.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن

مقاله انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن (۹۰ صفحه Word)

 فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه     ۲
بیان مسئله     ۴
اهداف تحقیق     ۵
اهمیت وضرورت تحقیق     ۶
فرضیات     ۷
تعریف واژگان اساسی     ۸

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه     ۱۱
پیشینه تحقیق     ۱۲
الف : پیشینه عملی    ۱۲
ب :پیشینه نظری    ۱۳

فصل سوم : روشهای تحقیق

مقدمه     ۱۴
روشهای مورد استفاده در تحقیق     ۱۵
بیان فنون گردآوری اطلاعات وتوضیح آن ها   ۱۷

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه    ۱۹
فرضیه۱: کاربرد انرژی هسته ای درپزشکی     ۲۱
رادیوایزوتوپ ها چه موادی هستند و چه کاربردهای دارند     ۲۲
روشهای تولید رادیوایزوتوپ ها     ۲۳
کاربرد رادیوایزوتوپ ها     ۲۴
کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در تشخیص   ۲۵
رادیو ایزوتوپ ها درتعیین تومور   ۲۶
رادیو ایزوتوپ های تولیدی از طریق راکتور هسته ای   ۲۷
ترکیبات نشان دار از چه راهی تولید ودرچه مواردی استفاده میشود   ۳۱
رادیوداروها چیستند     ۳۲
تصویر برداری هسته ای چگونه انجام می گیرد    ۳۶
عمر سنجی باکربن ۱۴ چگونه است    ۳۷
روش ها و فنون مورد استفاده در پزشکی هسته ای چیست      ۳۷
مقدمه    ۳۹
فرضیه ۲: کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی و رشته های وابسته    ۴۰
تاریخچه     ۴۱
کاربردهای ایزوتوپ هادر کشاورزی    ۴۴
بهبود خصوصیات ژنتیکی گیاه      ۴۵
تنوع گیاهان پرورش یافته    ۴۵
مطالعه با رادیو فسفر    ۴۶
ریشه کنی حشرات وکنترل حشرات موزی    ۴۹
کاربرد های پرتو فراوری    ۴۹
پرتوفرآوری مواد غذایی     ۵۰
پرتو دهی مواد غذایی    ۵۱
کارببرد در زمین شناسی    ۵۲
مقدمه    ۵۴
فرضیه ۳: کاربرد انرژی هسته ای در صنعت    ۵۵
کاربرد انرژی هسته ای در صنعت    ۵۶
اندازه گیری ضخامت ورق ها و قطعات فلزی    ۵۷
مطالعه فلزات در صنایع    ۵۹
جذب وپراکندگی تابش    ۶۰
اندازه گیری ضخامت     ۶۱
اندازه گیری سرعت    ۶۱
کنترل کیفی    ۶۲
استفاده به عنوان حساسه    ۶۲
تغییر در ویژگی های مواد    ۶۲
چند مثال کاربردی در صنعت    ۶۳
زنجیره واپاشی رادیو اکتیو     ۶۵
چرخه ی سوخت     ۶۶

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه     ۶۸
نتیجه گیری     ۶۹
مشکلات تحقیق     ۷۰
پیشنهادات     ۷۱
منابع و مآخذ     ۷۲

منابع و مأخذ

۱)  آینی نو – کارل ، سی ینو – برندا (فیزیک در خدمت علم بهداشت) ترجمه علی اصغر تک الو ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپ اول ۱۳۷۲٫

۲)  اسوت – رابرت، اسمیت  – ریچارد ، پرایس – جک (شیمی عمومی با نگرش کاربردی) جلد ۱ ترجمه علی سیدی، مرتضی خلیلی . ناشر : مؤسسه فرهنگی فاطمی چاپ چهارم ۱۳۸۴٫

۳)     بهورز – محمد علی (مقدمه ای بر فیزیک پزشکی) ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپ اول

۴)     عزیزی – ذبیح الله (اشعه x و رادیو اکتیو) ناشر : شرکت سهامی مرداد ۱۳۶۴

۵)     قریب – احمد (پیدایش و کاربردهیا علوم و فناوری هسته ای) ناشر : سازمان انرژی اتمی ایران، چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۴٫

۶)  نیلوفری-قدسی،نیلوفری-پرویز (اتم در خدمت کشاورزی ومنابع ایران)ناشر :انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی چاپ اول۱۳۶۳

۷)  وایت – رزنفلدوا  (مروری بر تکنولوژی پزشکی هسته ای ) ترجمه حسین مزدارانی ناشر : انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی چاپ اول ۱۳۸۴

۸)  هریس – راندی ( فیزیک نوین) ترجمه سید هاشم تقوی رضوی زاده؛ دکتر محمد حسین طیرانی، ناشر : دانشگاه امام رضا مشهد ، چاپ اول ، ۱۳۸۴٫

۹)     مکاتبه واندیشه

 مقدمه

          در این فصل شما را از هدف و اهمیت و ضرورت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این که، ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم.

درخت دانش زیر شما را در دنبال کردن این فصل کمک خواهد کرد:

 بیان مسئله

انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن

اما باید دانست منظور از انرژی هسته ای چیست و چه کاربردهایی دارد که در فصل های آتی به این مسئله خواهیم پرداخت.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق دست یابی به آگاهی در زمینه ی انرژی هسته ای و بررسی روش های صلح آمیز استفاده از آن است. در زمانی که کشورهای قدرت طلب استفاده از انرژی هسته ای را حق خود می دانند لازم است که ما در این زمینه اطلاعات کسب کنیم و گامی در جهت این مهم برداریم تا کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی در حال توسعه مطرح شود. با توجه به این که کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی باید اطلاعاتی در زمینه ی تمام علوم داشته باشد پس لازم است جوانان و نوجوانان ما نیز از این انرژی و کاربرد آن در تمام زمینه ها از جمله: کشاورزی، صنعت و پزشکی اطلاعاتی داشته باشند. ما نیز بر خود دانستیم تا ذره ای از این علم که مانند دریایی است را گرد آوریم و در اختیار هم نوعانمان قرار دهیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در جهانی که روز به روز پیشرفته تر و ماشینی تر می شود دانستن علم روز دنیا موضوعی بس حیاتی است چرا که اگر اندکی کوتاهی کنیم از قافله جا مانده ایم و هیچ وقت بدان
نمی رسیم پس باید وقت را غنیمت شمرد و همگام بود با گذشت زمان و پیشرفت های روز دنیا. بنابراین به عنوان نسل جوان کشوری در حال پیشرفت بر خودمان لازم دانستیم تا اطلاعاتی درباره جدیدترین علم دنیا در کشورمان یعنی فناوری هسته ای اطلاعاتی کسب کنیم و در این راه قدم نهیم و با توکل بر خدای متعال فعالیت در این زمینه را آغاز کنیم تا بتوانیم به عنوان آیندگان کشور باعث پیشرفت کشورمان ایران شویم.

فرضیات تحقیق

 ۱-     کاربرد انرژی هسته ای در پزشکی

۲-    کاربرد انرژی هسته ای درکشاورزی و رشته های وابسته

۳-   کاربرد انرژی هسته ای در صنعت

مقـدمه

هر کاری راه و روش مخصوص به خود را دارد. تحقیق هم از این قاعده مستثنی نیست. این کار روش های مخصوصی دارد که در این فصل به بیان آنها پرداخته ایم. روش های مورد استفاده ما هم در این فصل بیان شده است تا خواننده با فکری روشن تر خواندن خود را ادامه دهد.

روشهای مورد استفاده در تحقیق

روشهای کلی و عمومی تحقیق عبارتند از:

الف: تجربه و آزمایش             ب: مشاهده                ج: پرس و جو            د: مطالعه.

ممکن است در تحقیق از یک یا دو یا هر چهار روش متناسب با موضوع تحقیق استفاده شود.

الف) تجربه و آزمایش بیشتر در موضوعاتی که مربوط به رشته ی تجربی است مورد استفاده قرار می گیرد.

ب) مورد دوم یعنی مشاهده به طور مستقیم جمع آوری می شود. مثلاً در مورد تحقیق درباره ی یک بنای تاریخی، مکان جغرافیایی می توان از این روش استفاده نمود. ما از این روش به دلیل محدود بودن امکانات و عدم وقت کافی استفاده نکردیم.

ج) پرس و جو که خود به دو بخش مصاحبه و پرسش نامه تقسیم می شود. در روش اول باید سؤالات از قبل آماده باشد و از شخص مصاحبه شوند، وقت بگیریم و هدف مصاحبه را برای او مشخص کنیم. که ما از این روش برای مصاحبه با اساتید مختلف مربوط به موضوع تحقیق خود استفاده کردیم.

روش دوم بیشتر در مواردی استفاده می گردد که بخواهیم با افراد زیادی مصاحبه کنیم و برای بهینه سازی وقت از پرسش نامه استفاد می کنیم. ما این روش را متناسب با تحقیق خود ندیدیم و از آن استفاده نکردیم.

د) مطالعه، پژوهشگر موضوع خود را انتخاب می کند و به جستجو در منابع مختلف
می پردازد که این جستجو ممکن است کتابخانه ای باشد.

در روش کتابخانه ای (که بسته به هر کتابخانه شیوه ی جستجو متفاوت است) با پژوهش در کتب، منابع علمی و دیگر مآخذ در محدوده ی کتاب و کتابخانه و آن چه به این فضا مربوط است و (مانند استفاده از ابزارهای نوین اطلاع رسانی) به بررسی موضوع تحقیق پرداخته می شود. ما بیش از نیمی از تحقیق خود را از روش فوق در کتابخانه های مختلف بهره بردیم.

۹۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۹۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

بررسی تأثیر ورزش بر روی ...


4000 تومان 1 30 مارس 2017
s

دانلود پایان نامه بررسی کنترل ...


20000 تومان 10 27 آوریل 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -