.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

اجرای عین تعهدات در مصر

اجرای عین تعهدات در مصر

فهرست

مبحث اول: مبانی اجرای عین تعهد در مصر

گفتار اول: حقوق قراردادها و تعهدات در مصر

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین مصر

گفتار سوم: ایجاب و قبول در مصر

گفتار چهارم: عین تعهد در مصر

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد در مصر

گفتار ششم: خسارات ناشی از تاخیر و عدم اجرای تعهدات در مصر

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهدات در مصر

گفتار اول: تعهدات

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهدات در مصر

گفتار سوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات در مصر

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات در مصر

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن در مصر

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد

تسلیم

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور مصر

عقیم شدن تعهدات(فراستریشن)

تغییر در اوضاع و احوال

بطلان

مبحث چهارم: رویه قضایی آراء محاکم در مصر در اجرای عین تعهدات

گفتار اول: رویه قضایی (آراء محاکم در مصر در مورد تعهدات)

قرارداد (توافق)

صحت ایجاب

ایجاب از طریق پست

ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد

ایجاب و تجارت الکترونیکی

جهل

اشتباه

اکراه

قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس

عوض

وجود عوض

نسبیت قراردادی

قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی

توافق برای مذاکره

شروط ضمنی

تفسیر

حسن نیت

حقوق بشر

اشتباه مشترک

تغییر اوضاع و احوال

رافع مسئولیت

جبران خسارت

تدلیس

سکوت

دلایل منطقی و باورهای منطقی

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

جبران خسارت

میزان و نحوه برآورد منافع متوقع

تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد

قابلیت پیش بینی ضرر

منابع


حقوق قراردادها و تعهدات در مصر

در مصر، در قراردادها و تعهدات، منابع شامل مقررات حقوقی، قوانین و رویه قضایی و آنچه که در دادرسی ها به وقوع می پیوندد می باشد، قوانین سلیقه ای و گزینشی نمی باشند. به طور سنتی در انگلیس در قراردادها و تعهدات به موضوع رویه قضایی توجه می شود (parexellence) قواعد و قوانین در قراردادها و تعهدات به صورتی گسترده شکل می گیرند و به عنوان نمونه در مورد روابط کارگر و کارفرما به همین شکل می باشد. روشی سنتی که مبتنی بر رویه قضایی در انگلیس می باشد به مسائل و پیشرفت هایی که در قوانین قرارداد وجود دارد تقریباً بی توجه می باشد، هر چند امکان دارد که در کتاب قوانین به عنوان رویه ذکر گردد. باید تمامی منابع که در این خصوص ذیصلاح و ذیربط می باشند به آنها توجه و مقایسه و تطبیق صورت گیرد و اثرات موجود میان ملاحظات و عقاید معارض درک گردد، هر چند شاید تطبیق دادن رویه های معارض گمراه کننده و بی سرانجام گردد. یک بخش اساسی از رویه در حقوق عرفی انگلیس، تفاوت های میان دادرسی ها و تعارض آنها می باشد(کتاب اللیولاین- ۱۹۶۰) تصمیمات قضایی ضرورتاً در انگلیس بر اسا مقررات و منبع و قوانین صادر نمی شوند. در تجارت بین المللی به جای طرح دعوی به دلیل هزینه طرح دعوی در محاکم، محکوم علیه باید هزینه های دادرسی محکوم له را بپردازد. همچنین به دلیل اینکه روابط با همکاری و تعامل بیشتر همراه گردد، برای منافع بلند مدت از منافع کوتاه مدت در طرح دعوی و یا طرق دیگر امتناع می ورزند و ادامه روابط اقتصادی و صنعتی که از عدم طرح دعوی نصیب فرد می گردد، باعث کمتر شدن طرح دعوی گردیده است (کتاب تروبک- ۱۹۷۵) مع ذلک قوانین و قواعد عموماً نحوه تنظیم تعهدات را یا شکل نمی دهد و یا تاثیر اندک در آن دارد. در قراردادهای خصوصی قالب آن بر اساس کتاب قوانین طرفین در نظر می گیرند. در قراردادهای مصرفی قوانین در حال حاضر بسیاری از شروط را غیر قابل اجرا تلقی نموده اند، اصلاح و حذف بسیاری از این شروط از این جمله اند. در تقسیم بندی معمول در انگلیس، قراردادها به رسمی و عادی تقسیم می شوند. قرارداد رسمی در سندی رسمی درج و تشریفات آن را ماده یک قانون اموال ۱۹۸۹ بیان می دارد و قرارداد عادی در سند رسمی درج نمی گردد. صحت قراردادها و تعهدات به قابلیت اجرای آن ها می باشد. توافق از ارکان اصلی در تعهدات است و قراردادها ریشه در تعهدات دارند و ابتدائاً یک توافق قابل اجرایند.

اجرای عین تعهدات در ایران

قراردادهای دو جانبه الگوی قراردادهایند و تعهدی در مقابل تعهدی دیگر قرار دارد. در تعهدات یک جانبه فقط یک طرف متعهد و طرف دیگر تعهدی ندارد و بلاعوض می باشد و در تعهدات در ازای انجام عملی، هر دو طرف متعهدند و برخی تعهدات، در ازای تعهدی متقابل واقع می گردند. در انگلیس در تعهدات بلاعوض مانند: هبه و امثال آن به جز در برخی موارد اندک مثل روابط زن و مرد در ازدواج و ضمان که مکتوب و مستند باشد، از اجرای آن امتناع می شود و آن را غیر قابل اجرا می دانند. چون چیزی را به دست می آورد و چیزی در ازای آن نمی دهد، در آینده تعهدات بلاعوض امکان این را دارد که سبب پشیمانی متعهد گردد. در مرز بین تعهدات قابل اجرا و غیر قابل اجرایند، تعهدات قابل اجرا به یک جانبه در ازای انجام عملی و دو جانبه در ازای تعهدی متقابل می باشد. قراردادها و تعهدات دو جانبه الگو می باشند و یک جانبه فرعی تر و بلاعوض بسیار فرعی و کم اهمیت می باشند.(کتاب آتیاه، ۱۹۷۸)

۳۰۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :,
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود مقاله کامل تبخیر، کاربرد ...


8000 تومان 1 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

مقدمه شبکه های عصبی چند لایه ...


7000 تومان 0 ۵ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -