.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

دانلود پایان نامه شبکه های توزیع برق، پروژه رشته برق

دانلود پایان نامه شبکه های توزیع برق، پروژه رشته برق

چکیده

صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال فوق توزیع و توزیع به سرمایه گذاری های زیاد و بلند مدت نیاز دارد و بخش از توان اقتصادی کشور را بخود معطوف می کند و از طرفی قسمت عمده ای از انرژی در شبکه ایران بدلایل فراوان و تحت تاثیر عوامل مختلف به هدر می رود . این امر ضمن به هدر دادن سرمایه های ملی موجب مشکلات عدیده دیگری نیز می شود . در این امر راستا به منظور . دستیابی به شناخت و روشهای کاهش تلفات انرژی و توان الکتریکی ، و سمیناری تحت عنوان  اولین سمینار تحخصصی کاهش تلفات در سمینار و نظرات کارشناسی شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو ارائه می گردد .

شرح مقاله

افزایش سریع مصرف برق و بار مورد نیاز از یکطرف و تامین ان تنها از طریق گسترش نیروگاهها و شبکه برق رسانی از طرف دیگر ، سبب می شود منابع اقتصادی و انسانی بطور وسیع به بخش برق اختصاص یابد که این امر منجر به کمبود منابع فوق در سایر بخش های اقتصادی می شود . همچنین عدم کیفیت عرضه برق و زمان بر بودن احداث و واحدهای تولید و انتقال  برق ، مانع تامین تقاضای فزاینده انرژی الکتریکی در کوتاه مدت و بلند مدت می گرددو در منیجه کمبود برق ، توسعه اقتصادی و اجتماعی را مختل می سازد . برای رهایی از این معضل و با توجه به مشکلات موجود برای سرمایه گذاری در تولید ان/زی الکتریکی بهتر است که متخصصین امر در جهت کاهش تلفات انرژی در شبکه برق ایران اقدام نموده و به هر نحو ممکن در این زمینه چاره جوئی کنند .

بر اساس اماری موجود ، کل تلفات سال ۷۱ در شبکه ایران ۷۶۰۱ میلیون کیلو وات ساعت بوده و درصد تلفات ۹/۱۳% تعیین شده بالغ بر ۶۳۷ میلیارد ریال بوده است و همچنین بر اساس آمار فوق و با توجه به ضریب بار و ضریب تلفات و انرژی مصرف شده ، توان تلف شده در پیک بار نزدیک به ۲۲۰۰ مگاوات بدست می آید که رقم قابل توجهی است  . کشورهای هستند که تلفات خود را به نزدیک ۵% و حتی زیر آن رسانیده اند و این نشان می دهد که با توجه ، به مسئله تلفات وشناخت عوامل ایجاد تلفات و یافتن را هها و روشهای مناسب برای جلوگیری از تلفات می توان در این زمینه گامههای موثر و مهمی برداشت . برای رسیدن به این امر مهم سمیناری در کرمانشاه و در همین رابطه تشکیل شد که در ادامه مقاله به بررسی بیشتر نتایج ان می پردازیم .

فهرست مطالب

فصل اول

بررسی تلفات انرژی الکتریکی در شبکه ایران     ۱۳

چکیده :   ۱۴

شرح مقاله :          ۱۵

۱ – تعریف تلفات :             ۱۶

۲ – اجزا تلفات :    ۱۷

۳ – عوامل تشدید تلفات :      ۱۷

۴–روش های کاهش تلفات :   ۱۹

۵-روش های اندازه گیری تلفات :         ۲۱

۶ – عوامل مؤثر در ایجاد خطا در لوازم اندازه گیری :       ۲۲

۷– اثرات مثبت ناشی از نصب خازن و جبران کننده ها :     ۲۳

۸ – مدلهای ارائه شده جهت محاسبات :  ۲۵

۹ – استفاده غیر مجاز از برق :          ۲۶

۱۰- پیشنهادات :    ۳۰

۱۱– نتیجه گیری : ۳۳

کاهش تلفات تا حد استاندارد ، هدفی مجهول و دست نیافتنی : ۳۴

چکیده :   ۳۴

مقدمه :    ۳۵

۱ – مشخصه های مهم مصرف  :        ۳۶

۱– ۱ پیک بار :    ۳۶

۲-۱ ولتاژ:           ۳۷

۳ – ۱ انرژی انتقالی :         ۳۷

۴-۱ ضریب بار:    ۳۷

ماهیت کار :          ۳۹

زمانبندی وقوع پیک بار :      ۴۰

– تلفات توان انرژی :          ۴۱

– آیا تلفات توان دو خط مشابه برابرند : ۴۱

ولتاژ :    ۴۱

ضریب قدرت :      ۴۲

درجه حرارت هادی  :          ۴۲

اثر مجموعه :        ۴۳

۴ – عوامل مؤثر در تلفات انرژی :      ۴۵

۵– تلفات استاندارد :            ۴۷

۶ – نتیجه گیری :   ۴۸

بررسی تلفات در شبکه های برق و پیشنهاد روشنائی جهت کاهش آن:   ۴۹

چکیده :   ۴۹

شرح مقاله :          ۵۰

تلفات در پست های تبدیل :     ۵۲

تلفات کرونا :        ۵۳

تلفات در پست :     ۵۳

بررسی تلفات در شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف :   ۵۴

نتیجه :    ۵۹

تنظیم ولتاژ و توان راکتیودر شبکه های توزیع با توجه به مسائل اقتصادی :        ۶۰

چکیده :   ۶۰

۱ – مقدمه :          ۶۱

شرح مقاله :          ۶۲

۳ – استفاده از تنظیم کننده ای ولتاژ:     ۶۳

۴ – جایابی بهینه خازن :      ۶۶

۱ – ۴ – خازن گذاری با بانکهای ۴۵۰:            ۶۸

۲ – ۴ – خازن گذاری با بانکهای ۶۰۰ :           ۶۸

۵ – بررسی فیدرها در سالهای آتی :     ۷۲

فصل دوم

اطلاع ولتاژ القائی در شبکه های توزیع هوائی :    ۷۵

چکیده :   ۷۲

– مطالعه یک شبکه نمونه     ۷۶

روش پیشنهادی :    ۸۰

ارزیابی جدول شماره دو :     ۸۰

بحث تئوریک :      ۸۱

نتیجه :    ۸۳

اولویت بندی شرایط اضطراری هنگام اضافه بار و افت ولتاژ در شبکه :           ۸۴

چکیده:    ۸۴

شرح مقاله :          ۸۴

نتایج عددی :         ۹۲

نتیجه :    ۹۳

کاربرد خازن های ثابت و اتوماتیک جهت تنظیم ولتاژ د رشبکه توزیع :            ۹۷

چکیده :   ۹۷

مقدمه :    ۹۸

شرح مقاله :          ۹۸

تعیین محل بهینه خازن در فیدر شعاعی :            ۹۹

نتیجه گیری :         ۱۰۵

بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی :         ۱۰۶

چکیده:    ۱۰۶

– مقدمه   ۱۰۷

تصحیح کننده ولتاژ ترانسفور ماتوری    ۱۰۸

تصحیح کننده ولتاژ راکتیو  TSR  /  TSC  :         ۱۱۰

نتیجه:     ۱۱۲

فصل سوم

بررسی اثرات منابع ایجاد هارمونیک ها روی توان مصرفی بار:        ۱۱۴

چکیده :   ۱۱۴

مقدمه :    ۱۱۵

مدلسازی شبکه و ترکیب بار:              ۱۱۷

نحوه کار برنامه و نتایج حاصله :         ۱۲۰

نتیجه گیری :         ۱۲۲

تاثیر هارمونیک های جریان بر زمان عمل رله های شبکه های توزیع :            ۱۲۴

چکیده مقاله :         ۱۲۴

شرح مقاله :          ۱۲۵

آزمایش اول :        ۱۲۷

آزمایش دوم :        ۱۲۹

آزمایش سوم :        ۱۳۰

نتیجه گیری :         ۱۳۱

قدردانی و ذکر :     ۱۳۲

وضعیت موجود و آینده هارمونیک در شبکه های توزیع:      ۱۳۴

چکیده :   ۱۳۴

-مقدمه :   ۱۳۵

اندازه گیری و بررسی هارمونیکها :      ۱۳۶

اندازه گیری هارمونیکها در فیدر های تحت مطالعه :          ۱۳۹

مدلسازی فیدرها و بررسی اعوجاج هارمونیکی ولتاژ در آینده :          ۱۴۳

نتیجه گیری و پیشنهادات :     ۱۴۶

استاندارد حدود مجاز هارمونیکها در سیستم برق ایران        ۱۴۷

چکیده :   ۱۴۷

مقدمه :    ۱۴۷

منابع تولید هارمونیک :        ۱۴۸

– منابع تولید هارمونیکها :     ۱۴۹

اثرات سوء هارمونیکها:        ۱۵۰

روشهای حذف هارمونیکها:    ۱۵۱

استاندارها و مقررات کشورهای مختلف در مورد هارمونیکها :          ۱۵۲

محاسبه اعوجاج هارمونیکی چند مشترک :          ۱۵۶

روش ارزیابی مشترکین جدید تولید کننده هارمونیک:          ۱۵۶

توجیه اقتصادی خازن در شبکه های توزیع:         ۱۵۸

چکیده :   ۱۵۸

۱ – شرح مقاله :     ۱۵۹

حاصله از ظرفیت آزاد شده :   ۱۶۰

منابع حاصل از کاهش تلفات انرژی :    ۱۶۲

منابع حاصل از کاهش افت ولتاژ :        ۱۶۳

منابع حاصله از ظرفیت آزاد شده فیدر :             ۱۶۵

عابد مالی حاصله از بهبود ولتاژ:         ۱۶۶

منافع کل حاصله از کاربرد خازن ها :   ۱۶۷

برنامه کامپیوتری خازن گذاری :         ۱۶۸

نتیجه :    ۱۷۱

فصل چهارم

نصب بهینه خازن های موازی در سیستمهای توزیع:           ۱۷۳

چکیده :   ۱۷۳

مقدمه :    ۱۷۴

کاهش تبفات انرژی :           ۱۷۴

نتیجه گیری :         ۱۸۲

تعیین ضریب قدرت اقتصادی بر اساس خازن گذاری در شبکه توزیع شرکت      ۱۸۱

چکیده :   ۱۸۱

– مقدمه :             ۱۸۲

فرضیات :            ۱۸۳

روش محاسبه :      ۱۸۵

نتایج محاسبه:        ۱۸۷

تعیین بهینه ظرفیت و محل نصب خازن در سیستمهای توزیع:            ۱۸۹

چکیده :   ۱۸۹

شرح مقاله :          ۱۸۹

محاسبات ریاضی جهت تعیین بهینه محل نصب خازن :        ۱۹۰

نتیجه :    ۲۰۲

۲۱۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

 

۱۷۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :,
royalit

محصولات مرتبط
s

اصول انبارداري- 50 صفحه word؛ ...


7000 تومان 0 ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
s

پایان نامه بررسی عوامل موثر ...


15000 تومان 0 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

مقاله کنترل کننده های دور ...


7000 تومان 0 ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -