می توان گفت در بازخورد ابتدا باید معانی متجلی شده در اثر پیام تفسیر و ارزیابی شود، سپس پس فرست ها برای فرستنده ارسال گردد و بعد پس فرست ها به وسیله فرستنده پیام دریافت و تفسیر و ارزیابی گردد تا نتیجه آن در ادامه ارتباط مورد استفاده قرار گیرد. به نظر آندروش[۷](۲۰۰۴) بازخورد شنونده برای گوینده بسیار مفید است، چرا که گیرنده می تواند براساس این بازخورد نتیجه را با نیت اصلی و اولیه خود مقایسه کند. [۸]فیتس و پاسنر(۲۰۰۶) معتقدند که فیدبک سه شیوه تاثیرگذار بر رفتار را دارد که عبارتند از: آگاه سازی ما از نتایج عملکردمان، انگیزاندن افراد برای ادامه برخی اعمال خاص، تقویت رفتارها
 7. بافت:تعامل در درون چارچوب های به هم مرتبط روی می دهد.۱٫ موقعیت جغرافیایی و محیط اطراف ما ۲٫ زمان ۳٫ رابطه سه عنصر مهم در بافت های تعامل به شمار می آیند(شاهینی،۱۳۹۲).

ارتباط یک تبادل است. امروزه محققانی مانند مایرز ماهیت ارتباط را پویا و متغیر می دانند و به تاثیر و تاثر ارتباط گران بر یکدیگر در یک سیستم دو سویه تاکید دارند. از دیگر ویژگی های ارتباط هدفمندی آن است. طرفین ارتباط هدف هایی دارند که می خواهند نتیجه مطلوبی بدست آورند و همین هدفمندی نیروی محرکه ارتباط می گردد. از ویژگی های مهم ارتباطات چندبعدی بودن آن است. پیام ها به ندرت به صورت جداگانه و مجزا مبادله می شود. به عقیده واتزلاویک[۹] (۱۹۸۸)فرایند ارتباط در دو سطح مجزا ولی به هم مرتبط روی می دهد. سطح اول محتوا می باشد مثل صحبت کردن درباره یک فیلم و سطح دوم شکل و ظاهر ارتباط می باشد. تعامل کنندگان ارتباط با انتخاب موضوع بحث(محتوا) و با انتخاب کلمات، شکل های ابراز، لهجه ها، سرعت گفتار و رفتارهای غیرکلامی به «ارائه خود» یا « کنترل برداشت» می پردازند. از سوی دیگر ارتباط مقاصد منطقی هم دارد زیرا مقاصد، میزان پیوند، جایگاه و قدرت طرفین را مشخص می کند

۱۴۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۴۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه بررسي رابطه بين ...


11000 تومان 1 ۱۵ تیر ۱۳۹۶
s

چکیده در این پژوهش به بررسی ...


10000 تومان 0 ۲۹ دی ۱۳۹۵
s

پایان نامه اخوت و همدلی ...


15000 تومان 0 ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
s

مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه ...


7000 تومان 0 ۹ خرداد ۱۳۹۶

دیدگاه ها