.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

دانلود پاورپوینت علفهای هرز

علفهای هرز :

علف‌های هرز ایران بسیار متنوع و از تیره‌ها یا خانواده‌های مختلف‌اند. گیاه هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین‌های کشاورزی رشد می‌کند و با رقابت با گیاه اصلی به کشت لطمه می‌زند. بنابراین گیاه هرز بی مصرف یا ماهیتا مضر نیست بلکه از نظر کشاورزی هرز به‌شمار می‌رود. بسیاری از گیاهانی که در اینجا نام برده می‌شوند مصرف خوراکی و علوفه‌ای و داروئی و تزئینی هم دارند.

تقسیم بندی علف‌های هرز از روی ویژگیهای ساقه

nعلفی‌ها

nبوته‌ای‌ها

nدرختچه‌ای‌ها

nشبه درختچه‌ای یا خشبی‌ها

nشبه درختی‌ها و درختان

تقسیم بندی ساقه از روی محیط زندگی

nساقه گیاهان دولپه‌ای علفی

nساقه گیاهان تک لپه‌ای

nساقه‌های تغییر شکل یافته

nساقه‌های هوایی خزنده

nساقه‌های زیرزمینی

nساقه‌های پیچان یا پیچکها

nساقه‌های برگ نما

nساقه‌های گوشتی

nساقه‌های خارنما

انواع علف هاي هرز گندم :

انواع علف هاي هرز گندم
صفحه S06 روستا (جنوبي) ، شماره سريال ۱۷۲۱۱ ، تاريخ انتشار ۸۷۱۲۰۷
علف هاي هرز مزارع گندم به دو دسته پهن برگ و باريك برگ تقسيم مي شود.
الف- علف هاي هرز پهن برگ
علف هاي پهن برگ به دو دسته علف هاي هرز يكساله و دايمي تقسيم مي شود. علف هاي هرز يكساله مانند: كيسه كشيش، خردل وحشي، گندمك، مياگرام، شلمي، ازمك، شقايق، خاك شير و ماشك.
علف هاي هرز دايمي مانند: شيرين بيان، خار شتر، تلخه و پيچك صحرايي.
– علف هاي هرز باريك برگ
بيشتر علف هاي هرز باريك برگ مزارع گندم متعلق به تيره گندميان (گرامينه) بوده و در مراحل ادامه رشد شباهت زيادي به گندم دارند.
عمده ترين آن ها شامل يولاف وحشي، علف خوني، چچم، دم روباهي كشيده، جوموشي، علف پشمكي و چاودار است.
– روش هاي كنترل علف هاي هرز مزارع گندم
كنترل علف هاي هرز به دو طريق زراعي و شيميايي امكان پذير است.

ب- كنترل زراعي

مناسب ترين روش كنترل علف هاي هرز انجام عمليات زراعي است كه با روش هاي زير امكان پذيراست:
– رعايت تناوب زراعي مانند كشت گندم پس از گياهان وجيني (آفتابگردان، ذرت، حبوبات، نباتات علوفه اي)
– شخم به موقع در سال آيش قبل از به گل رفتن علف هاي هرز يكساله در اوايل بهار
– رعايت تراكم مناسب مزرعه گندم
– استفاده از بذر خالص و عاري از بذرهاي علف هاي هرز (بذر مادري بذر گواهي شده)
– هيرم زمين قبل از كاشت با يك يا دو بار آبياري و شخم زمين
– كنترل مكانيكي (در مزارعي كه آلوده به علف هاي هرز كله اي است مي توان به صورت مكانيكي آن ها را معدوم كرد.)
– عدم استفاده از كود دامي تازه (به دليل فراواني بذر علف هاي هرز زنده در آن) و استفاده از كود دامي كهنه و پوسيده.
ج- كنترل شيميايي
كنترل شيميايي در صورتي انجام مي شود كه مزرعه داراي آلودگي بيش از اندازه معين باشد.
نكات مورد توجه در اين روش عبارتند از:
– نوع علف كش بايد با توجه به شناخت دقيق علف هاي هرز استفاده شود.
– ميزان و زمان مناسب سم پاشي مدنظر قرار گيرد.
– نوع سم پاشي و نازل با توجه به امكانات و وسعت مزرعه تعيين شود.
سم پاش پشتي با عرض كار ۵/۱ متر به ميزان ۳۰۰ ليتر محلول در هر هكتار با وسعت كم قابل استفاده است.
سم پاش پشتي تراكتور بوم دار با عرض هشت تا ۱۲ متر و نازل هاي تي جت با سرعت سه تا شش كيلومتر در ساعت درمزارع بزرگ تر كاربرد دارد. بايد دقت شود كه ارتفاع سم پاش از سطح زمين ۵۰ سانتي متر براي كنترل شيميايي علف هاي هرز باريك برگ مي توان از علف كش هاي ايلوكسان (۵/۲ ليتر در هكتار) پوماسوپر (۲/۱ ۸/۰ ليتر در هكتار)، تاپيك (۹/۰ ۶/۰ ليتر در هكتار) و آونج (چهار ليتر در هكتار) استفاده كرد.
براي كنترل شيميايي علف هاي هرز پهن برگ از علف كش هاي گرانستار (۲۰ ۱۵ گرم در هكتار) و پاردنر (۵/۲ ۲ ليتر در هكتار) استفاده مي شود.

n

ب- كنترل زراعي

مناسب ترين روش كنترل علف هاي هرز انجام عمليات زراعي است كه با روش هاي زير امكان پذيراست:
– رعايت تناوب زراعي مانند كشت گندم پس از گياهان وجيني (آفتابگردان، ذرت، حبوبات، نباتات علوفه اي)
– شخم به موقع در سال آيش قبل از به گل رفتن علف هاي هرز يكساله در اوايل بهار
– رعايت تراكم مناسب مزرعه گندم
– استفاده از بذر خالص و عاري از بذرهاي علف هاي هرز (بذر مادري بذر گواهي شده)
– هيرم زمين قبل از كاشت با يك يا دو بار آبياري و شخم زمين
– كنترل مكانيكي (در مزارعي كه آلوده به علف هاي هرز كله اي است مي توان به صورت مكانيكي آن ها را معدوم كرد.)
– عدم استفاده از كود دامي تازه (به دليل فراواني بذر علف هاي هرز زنده در آن) و استفاده از كود دامي كهنه و پوسيده.
ج- كنترل شيميايي
كنترل شيميايي در صورتي انجام مي شود كه مزرعه داراي آلودگي بيش از اندازه معين باشد.
نكات مورد توجه در اين روش عبارتند از:
– نوع علف كش بايد با توجه به شناخت دقيق علف هاي هرز استفاده شود.
– ميزان و زمان مناسب سم پاشي مدنظر قرار گيرد.
– نوع سم پاشي و نازل با توجه به امكانات و وسعت مزرعه تعيين شود.
سم پاش پشتي با عرض كار ۵/۱ متر به ميزان ۳۰۰ ليتر محلول در هر هكتار با وسعت كم قابل استفاده است.
سم پاش پشتي تراكتور بوم دار با عرض هشت تا ۱۲ متر و نازل هاي تي جت با سرعت سه تا شش كيلومتر در ساعت درمزارع بزرگ تر كاربرد دارد. بايد دقت شود كه ارتفاع سم پاش از سطح زمين ۵۰ سانتي متر براي كنترل شيميايي علف هاي هرز باريك برگ مي توان از علف كش هاي ايلوكسان (۵/۲ ليتر در هكتار) پوماسوپر (۲/۱ ۸/۰ ليتر در هكتار)، تاپيك (۹/۰ ۶/۰ ليتر در هكتار) و آونج (چهار ليتر در هكتار) استفاده كرد.
براي كنترل شيميايي علف هاي هرز پهن برگ از علف كش هاي گرانستار (۲۰ ۱۵ گرم در هكتار) و پاردنر (۵/۲ ۲ ليتر در هكتار) استفاده مي شود.

royalit

محصولات مرتبط
s

پاورپوینت مکانیزم و سیستم های ...


10000 تومان 9 11 آوریل 2017
s

پاورپوینت محيط صنعت و تحليل ...


9000 تومان 3 21 آوریل 2017
s

پاورپوینت سم مارهای سمی و ...


4000 تومان 44 18 آوریل 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -