no-img
.:رویال آی تی:.

بررسي رابطه اهداف پیشرفت و راهبردهای مقابله ای با عملکرد تحصيلي دانش آموزان - .:رویال آی تی:.


.:رویال آی تی:.
مطالب ویژه
ads

ادامه مطلب

DOC
بررسي رابطه اهداف پیشرفت و راهبردهای مقابله ای با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
doc
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسي رابطه اهداف پیشرفت و راهبردهای مقابله ای با عملکرد تحصيلي دانش آموزان


پایان نامه بررسي رابطه اهداف پیشرفت و راهبردهای مقابله ای با عملکرد تحصيلي دانش آموزان

مقدمه

در عصر حاضرتعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد به علاوه کیفیت و کمیت و اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی و راهبردهای مقابله ای که در حین تحصیل وجود دارد نقش مهمی در اینده فرد ایفا می کند.

در هر نظام اموزشی پیشرفت تحصیلی و عملکرد دانش آموزان مسئله ای است که هر سال حجم وسیعی را به خود اختصاص می دهد و راهبردها و عوامل موثر بر پیشرفت‌‌‌تحصیلی سال های متمادی است که مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. عواملی همچون خانواده، مدرسه، معلم، برنامه درسی و مراکز مذهبی نقش موثری در پیشرفت تحصیلی و عملکرد دانش اموزان ایفا می کند(مهدویه،۱۳۹۱). موضوع عملکردتحصیلی و عواملی که به احتمال زیاد آن را تحت تاثیر قرار می دهند از دیر باز مورد توجه روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت بوده است. یکی از مسائل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام اموزشی هر فرد، مسئله افت تحصیلی ناختی دلایلی که افراد برای قضاوت پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانش اموزان است. ماو[۱](۱۹۹۷)در تعریف عملکرد تحصیلی می گوید: مجموعه رفتارهای تحصیلی است که پیشرفت تحصیلی در زمینه کسب معلومات نشان داده می شود. البته این عملکرد را می توان در ارتباط با عوامل دیگر تحصیلی از قبیل فعالیت های کلاسی و دانشگاهی و در ارتباط با هم کلاسها و اساتید نیز نشان داد. عوامل گوناگونی بر عملکردتحصیلی افراد تاثیرگذاشته که متخصصان تعلیم‌و‌‌ تربیت آنها را به چهار دسته عوامل فردی، اموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده‌اند(زهرا کار به نقل از محسن زاده و عباس نوروزی۱۳۹۰، نقل از کشاورز مقدم ۱۳۹۳). از سوی دیگر یکی از متغیرهای تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی اهداف پیشرفت می باشد، اهداف پيشرفت  يكي از جديدترين رويكردهايي است كه در سه دهه اخير به حيطه روانشناسي انگيزش وارد شده است. اين نظريه عمدتاً حاصل تلاش روانشناساني است كه در حيطه هاي انگيزش، رشد، روانشناسي اجتماعي و روانشناسي تربيتي فعاليت مي كنند. در واقع جهت گيري هدف بيانگر الگوي منسجمي از باورهاي فرد است كه سبب مي شود تا فرد به روش هاي مختلف به موقعيت ها گرايش پيدا كند، به فعاليت بپردازد و در نهايت پاسخي را ارائه دهد و در آن زمينه هسته مفهومي همه  نظريه ها و مدل هاي متعددي كه به بحث پيرامون رويكرد هدف پيشرفت پرداخته اند، قصد و نيت فعاليت و رفتارهاي مرتبط با پيشرفت متمركز هستند. در اين رويكرد به جاي پرداختن به اينكه دانش آموز در موقعيت پيشرفت به چه چيز ميخواهد برسد، ادراك دانش آموز از چرايي تلاش در موقعيتهاي پيشرفت را محور بحث قرار مي دهد (ايمز،۱۹۹۲). رویکرد هدف پیشرفت بیان می کند که تفسیر معانی ذهنی افراد از موفقیت به دو روش اصلی صورت می گیرد که مطابق با دو هدف پیشرفت اولیه – اهداف تکلیف و اهداف خود می باشد فردی که هدف وظیفه(هدف تسلط یا یادگیری) را برای خود برمی گزیند موفقیت یا ساختار شایستگی را بر حسب تسلط یا بهبود وظیفه تعریف می کند. یکی دیگر از موضوعاتی که بر پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است راهبردهای مقابله ای هستند.رفتارهای مقابله ای تحصیلی راهبردهای شناختی و رفتاری هستند که برای کاهش هیجانات منفی ناشی از یک حادثه فشارزا مانند عنلکرد ضعیف در امتحان و شکست در انجام یک تکلیف به کار گرفته می شوند(لازاروس، ۱۹۹۳). راهبردهای مقابله ای مثبت و سازگارانه موجب افزایش یادگیری و احتمال موفقیت دانش آموزان در فرصت های آینده می شود. در جهت مقابل آن راهبردهای منفی و ناسازگارانه موجب چشم پوشی و انکار حوادث منفی مانند عملکرد ضعیف در یک امتحان، سرزنش دیگران برای شکست شخصی و بی اهمیت جلوه دادن ارتباط شکست کنونی با موفقیت های آینده می شود. چنین راهبردهایی ممکن است توجه فراگیر را از فقدان ناتوانی تصوری خود دور کند و خود ارزشمندی فراگیران را به صورت موقت حفظ کنند. با وجود این، چنین رفتارهایی موجب می شود که یادگیرنده ها تلاش برای اصلاح اشتباهات خود انجام ندهند و مهارت های خود را بهبود نبخشند. به طور کلی سبک های مقابله ای به تلاش های شناختی و رفتاری برای جلوگیری، مدیریت و کاهش تنیدگی اطلاق می شود(کاوینگتون، ۱۹۹۲).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه

۱-۲ بیان مساله

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی

۱-۴-۲ اهداف جزئی

۱-۵ فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱فرضیه اصلی

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

۱-۶ تعریف متغیرها

۱-۶-۱ تعریف مفهومی

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی

فصل دوم:ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه

۲-۲ عملکرد تحصیلی

۲-۲-۱ مفهوم عملکرد تحصیلی

۲-۲-۲ عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

۲-۲-۳ نظریات پیشرفت تحصیلی

۲-۲-۴ نقش محیط و اجتماع بر روی عملکرد تحصیلی

۲-۳ اهداف پیشرفت

۲-۳-۱ تعریف اهداف پیشرفت

۲-۳-۲ بررسی نظریه های پیرامون اهداف پیشرفت

۲-۳-۳ ابعاد اهداف پیشرفت

۲-۳-۳-۱ دوئک

۲-۳-۳-۲ پینتریچ و رایان

۲-۳-۳-۳ کاپلان و فلوم

۲-۳-۳-۴ مدل چهاربعدی الیوت و پینتریچ

۲-۴راهبردهای مقابله ای

۲-۴-۱ مقابله

۲-۴-۲ تاریخچه راهبردهای مقابله ای

۲-۴-۳ مقابله تحصیلی

۲-۴-۴ انواع راهبردهای مقابله

۲-۴-۵ نظریه های مقابله

۲-۴-۵-۱ نظریه فولمن و لازاروس

۲-۴-۵-۲ نظریه اندلر و پارکر

۲-۴-۵-۳ نظریه واتز و کوپر

۲-۴-۵-۴ نظریه بیلینگز و موس

۲-۴-۵-۵ نظریه پاول و انرایت

۲-۴-۵-۶ نظریه آلدوین

۲-۴-۶ مقابله های کارامد

۲-۴-۷ بهره گیری از راهبردهای مقابله ای مناسب

۲-۵ پیشینه تحقیق

۲-۵-۱ پیشینه داخلی

۲-۵-۲ پیشینه خارجی

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

۳-۲ روش تحقیق

۳-۳ جامعه آماری

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری

۳-۵ روش اجرا

۳-۶ ابزار اندازه گیری

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه

۴-۲ توصیف داده ها

۴-۲-۱ متغیرهای جمعیت شناختی

۴-۳ توصیف کمی متغیرها

۴-۴ ماتریس همبستگی بین متغیرها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه

۵-۲ یافته ها

۵-۳ بحث نتایج

۵-۴ پیشنهادات تحقیق

۵-۴-۱ پیشنهادات پژوهشی

۵-۴-۲ پیشنهادات کاربردی

۵-۵ محدودیت های تحقیق

پیوست ها

منابع

 

۸۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .درباره نویسنده

محمد 771 نوشته در .:رویال آی تی:. دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -