.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

دانلود پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (۱۹۸۷) ۶۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (۱۹۸۷) ۶۰ گویه ای

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو در سال ۱۹۸۷ برای ارزیابی استرس شغلی فرد در شش بُعد: ۱- بار کاری نقش ۲- بی­کفایتی نقش ۳- دوگانگی نقش، ۴- محدوده نقش، ۵- مسئولیت و ۶- محیط فیزیکی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای ۶۰ سؤال است. نمره­گذاری این پرسشنامه بر مبنای طیف ۵ درجه­ای لیکرت به این شرح است، از هیچگاه برابر ۱ امتیاز، گاهی برابر ۲ امتیاز، اغلب برابر ۳ امتیاز، معمولاً برابر ۴ امتیاز و بیشتر اوقات برابر با ۵ امتیاز در نظر گرفته شده است (اسپیو و اسپوکان، ۱۹۹۸). دامنه نمرات این پرسشنامه بین ۶۰ تا ۳۰۰ در نوسان است که نمرات بالاتر آزمودنی در این پرسشنامه نشان­دهنده میزان بالای استرس فرد است.

شریفیان و همکاران در سال ۲۰۰۶ روایی محتوایی این پرسشنامه را بسیار مطلوب گزارش کردند و پایایی پرسشنامه به شیوه بازآزمایی در سطح رضایت­بخش محاسبه گردید و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز برابر با ۸۹/۰ محاسبه و گزارش شده است.همچنین پایایی پرسشنامه استرس شغلی در پژوهش حاضر و با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۱/۰ بدست آمد.

مبانی نظری استرس شغلی (پیشینه پژوهشی استرس شغلی) فصل دوم پایان نامه

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

مقیاس ادراک کودک از تعارض ...


5000 تومان 0 ۴ تیر ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -