.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی (جزوه نظریه های روان درمانی)

جزوه نظریه های روان درمانی

تعریف روان درمانی

روان درمانی کاربرد آگاهانه و عمدی روش های بالینی و مواضع میان فردی به دست آمده از اصول روان شناختی تثبیت شده به منظور کمک کردن به افراد است تا رفتارها، شناخت ها، هیجان ها، و یا ویژگی های شخصیتی دیگر خود را در مسیرهایی که شرکت کنندگان در درمان آن را مطلوب می دانند تغییر دهد.

ارزش نظریه

اصطلاح نظریه چندین معنی دارد:

۱- نظریه در مصرف رایج آن، با عمل، تجربی نگری یا واقعیت مقایسه می شود

 ۲- نظریه در معافل علمی، عموماً به صورت یک رشته اظهارات که برای توضیح دادن  داده ها در زمینه ای خاص مورد استفاده قرار می گیرند، تعریف می شود

 ۳- در روان درمانی، نظریه دیدگاه با ثباتی دربارۀ رفتار انسان آسیب شناسی روانی و مکانیزم های تغییر درمانی است.

 متخصصان بالینی بدون داشتن نظریه یا نظام روان درمانی هدایت کننده، مخلوقات آسیب پذیر و گم گشته ای خواهند بود. نظریه روان درمانی پدیده های بالینی را توصیف، اطلاعات محدود می سازد، سازمان می دهد و در مجموعه ی از دانش منسجم ادغام می کند که به برداشت ما اولویت می دهد و درمان ما را هدایت می کند.

درمان ها الزاما برداشت اساسی متخصص بالینی از آسیب، سلامتی، واقعیت، فرایند و درمان پیروی می کنند. متخصصان بالینی خوب انعطاف پذیرند و نظریه های خوب، قابلیت کاربرد گسترده ای دارند.

وجوه اشتراک درمان ها

وجوه اشتراکی که بیش از همه دربارۀ آن اتفاق نظر وجود دارد: ۱- انتظارات مثبت مراجعان، ۲- رابطۀ درمانی تسهیل کننده ۳- اثر هاوثورن

انتظارات مثبت

هر چه مراجعان بیشتر انتظار داشته باشند که درمان مؤثر واقع می شود، نتیجه آن بهتر می شود. برخی منتقدان باور دارند که روان درمانی چیزی نیست جز فرایند تأثیرگذاری. انتظارات مراجع قطعاً به موفقیت درمان کمک می کند، انتظار بالا و مثبت، اثر بخشی درمان ها را افزایش می دهد. بالغ بر یک سوم نتایج روان درمانی موفقیت آمیز را می توان به اعتقاد عمیق شفادهنده و بیمار به اثربخشی درمان نسبت داد.

رابطۀ درمانی

روان درمانی اصولاً نوعی رابطۀ میان فردی است.

عامل رابطه درمانی و برقرار کردن اتحاد درمانی نیرومند از تمام عوامل مشترک قوی تر است همواره به عنوان یکی از عوامل تعیین کنندۀ اصلی موفقیت روان درمانی بوده است.

بیشترین نوسان در نتیجۀ درمان به علت عوامل از پیش موجود مربوط به مراجع، مانند انتظار تغییر و شدت اختلال اولین است. رابطۀ درمانی دومین سهم، و روش درمانی خاص، سومین سهم را در تغییر برعهده دارند.

درمان های رفتاری رادیکال، برای رابطۀ بین مرجع و درمانگر اهمیت چندانی قائل نیستند و در درمان های شناختی، رابطۀ بین متخصص بالینی و مراجع یکی از پیش شرط های لازم برای پیشروی درمان است لذا مراجع قبل از اینکه بتواند در فرایند تغییر شرکت جوید، باید به درمانگر اعتماد کرده و با او همکاری کند و درمان فرد مدار راجزر،رابطۀ درمانی را به صورت فرایند ضروری در نظر می گیرد که تغییر را ایجاد می کند.

اثر هاوتورن

در تحقیقات کلاسیک هاوتورن دربارۀ تأثیر نورپردازی بهتر بر تولید کارخانه، معلوم شد که آزمودنیها صرفاً به دلیل اینکه مورد مشاهده قرار داشتند و توجه اضافی به آنها می شد. بازدهی خود را افزایش دادند. اینگونه بهبود به علت بالا رفتن روحیه، تازگی، و احترام است که افراد در اثر توجه دیگران به آنها احساس می کنند پدیده ای که به اثر هاوتورن معروف شده است.

یکی از وجوه اشتراک در تمام درمان های روانی ـ اجتماعی این است که درمانگر به مراجع توجه خاص می کند. چند سال پژوهش نشان می دهد که توجه می تواند عامل مشترک نیرومندی در درمان باشد.

ویژگی های مشترک دیگر

درمانگر صمیمی؛ الهام بخش و از لحاظ اجتماعی تأیید شده؛ فرصتی برای تخلیۀ هیجانی؛ فراگیری و تمرین رفتارهای تازه؛ کندوکاو «دنیای درونی» بیمار؛ تلقین؛ و یادگیری میان فرضی.

سل گارفیلد اظهار می دارد که تقریباً در تمام درمان ها، مکانیزم های تغییر در رابطۀ درمانی، تخلیه هیجانی، توضیح و تعبیر، تقویت، حساسیت زدایی، روبرو کردن با مشکل و مهارت آموزی ریشه دارند.

عوامل خاص

روان درمانی به عنوان یک رشته، احتمالاً با ادغام کردن نیروی عوامل مشترک با کاربردهای عوامل خاص پیشرفت خواهد کرد.

فرایندهای تغییر

ورطۀ وسیعی از نظریه های روان درمانی و تعداد بی نهایتی فنون خاص وجود دارد که مدل میان نظری، این ورطۀ درمانی را به تعداد قابل کنترلی فرایند تغییر کاهش می دهد.

فرایندها عبارتند از اینکه چگونه افراد در روان درمانی و بین جلسات درمان تغییر می کنند. این فرایندها به لحاظ نظری، از بررسی مقایسه ای نظریه های روان درمانی اصلی به دست آمدند.


فهرست

فصل اول

تعریف روان درمانی

«فصل دوم»

درمان روان کاوی

فصل سوم»

نظریه های روان پویشی

«فصل چهارم»

درمان های وجودی

«فصل پنجم»

درمان های فرد مدار

«فصل ششم»

درمان های تجربی(درمان گشتالتی و درمان متمرکز بر هیجان)

«فصل هفتم»

درمان های میان فردی

«فصل هشتم»

درمان های مواجهه ای

«فصل نهم»

«فصل دهم»

درمان‌های شناختی

«فصل یازدهم»

«فصل دوازدهم»

درمان های سیستمی

۹۸۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

خلاصه فصول نظریه های شخصیت ...


8000 تومان 170 22 آوریل 2017
s

مقدمه طی بیست سال گذشته سطح ...


10000 تومان 0 23 جولای 2020

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -