.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

دانلود پرسشنامه دوستی های متقابل حجازی و ظهره وند (۱۳۸۰)

دانلود پرسشنامه دوستی های متقابل حجازی و ظهره وند (۱۳۸۰)

برای اندازه گیری دوستی های متقابل دانش آموزان از پرسش نامه حجازی و ظهره وند(۱۳۸۰) که برای سنجش کیفیت دوستی های متقابل طراحی شده است، استفاده گردید. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه چهار گزینه ای(اصلا=۱؛      کمی=۲؛          تا حدودی=۳؛ زیاد=۴)است که گویه های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

پرسشنامه توسط حجازی و ظهره وند(۱۳۸۰) بر روی دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان های دولتی شهر شیراز اجرا و از روایی مطلوبی برخودار بود. همچنین پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ(۷۰/۰=α) تأیید گردید. پایایی پرسشنامه در این پژوهش به روش آلفای کرانباخ،۸۶/۰ بدست آمد.

 

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود پرسشنامه انگیزش درونی imi ...


10000 تومان 16 23 آوریل 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -