.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی (پیشینه پژوهشی)

دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی اصطلاحی است که در برابر واژه‌های بی‌رمقی روانی، از توان افتادگی، تحلیل قوا، فرسودگی کاری، تحلیل رفتن و برخى تعاریف دیگر نهاده شده است، ولی به نظر می‌رسد بیشتر مترجمان و محققان، واژه فرسودگی یا فرسودگی شغلی را به‌عنوان معادل فارسی Burnout ترجیح داده‌اند (شهابی،۱۳۹۵).

برخی ازروانشناسان(راسل[۱]،۱۹۹۹؛ آررا و ایریت[۲]،۱۹۹۱ و دیوروکس[۳]،۲۰۰۹) در خصوص فرسودگی شغلی معتقدند که فرسودگی پاسخی به استرس هیجانی مزمن و شامل ۳ مؤلفه است:

  1. فرسودگی هیجانی و یا جسمی، ۲٫ کاهش بازده شغلی ۳٫ مسخ شدید هویت(مهاجر،۱۳۹۴).

مازلاک، شافلی و لیتر[۴](۲۰۰۱) فرسودگی شغلی را نوعی اختلال  می‌دانند که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی ایجاد می‌شود و شش عامل سازمانی را در ایجاد فرسودگی شغلی مؤثر دانسته‌اند: حجم زیاد کار، میزان مهارت عملکرد بر کار، پاداش کم، نداشتن ارتباط اجتماعی، تبعیض در محیط کار، تضاد بین ارزش‌های فرد و محیط کار.

بعضى نیز، فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی می‌دانند که به دلیل فشارمداوم و مکرر هیجانی ناشی از برخورد فشرده و درازمدت با مراجعان به وجود  می‌آید(کلفدر، پاور و ولز[۵]،۲۰۰۱).

فدای و دمیر[۶](۲۰۱۰) معتقدند اساس پدیده فرسودگی شغلی به فشار روانی شغل برمی‌گردد و این پدیده پاسخی است به تعاملات مکرر و شدید به محیط فشارزا. عوامل فشارزای محیط کار به‌طورشایان توجهی با سلامت افراد در ارتباط‌اند و می‌توانند اختلالات و بیماری‌های مختلف جسمی و روانی درفرد ایجاد کنند. فشارهای روانی ناشی از شغل ازجمله استرس می‌تواند سبب عوارض جسمی،روانی و رفتاری برای فرد شود، سلامت وی را به مخاطره بیندازد، اهداف سازمانی را تهدید کند و به کاهش عملکرد فرد منجر شود.

فرسودگی شغلی درواقع پیامد نهایی استرس و فشار روانی ناشی از کار است که روابط فردی، شغلی و سازمانی را درگیر می‌کند(ملتزر و هاکابای[۷]،۲۰۰۴).


فهرست

مبانی نظری فرسودگی شغلی

تعریف فرسودگی شغلی

ماهیت فرسودگی شغلی

رابطه فرسودگی شغلی با استرس شغلی

تفاوت فرسودگی شغلی با افسردگی

رضایت شغلی در برابر فرسودگى شغلى

نشانه‌های فرسودگی شغلی

پیامدهای فرسودگی شغلی

عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی

تأثیرگذاری نوع شغل بر فرسودگی شغلی

منابع فارسی

منابع انگلیسی


بخشی از منابع (تعداد رفرنسهای کامل: ۱۱۸ عدد)

ابراهیم‌زاده، مریم. ۱۳۹۴٫ رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سیستم های مغزی-رفتاری با اضطراب در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد قزوین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.

آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور.۱۳۸۷٫ آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

اصغر نژاد، علی اصغر؛ بوالهری، جعفر؛ شاه محمدی، داوود؛ و لایقی، هوشمند.۱۳۸۰٫ بررسی پایایی با روش بازآزمایی و هنجاریابی آزمون های سلامت روان، خشم و حمایت اجتماعی. شبکه تحقیقات سلامت روان.

بحری، ب؛ باج، ن؛ مقیمیان، م؛ عطارباشی، م؛ و قرچه، م.۱۳۹۴. بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سلامت روانی در حرفه مامایی و پرستاری. مجله دانشکده پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. ۹(۱):۹۹-۱۰۴٫

Aftab, N,. Ali Shah,A,. and  Mehmood, R,.(2012). Relationship of self-efficacy and Burnout amonge Physicians. Academic Research International. Vol. 2, No. 2, March 2012.pp539-548.

Antonak, R. F., Livens, H. and Antonak, C. (2013) .A review of research on psychosocial adjustment to impairment in persons with traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 8:87- 100.

Averill, J. R. (2008). Studies on anger and aggression: implications for theories of emotions. American psychologist, 38, 1145-1160.

Bandura, A. (2001). Guide for constructing Self- Efficacy scales. StandFord: StandFord University. Guide. John Wiley And Sons ltd.

۱۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری فراشناخت (پیشینه پژوهشی ...


19000 تومان 0 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

مبانی نظری آسیب‌پذیری لرزه ای ...


20000 تومان 0 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
s

مبانی نظری بازی درمانی (پیشینه ...


23000 تومان 11 ۲۳ دی ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -