.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

بررسی رابطه کمال گرایی و عزت نفس در ورزشکاران و غیر ورزشکاران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کماگرایی و عزت نفس بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران شهرستان انار است که زمینه ی عنوان شده عبارتند از : ایا بین کمال گرایی و عزت نفس در ورزشکاران  و غیر ورزشکاران رابطه وجود دارد و ایا ورزش بر کمال گرایی و عزت نفس بالا اثر میگذارد که جهت ازمون این فرضیه جامعه مورد مطالعه عبارتند از : ورزشکاران شهرستان انار که به نوعی مداوم ورزش میکنند و غیر ورزشکاران شهرستان انار که به هیچ وجه ورزش نمی کنند . که ازمون کمال گرایی ۳۸ املی هیل و همکاران و عزت نفس ۱۰ سئوالیه روزنبرگ بر روی انها اجرا شد که جهت ازمون فرضیه ها از روش امار توصیفی . نما . میانگین و انحراف استاندارد و همچنین همبستگی پیرسون استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست امده از تجزیه و تحلیل داده ها می توان گفت بین کمال گرایی و عزت نفس در ورزشکاران  و غیر ورزشکاران رابطه ی معنا داری وجود دارد.

 مقدمه

توجه روانشناسان ورزش به صورت ویژه ای به ورزش های حرفه ای و قهرمانی معطوف شده است به طوری که یافته های پژوهشی حاکی از این است که متغییرهای روانشناختی ماننر اضطراب . کمال گرایی و عزت نفس اثرات مهم و متفاوتی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران میگذارند (burtoh .vealy.martens. 1990)

همچنین اهداف شخصی و استانداردهاو مقایسه های بین فردی از پیش بینی کننده های مهم اضطراب شناختی و اعتماد به نفس و پیشرفت ورزشی گزارش شده اند (jones . swain . cale . 1991) (lane . terry . 1995) عملکرد ورزشی را می توان به عنوان کل ارزش  مورد انتظار مربی از  رویدادهای رفتاری مجزا که فرد در طی یک دوره زمانی مشخص انجام می دهد تعریف کرد . این عملکرد یک ویژگی رفتاری است که بین مجموعه ی رفتارهای هم تیمی ها و رفتارهایی که از  سوی یک فرد در زمان های متفاوت انجام میگیرد تمایز قایل می شود . عملکرد ورزشی از متغیرهای است که تحت تاثیر مسایل روانشناختی ورزشکاران قرار میگیرد. با توجه به اینکه متغییرهای کمال گرایی وعزت نفس ممکن است بخشی از عملکرد ورزشکاران انار را تبیین کند بررسی انها از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
بیان مساله
عزت نفس
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف عملیاتی و مفهومی واژه ها و مفاهیم تحقیق
تعریف مفهومی کمال گرایی :
تعریف عملیاتی کمال گرایی :
تعریف مفهومی عزت نفس :
تعریف عملیاتی عزت نفس :
تعریف و انواع متغییر کمال گرایی:
انواع:
نظریه هایه مربوط به کمال گرایی:
کمال گرایی از دیدگاه اسلام:
کمال گرایی در نظریه ی روانشناسی:
فروید:
هورنای:
آدلر:
هماچاک:
پرلز:
نظریه ی خود تنظیمی:
غلبه بر تفکر کمال گرا:
پیشینه ی داخلی کمال گرایی:
تعریف و انواع متغییر عزت نفس:
انواع متغییر عزت نفس:
عزت نفس اجتماعی :
عزت نفس بدنی :
عزت نفس تحصیلی:
عزت نفس خانوادگی:
عزت نفس كلی :
انواع نظریه های عزت نفس:
نظریه كوپر اسمیت :
نظریه مازلو:
نظریه راجرز:
نظریه ویلیام جیمز:
نظریه جرج مید :
نظریه اریکسون :
نظریه فروید :
نظریه  آلبرت الیس :
نظریه ویلیام گلاسر :
پیشینه ی خارجی عزت نفس:
پیشینه ی داخلی عزت نفس:
روش شناسی
ابزار
فرضیه تحقیق:
متغییرهای تحقیق:
روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

شامل سه فصل و ۴۲ صفحه

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه الگوریتم FLB؛ پروژه ...


10000 تومان 0 ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
s

دنياي توربين گاز اگر چه ...


7000 تومان 0 ۵ دی ۱۳۹۵
s

بررسي تطبيقي حمايت از حقوق ...


10000 تومان 0 ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

دیدگاه ها