.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

حقوق نرم(مبانی نظری) پیشینه پژوهشی و فصل دوم پایان نامه

حقوق نرم(مبانی نظری) پیشینه پژوهشی و فصل دوم پایان نامه


فهرست

مبانی حقوق نرم ۱۴

۱-۲مفهوم حقوق نرم و عناصر آن ۱۵

۲-۲ عناصر شناسی حقوق نرم ۱۷

۲-۲-۱ وجود قواعد رفتاری ۱۷

۲-۲-۲ نبود وصف الزام آوری ذاتی ۱۷

۲-۲-۳ انتخاب آگاهانه قالب حقوق نرم ۱۸

۲-۲-۴ وجود قدرت نرم و تاثیرگذاری عملی ۱۸

۲-۲-۵ داشتن ماهیت برون سازمانی ۱۹

۲-۲-۶ داشتن قالب زبانی خاص و معین ۲۰

۲-۳ حقوق نرم و مفاهیم مشابه ۲۰

۲-۳-۱ عرف و حقوق بین الملل عرفی ۲۰

۲-۳-۲ اصول کلی حقوق ۲۱

۲-۳-۳ حقوق عرفی بازرگانی ۲۲

۲-۴ ایرادات مطرح شده پیرامون حقوق نرم، مبانی و تحلیلی و پاسخ های پیرامون حقوق نرم ۲۳

۲-۴-۱ متناقض بودن اصطلاح «حقوق نرم» و خلط مفهوم حقوق و اخلاق ۲۳

۲-۴-۲ دموکراتیک نبودن حقوق نرم مومشروعیت نداشتن ضوابط ۲۵

۲-۴-۳ ناکارآمدی حقو نرم و نادیده گرفتن مزایای حقوق سخت ۲۵

۲-۵ تلاش برای پاسخ دادن به ایرادها ۲۶

۲-۵-۱ تفکیک حقوق از اخلاق ۲۶

۲-۵-۲ حقوق نرم و مسئله مشروعیت ۲۸

۲-۵-۳ مزایای حقوق نرم و مقایسه آن با حقوق سخت: ۲۸

۲-۶ نمونه هایی از مصادیق حقوق نرم ۳۱

۲-۶-۱ توصیه نامه ها ۳۱

۲-۶-۲ اسناد پیشنهادی ۳۱

۲-۶-۳ اسناد سبز ۳۲

۲-۶-۴ اسناد سفید ۳۳

۲-۶-۵ نقشه راه ۳۳

۲-۶-۶ شیوه تعامل آزاد ۳۴

۲-۶-۷ توافق های شرافتی ۳۶


۱-۲ مفهوم حقوق نرم و عناصر آن

اگرچه از نظر تاریخ مشخص نیست چه کسی اصطلاح حقوق نرم را اختراع کرده، این نکته مسلم است که حقوق بین الملل عمومی و روابط میان دولت‌ها اولین خاستگاه بروز و استفاده از این اصطلاح بوده است. در یک تقسیم بندی کلی روابط دولت‌ها یا بر اساس انعقاد معاهدات و اسناد الزام آور رسمی شکل می‌گیرد که با طی تشریفات و شرایط شکلی متدرج در متون قانونی تنظیم شده و از نظر حقوقی الزام آور قلمداد می‌شود و یا با استفاده از اسنادی که از نظر حقوقی نیروی الزام آوری ندارند و اعتبار و قوت اجرایی آن‌ها تنها در عمل بروز می‌کند. این انعطاف و نبود وصف ایجاد الزام حقوقی موجب گردید اسناد اخیر با عنوان «حقوق نرم» (Soft Law) شناخته شوند و در مقابل، اسناد رسمی بر اساس وصف جزمیت و لزوم متابعت از آن‌ها به «حقوق سخت» (Hard Law) مشهور گردند (Shelton, 2008, P. 3L). اگرچه تقابل وصف نرم و سخت در نمونه‌های دیگر نیز به کار گرفته شده.[۱] به نظر می‌رسد رایج‌ترین زمینه استفاده از این وصف در خصوص حقوق است. اصطلاح حقوق سخت و تحلیل مبانی آن چندان با اشکال روبرو نشد، زیرا قانون و قراردادهای رسمی به عنوان مهم‌ترین مصادیق حقوق سخت از دیرباز در مطالعات حقوقی ارزیابی و بررسی شده است. اما مفهوم حقوق نرم و بررسی علل تاثیرگذاری آن از آغاز با چالش بسیار مواجه شد. با این همه، رشد روزافزون استفاده از این نوع اسناد حقوقی در کنار تقویت مبانی تحلیل آن موجب گردید اعتبار آن به رسمیت شناخته شود. برای نمونه می‌توان به ماده ۲۴۹ معاهده اتحادیه اروپا اشاره کرد که طبق آن نهادهایی چون کمیسیون و شورای اروپا صلاحیت تدوین اسناد حقوق نرم را دارند.[۲]

ابهام موجود در حقوق نرم موجب شده است تعاریف متعددی از آن ارائه شود تا جایی که برخی از مولفان بیان کرده‌اند. ارائه تعریفی جامع و در عین حال مورد اتفاق از حقوق نرم غیرممکن است.

نویسنده ای دیگر با اذعان به اینکه موضوع مهم و چالش برانگیز، تحلیل جایگاه و اعتبار ضوابط حقوق نرم به عنوان ضوابطی حقوقی است و نه تعریف و تمایز مفهومی آن از حقوق سخت، بیان می‌کند حقوق نرم قواعد رفتاری است که به مرحله الزام آوری حقوقی نرسیده است، اما در تحلیل و بررسی موضوعات مختلف حقوقی مؤثر است. در این دیدگاه اگرچه مصادیق و نمونه‌های حقوق نرم متعدد و بسیار مختلف است. اما وجه اشتراک آن‌ها قصد و اضعان مبتنی بر الزام آور نبودن حقوقی از یک سو و برخوردای از تأثیر عملی و ضریب نفوذ بالا در رفتار گروه هدف از سوی دیگر است. (Morth, 2004, p. 6) در برخی از تالیفات، با تاکید بر حقوق بین الملل عمومی بیان شده، حقوق نرم هر نوع سند مکتوب بین المللی غیر از معاهدات آن است که شامل اصول، استانداردها و یا سایر اظهاراتی است که با وجود نداشتن شکل و قالب حقوقی مشخص، امکان پیش بینی رفتار کشورها در آینده را فراهم می‌کند. (L. Shelton, Op. cit., p. 4) اگرچه مجموع تعاریف پیش گفته می‌تواند تا حدودی در تبیین ماهیت حقوق نرم مؤثر باشد، به نظر می‌رسد هیچ یک از آن‌ها را نتوان به عنوان تعریف جامع چذیرفت. برای مثال برخلاف آنچه برخی نویسندگان بیان کرده‌اند ضمانت اجرای معیاری قطعی برای تمیز قائل شدن میان حقوق نرم و سخت نیست. زیرا گاهی ضوابط حقوق سخت نیز ضمانت اجرای مشخصی ندارند.

۲۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری امید به زندگی ...


13300 تومان 1 ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری بررسی مسکن مهر ...


20000 تومان 0 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
s

مبانی نظری درگیری شغلی (پیشینه ...


16500 تومان 2 ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -